Ansvarlig kreditt

Banken har ambisjoner om å være ledende på ansvarlig kreditt, og å sikre at banken ivaretar sin rolle som aktør og veileder for bankens kunder ut fra et regionalt og globalt perspektiv.


Ansvarlig kreditt

Ansvarlig kreditt er viktig for å unngå at kundene påtar seg forpliktelser de ikke kan betjene, for å bidra til at banken støtter opp om et grønt skifte og for å gi kundene informasjon om bærekraftige og konkurransedyktige løsninger.

Banken yter kreditt til både privatkunder og til næringskunder, og tilnærmingen til de to kundegruppene er litt forskjellig.

Privatkunder

SpareBank 1 SMNs kredittstrategi er vedtatt av styret. Grunnprinsippet om bærekraftige utlån på privatmarked er nedfelt i bankens overordnede strategi for bærekraft i utlån, og i bankens kredittpolitikk for privatkunder. Kravene er operasjonalisert gjennom en kreditthåndbok som beskriver bankens spesifikke krav knyttet til arbeid mot hvitvasking og svart økonomi. Sammen med bankens produktpolitikk gir kreditthåndboken begrensinger i ikke-bærekraftige utlån. Slik bidrar banken til at kundene ikke påtar seg for store gjeldsforpliktelser.

Banken kan også fraråde kunder å ta opp lån basert på lånets formål. Dette gjelder eksempelvis kunder som ønsker lån for å sende penger til ukjente, for å frigjøre lotterigevinster eller arv, eller andre typiske former for svindel.

Kredittsjef for personmarked har overordnet ansvar for utvikling av produkter og tilhørende ivaretagelse av bærekraft. Banken har i 2017 vedtatt en strategi for samfunnsansvar hvor det er satt krav til utvikling av grønne produkter, og har kredittrutiner hvor sosialt ansvarlige utlån skal gis prioritet.

Banken har godt etablerte klagerutiner. Klageadgang er lett tilgjengelig for kunder, og alle saker behandles av egne klageansvarlige. De klageansvarlige gjør en særskilt gjennomgang av om bankens policy og rutinerer er ivaretatt i hver sak. Banken har også kvartalsvis gjennomgang av læringspunkter fra klager i eget klageutvalg i banken. Her vurderes behov for å endre policy, rutiner, markedsføring og produkter. Styringssystem for produktområdene evalueres årlig, og er basert på klager og hendelser i forutgående år.

Sosialt bærekraftige banktjenester (GRI FS7)

Det er spesielt viktig for banken som regionbank å ta et sosialt ansvar i lokalsamfunnet. Banken er kjent for å gjøre dette gjennom investeringer og gavefond, men banken gjør det også gjennom spesielle sosiale produkter.

I et moderne samfunn er tilgang til grunnleggende banktjenester helt nødvendig. Likevel er det sosiale grupper i Midt-Norge som av ulike årsaker faller utenfor slike tjenester. Derfor har banken utviklet produktet Kommunalt utbetalingskort. Kortet er et kontantkort, men fungerer som et normalt bankkort, og kan fylles på med penger i nettbank og direkte fra kommunale støtteordninger. Systemet kan utbetale stønad fra NAV til sosialklienter, asylsøkere og flyktninger. Det er mange innen denne gruppen som ikke får åpnet en ordinær bankkonto på grunn av at de ikke kan dokumentere sin identitet. Brukerne av kortet slipper tungvinte og stigmatiserende turer i banken for å ta ut kontanter, ofte sammen med støttekontakt som må bekrefte deres identitet. Kortet er også populært blant utenlandsstudenter. Banken utstedte 26.548 kommunale utbetalingskort i 2017, og 42 prosent av regionens flyktninger og asylsøkere har denne tjenesten gjennom banken.

Barn er også en gruppe som har og skal ha begrenset tilgang til banktjenester. Derfor har banken et eget bankkort for barn der banken selv tar ansvaret for reklamasjon og misbruk. Banken utstedte 10.000 slike kort i 2017.

Banken samarbeider med Husbanken om startlån. Startlån har lavere krav til egenkapital enn andre førstehjemslån og har i tillegg lave rente. Startlån ytes til sosiale grupper i en sårbar situasjon beskrevet her. I 2017 utstedte banken i alt 130 startlån til en verdi av 276 millioner kroner, hvilket utgjorde åtte prosent av nettovolum på førstehjemslån.

