Ansvarlig virksomhet

Ansvarlig forretningsdrift med vekt på miljø, etikk og sosiale forhold står sentralt i SpareBank 1 SMN.


Likestilling

SpareBank 1 SMN er opptatt av å gi kvinner og menn like muligheter for utvikling, lønn og karriere. Ved lønnsoppgjøret i 2016 ble det lagt føringer for å sikre at skjevheter i lønnsnivå mellom kvinner og menn utjevnes. Fordelingen i banken mellom kvinner og menn i 2016 viste en stabil utvikling med 51,8 prosent kvinner og 48,2 prosent menn. Andelen kvinnelige ledere var 41,2 prosent – en markant økning fra 36 prosent året før. Konsernledelsen består av seks personer, hvorav én er kvinne.

Diskriminering

SpareBank 1 SMN arbeider for å forhindre diskriminering. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. SpareBank 1 SMN har som målsetting at de ansatte skal reflektere befolkningsstrukturen i regionen.


Samfunn/sosiale forhold

  2016
Antall årsverk 630
Sykefravær 3,9 %
Andel kvinner 51,8 %
Andel kvinner i ledende stillinger 41,2 %
Gjennomsnittsalder 46 år

Etikk

Konsernets virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. SpareBank 1 SMNs ansatte skal kjennetegnes ved at de har en høy etisk standard. Dette innebærer at hver enkelt, i enhver sammenheng der vi identifiseres med bedriften, skal vise en adferd som oppfattes som tillitvekkende, ærlig og redelig og som er i henhold til normer, regler og lover som gjelder i samfunnet.

SpareBank 1 SMN skal gi saklig og riktig informasjon på en ærlig, redelig og åpen måte om bankens virksomhet og tjenester.

SpareBank 1 SMN har lagt opp til følgende formaliserte og gjentagende gjennomgang av bankens etiske retningslinjer overfor konsernets ansatte slik at dette til sammen skal utgjøre det formelle rammeverktøyet for den praktiske adferden hos samtlige av bankens ansatte:

  • De etiske retningslinjene er en del av personalhåndboken, og derav en del av ansettelsesavtalen.
  • De etiske retningslinjene gjennomgås, med tilhørende eksempler og diskusjon for alle nyansatte.
  • Alle nyansatte går igjennom en obligatorisk modul med etikk som tema.
  • Alle autoriserte og godkjente rådgivere har en årlig kompetanseoppdatering som inkluderer samtale om etikk.