Ansvarlige investeringer

SpareBank 1 SMN har et utvidet ansvar for hvordan bankens handlinger påvirker nåtid og fremtid for miljø, mennesker, arbeidsplasser og forvaltning av verdier. 


En av bankens grunnleggende verdier er ansvarlighet. I dette ordet ligger det at banken har et utvidet ansvar for hvordan bankens handlinger påvirker nåtid og fremtid for miljø, mennesker, arbeidsplasser og forvaltning av verdier. Kapital er en viktig innsatsfaktor i både etisk og uetisk virksomhet. Banken kanaliserer bevisst kapital til etisk virksomhet og vekk fra uetisk virksomhet, for å bidra til å skape et bedre samfunn og for å senke risiko i egen kapitalforvaltning.

I dialog med våre interessenter har banken identifisert aktivt eierskap, negativ screening og krav til finansielle leverandører som vesentlige tema vi skal ha kontroll på for å sikre ansvarlig kapitalforvaltning.Det er spesielt viktig for oss som regionbank å ta ansvar for bærekraft i investeringer. Vi er forpliktet til å gjøre det vi kan for å støtte opp om FNs bærekraftmål, og vi er opptatt av at selskaper vi investerer i eller låner penger til tar hensyn til tema som ansvarlig forvaltning av vannressurser, skog, mineraluthenting, ansvarlig oljeutvinning og foredling av petroleumsprodukter og fiskeriressurser.

Banken har sitt bestemte geografiske nedslagsfelt i Midt-Norge. Den geografiske avgrensningen gjør at investeringer og utlån stort sett skjer i og til selskap som er omfattet av norsk lov. Likevel har verdens globalisering og digitalisering endret konteksten banken operer i. Banken har derfor i 2017 og 2018 gjennomgått et omfattende program for å strukturere bankens arbeid med ansvarlige investeringer.

Samtlige av SpareBank 1 SMNs direkteinvesteringer, datterselskap og selskap der banken har majoritetskontroll, er i dag underlagt ny policy av 2017 Våre krav til bærekraft i utlån og egne eierposisjoner (pdf) samt Våre prinsipper for etikk, samfunnsansvar, eierstyring og bærekraft i forvaltning. Policyene beskriver blant annet hvilke kriterier som ligger til grunn for positiv og negativ screening utover lovkrav (GRI FS11) samt bankens krav til eksterne forvaltere.

Banken følger opp ansvaret for kunders og bankens eierinteresser gjennom egne retningslinjer for å:

  • Unngå eierposisjoner eller yte lån til selskaper som ikke etterlever våre prinsipper, og medta forbehold om oppfølging og konsekvens ved avvik (covenants) i finansiering der selskapene driver i bransjer, land og regioner med spesielt høy risiko
  • Legge press på kundene og selskapene vi investerer i slik at de har gode rutiner og prosesser for å gjøre riktige etiske, miljømessige og bærekraftige valg, og for å påvirke selskaper de har eierposisjoner i gjennom aktiv eierstyring
  • Kreve dokumentasjon på at kunder har fulgt opp forhold som bryter med våre prinsipper
  • Ta konsekvensen av avvik som ikke følges opp gjennom å ikke fornye eller forlenge lån, eller avvikle eierposisjoner.  

Hvert år skal banken gjennomgå utviklingen i dokumentasjon på etterlevelse av hvitvaskingsregler, krav til åpenhet, etikk, samfunnsansvar, bærekraft og eierstyring hos alle selskaper der banken har eierposisjoner. Banken vil kontrollere nødvendige forbedringstiltak i rutiner og prosesser for oppfølging av eierposisjonene. Alle bankens ansatte skal årlig gjennomgå bankens policy for bærekraftige og etiske investeringer og være kjent med at banken i alle kredittsaker og investeringsbeslutninger i internasjonale selskaper eller risikobransjer forventer en redegjørelse for hvordan etterlevelse av bankens prinsipper er vurdert, og hvilke kontrolltiltak og sanksjonsmuligheter som er etablert ved brudd. 

Konsernets investeringer i sertifikater og obligasjoner til likviditetsformål utgjør ved utgangen av 2018 20,3 milliarder kroner. Investeringer i derivater, aksjer og eierinteresser utgjør ved samme tidspunkt 12,0 milliarder kroner. (GRI FS11). 