I samarbeid med boligbyggerlaget TOBB tilbyr banken Leie før eie. Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men mangler egenkapital. Leie før eie gir fra seg verdistigningen av leiligheten til leietaker opptil 15 prosent av boligverdien (egenkapitalkravet) i leieperioden. Verdistigning inntil egenkapitalkravet tilfaller leietaker hvis leietaker velger å kjøpe leiligheten etter en stund. Slik har altså leietaker mulighet til å opparbeide tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe leiligheten man leier, fra verdistigningen leiligheten har mens leietaker selv leier og bor i leiligheten. TOBB tar selv risikoen for et eventuelt boligprisfall. Banken solgte 182 slike tjenester i 2017 til en verdi av 0,5 milliarder kroner, hvilket utgjorde tre prosent av tilsvarende tjenesteruten sosial profil.

SpareBank 1 SMNs retningslinjer er i tillegg innrettet slik at banken strekker seg langt for å finne andre løsninger enn tvangssalg av bolig, og har 60 prosent lavere andel tvangssalg enn markedsandel i regionen skulle tilsi. Videre gir banken betalingslettelser til ansatte rammet av konkurser i regionen. Banken ga 90 slike lettelser i 2017 til en verdi av 120.000 kroner.

Miljømessig bærekraftige banktjenester (GRI FS8)

Banken utvikler også tjenester med miljøprofil. I 2017 har banken grønne utlån til solcelleanlegg i samarbeid med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). I 2017 utstedte banken åtte slike lån til en samlet verdi av 970.000 kroner. I 2018 lanserer banken også gunstig finansiering av solcelleanlegg med pant i bolig.

Banken har en smartapp for miljøvennlig kjøring som premieres på bilforsikring. Banken solgte 2.515 silke tjenester i 2017, til en verdi av 16,4 millioner kroner, hvilket tilsvarer fem prosent av salget.

Næringskunder

Banken har i 2017 gitt det systematiske arbeidet med ansvarlig kreditt til næringsvirksomhet et betydelig løft. Styret har vedtatt ny kredittstrategi og nye krav til bærekraft i utlån: Våre krav til bærekraft i utlån og egne eierposisjoner (pdf)Banken har også utviklet en tilhørende rettledning for hvordan medarbeidere skal håndtere kredittsaker i praksis, hvordan de skal vurdere kravene og hvordan de skal implementere kravene i eget arbeid.

Alle som er involvert i kredittyting til næringsvirksomhet eller investeringsbeslutninger knyttet til bankens egen eller SpareBank 1-alliansens investeringsbeslutninger, skal kjenne bankens prinsipper. De er styrende for hva banken låner ut penger til. Prinsippene styrer også hvordan banken skal opptre og påvirke i felles investeringsbeslutninger der banken ikke selv har en dominerende posisjon.

Banken ønsker ikke å finansiere virksomheter eller prosjekter som ikke driver i tråd med bankens krav, og eksisterende næringskunder forventes å gjøre tiltak for å rette opp eventuelle forhold som bryter disse kravene. Banken er forpliktet av låneavtaler med eksisterende kunder, men manglende tiltak for etterlevelse av bankens krav medfører økt risiko som kan resultere i ny prissetting overfor låntaker. Banken har satt høye krav til bærekraft i alle utlån, men har foreløpig ingen særegne bærekraftige produkter for næringskunder, utover hva som tilbys i privatmarkedet. (GRI FS7 FS8)

I mindre kredittsaker benyttes standard kredittverktøy. Fra 2018 blir vurdering av bærekraft innarbeidet i selve kredittverktøyet gjennom egne kontrollpunkter knyttet til bærekraft. Fullmaktssystemet sikrer at dokumentasjon av bærekraftvurderinger kvalitetssikres. I kredittsaker som behandles av kredittutvalgene er det utarbeidet en egen mal for vurdering av bærekraft i utlån. Ved behandling i kredittutvalgene vil det også gjennomføres en kvalitetssikring av vurderingene.

Dokumentasjon av vurderinger rundt bærekraft inngår som tema i intern revisjon, med jevnlige gjennomganger av kvalitet i kredittbehandlingen. Kredittstrategi med tilhørende dokument Våre krav tilbærekraft i utlån og egne eierposisjoner (pdf) inngår i prosess for minimum årlig revidering.