Investeringer hos SpareBank 1 SMN kan deles i tre kategorier:

  • Egne direkteinvesteringer
  • Investeringer gjort av forvaltningstjenester formidlet gjennom banken
  • Investeringer gjort av gavefondet og SpareBank 1 SMN Utvikling

Banken støtter prinsippene i UN PRI – prinsipper for ansvarlig investering – i alle egne investeringer, og jobber for at prinsippene etterleves også i SpareBank 1 Gruppens selskaper.

Egne direkteinvesteringer

Datterselskap (og selskap med majoritetskontroll)

SpareBank 1 SMN kontrollerer EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 SMN Invest og SpareBank 1 Markets. Sistnevnte forvalter egne midler med en forvaltningskapital på ca. 2,3 milliarder kroner. Datterselskapet SpareBank 1 Kapitalforvaltning forvalter kapital på vegne av kunder for ca. 16 milliarder kroner. (GRI FS11)

SpareBank 1 SMN Invest er bankens heleide datterselskap, og forvalter egen kapital for ca. 400 millioner kroner. (GRI FS11)SpareBank 1 SMN Invest opererer i teknologihovedstaden Trondheim, og gjennom SpareBank 1 SMN Invest fyller banken et ekstra behov i lokalsamfunnet, for lokal kapital til teknologi. SpareBank 1 SMN Invest investerer utelukkende i unoterte aksjer og fond i bankens geografiske område.

I tillegg kommer selskapet inn og overtar aksjer ved konkurser og misligholdte låneengasjement for å beholde lokal næringsvirksomhet. Ved behov brukes eierposisjonen for å påvirke selskapet til å etterleve bankens prinsipper for bærekraft, etikk, eierstyring og sosialt ansvar. Banken skal se en positiv utvikling i selskapets vilje til å etterleve bankens prinsipper for å kunne opprettholde eierposisjonen. Eierposisjoner i selskaper som bryter mot bankens prinsipper skal følges opp særskilt med halvårlig rapport til styret frem til posisjonen er avviklet. (FS10)

Selv om nye eierposter screenes etter bankens krav, har ikke eksisterende portefølje enda ikke vært gjennom en strukturert screeningprosess. (GRI FS11). Banken har kontinuerlig eierdialog med datterselskapene hvor banken også samhandler om sosiale eller miljømessige tema. (GRI FS10)

SpareBank 1-alliansens selskap (uten majoritetskontroll)

SpareBank 1 SMN har eierandeler gjennom SpareBank 1-alliansen i Odin Forvaltning, SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, BN Bank og SpareBank 1 Gruppen.

Eierdialog rundt ansvarlige investeringer forenkles imidlertid her ettersom de andre eierne er sparebanker med liknende krav og forventninger som banken har. Bankene samhandler om sosiale og miljømessige tema med disse selskapene (GRI FS10), men alliansens selskap er ikke underlagt bankens egen policy.

Spare- og plasseringsutvalget i SpareBank 1 Gruppen gjør en kvalitetsvurdering av alle spare- og plasseringsprodukter som distribueres fra Gruppen. Utvalget er ansvarlig for en årlig revisjon av produktporteføljen. I 2018 har utvalget innarbeidet ESG-kriterier i revisjonen.

Odin Forvaltning

Odin Forvaltning er forpliktet til å følge FNs prinsipper for ansvarlig eierskap. Odin kombinerer ESG-analyser i forbindelse med investeringer samt ekskludering av selskaper som produserer varer og tjenester som ikke er i samsvar med allment aksepterte etiske verdier. Odin har løpende screening med det anerkjente analyseselskapet Sustainalytics. Hos Odin er det forvaltere selv som har ansvar for integrering av samfunnsansvar og eierstyring i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger. Odins produkter inngår i revisjonen til SpareBank 1 Gruppens spare- og plasseringsutvalg. Les mer om Odin her.

SpareBank 1 Forsikring

Alle utenom to av SpareBank 1 Forsikrings forvaltere har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Selskapet benytter et bredt spekter av virkemidler for å sikre ansvarlig investering i sin portefølje. SpareBank 1 Forsikring beskriver egen policy her (pdf).

Investeringer gjort av forvaltningstjenester formidlet gjennom banken

Odin Forvaltning leverer brorparten av bankens fondsprodukter. Det betyr også at brorparten av fond som banken tilbyr egne kunder følger Odin Forvaltnings policy for ansvarlige investeringer, beskrevet i forrige kapittel. Som distributør kan banken påvirke gjennom forhandlingsmakt overfor potensielle fondsleverandører samt gjennom en god og tett dialog med kundene. Banken kan ikke selv styre eierskap, men råder over flere virkemidler for å påvirke leverandører til å følge opp sine eierposisjoner så virksomhetene tar gode valg.Privatmarked i SpareBank 1 SMN har ansvar for å følge opp fondsleverandører. Fra og med 2018 har banken kontrollert i hvilken grad fondsleverandører følger bankens retningslinjer om negativ screening på sosiale og miljømessige kriterier. Arbeidet vil følges opp med kontinuerlige stikkprøver av produktene til forvalterne for å bekrefte etterlevelse. (GRI FS11) Les mer: Våre prinsipper for etikk, samfunnsansvar, eierstyring og bærekraft i forvaltning (pdf)

Banken er opptatt av å forvalte sparing i fond på en bærekraftig måte. Det betyr at miljø, sosiale - og forretningsetiske forhold (ESG) er viktig for banken som ledd i kapitalforvaltningen. Banken har som mål å tilby et spekter av bærekraftige fond. ODIN og andre fondsforvaltere setter sammen fondsprodukter med investeringer i utvalgte selskap. Fondsproduktene formidles så til kunde gjennom banken. 

I september 2017 lanserte banken Aksjesparekonto. Ved utgangen hadde vi 18.169 etablerte aksjesparekontoer. IPS (individuell pensjonssparing) ble lansert i november 2018. Ved utgangen av 2018 hadde vi 3.267 kunder med IPS. (GRI 102-10)

Investeringer gjort av SpareBank 1 SMN Utvikling og gavefondet

Stiftelsen SpareBank 1 SMN Utvikling driver utelukkende formålstjenlige investeringer i prosjekter som skal bygge opp under positiv samfunnsutvikling. Tiltak som kommer allmennheten til gode. SpareBank 1 SMN Utvikling har eierposisjoner på 51,5 millioner kroner. (GRI FS11)

Gavefondet finansieres av bankens overskudd. Fondet prioriterer prosjekter innen innovasjon, næringsutvikling, kultur, idrett, miljø og humanitære formål. Fondets midler står på konto i banken, og gir ut ca. 60 millioner kroner årlig fordelt forholdsvis likt mellom breddeidrett, kultur og næringsutvikling. (GRI 201-1)

SpareBank 1 SMN Utvikling og gavefondet har som mål å utvikle et samfunnsregnskap med indikatorer i løpet av 2019.

 

Lokal næringsutvikling

SpareBank 1 SMN har tradisjonelt hatt en sterk lokal forankring, og en viktig del av SpareBank 1 SMNs samfunnsoppdrag er å legge til rette for vekst og utvikling som grunnlag for lokal felles velferd.

SpareBank 1 SMN dekker gjennom sin kjernevirksomhet mange viktige behov i samfunnet: Sparing, kreditt, betalingsformidling, forsikring, skadeforebygging, forvaltning av kapital og investeringer. Det faktum at banken drifter denne kjernevirksomheten langsiktig og bærekraftig, er kanskje bankens viktigste bidrag til lokal næringsutvikling. Utover den ordinære bankvirksomheten har SpareBank 1 SMN mange ekstraordinære tiltak, for å utvikle regionen banken operer i. SpareBank 1 SMN Invest utvikler lokal næringsvirksomhet ved å tilby kapital direkte i ny utvikling. SpareBank 1 SMN Invest invester derfor utelukkende i unoterte aksjer og fond i bankens geografiske område. 

Sparebankstiftelsen SMN er betydelig eier i SpareBank 1 SMN, og stiftelsens formål er å ivareta det samfunnsmessige eierskapet i SpareBank 1 SMN. Les mer om Sparebankstiftelsen SMN.

SpareBank 1 SMN Utvikling

Stiftelsen SpareBank 1 SMN Utvikling investerer i prosjekter som skal bygge opp under positiv samfunnsutvikling. I overkant av 50 millioner kroner er investert i infrastrukturprosjekter, såkorn og venture. (GRI 203-1)

I tillegg har SpareBank 1 SMN et samfunnsengasjement utenom det vanlige og støtter over tusen store og små formål i året gjennom gavefondet. Gavefondet fordeler årlig midler til breddeidrett, kultur og næringsutvikling.

Stiftelsen SpareBank 1 SMN Utvikling og gavefondet har som mål å få på plass et samfunnsregnskap i 2019.