Miljø og innkjøp

SpareBank 1 SMN er miljøfyrtårnsertifisert. Dette betyr at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak for å holde orden i eget hus.

Miljø i eget hus og ansvarlige innkjøp

Det er spesielt viktig for oss som regionbank å ta ansvar for bærekraft i investeringer og utlån. Vi er forpliktet til å gjøre det vi kan for å støtte opp om FNs bærekraftmål, og vi er opptatt av at selskaper vi investerer i eller låner penger til tar bærekraftige valg. 

SpareBank 1 SMN har sertifisert eget miljøstyringssystem etter standarden for Miljøfyrtårn, Norges mest brukte miljøsertifisering. Banken rapporterer eget energiforbruk og klimautslipp hver vår til den norske stiftelsen Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen innebærer systematisk, målsatt og kontinuerlig forbedring innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, transport, energi, utslipp og estetikk. Slik følger banken det bærekraftige føre var-prinsippet. (GRI 102-11) Banken bruker moderne miljørapporteringssystem med hyppig og konsistent logging av nøkkeltall. Her vurderes HMS og miljøindikatorer opp mot bankens målsettinger.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. Se SpareBank 1 SMN sitt Miljøfyrtårn-sertifikat og annerkjennelse fra MF-stiftelsen.

Forbruk og klima

SpareBank 1 SMN jobber kontinuerlig for å redusere forbruk av energi, papir, andre ressurser og reisevirksomhet. Alt teknologisk utstyr håndteres som spesialavfall og leveres i en godkjent miljøreturordning for gjenvinning. Banken arbeider for å sikre riktige innkjøp av teknologisk utstyr der banken legger energi og miljøkrav inn som spesifikke vurderingskriterier. Dette er forankret i en egen innkjøpsveileder og i bankens handlingsplaner for Miljøfyrtårn.

I dag har banken faset ut oljefyringer, og bruker kun elektrisk kraft i bankens oppvarmingssystemer, med en lokasjonsbasert utslippsfaktor på 0,016 kg CO2 per KWh da det i all hovedsak er snakk om fornybar energi.

SpareBank 1 SMNs totale energiforbruk var i løpet av regnskapsåret 5,7 GWh, ned fra 6,1 GWh i 2016. Det har vært et uttalt mål at både kontoret i Steinkjer og hovedkontoret i Trondheim skal være minimum lavenergibygg, hvilket har bidratt til å redusere energiforbruket vesentlig.

Norge har spredt bosetting og det ligger i lokalbankenes natur at det blir en del reise i jobbsammenheng. Medarbeidernes transport med bil og fly står for brorparten av bankens klimautslipp. Banken reduserer likevel stadig ressurskrevende reisevirksomhet gjennom å erstatte reiser med videokonferanser.

SpareBank 1 SMNs eget klimautslipp består i all hovedsak av energiforbruk, og transport. Andre klimautslipp er neglisjerbare i forhold. Med utslippsfaktorer fra Defra 2017, og NVEs lokasjonsbaserte kraftmiks har SpareBank 1 SMN et totalt klimautslipp på 320 tonn CO2-ekvivalenter.

Ansvarlige innkjøp

Bankens innkjøpspolicy krever at alle innkjøpsavtaler inkluderer dokumentert samfunnsansvar. Leverandørene skal rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper (herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid, helse, miljø, sikkerhet og korrupsjon). Ved anbuds- og tilbudsforespørsler krever SpareBank 1 SMN at tilbydere dokumenterer godkjent miljøsertifisering.

Leverandører har varslingsplikt, og SpareBank 1 SMN kan foreta innsyn og revisjon. De forplikter seg til å opptre etisk korrekt i forbindelse med produksjon og leveranser til SpareBank 1 SMN. De samme krav gjelder for leverandørens underleverandør og samarbeidspartner tilknyttet leveranse til SpareBank 1 SMN. Brudd på bestemmelsene om samfunnsansvar anses som kontraktsbrudd og kan gi grunnlag for heving avavtalen.

Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) samt miljø og anti-korrupsjon. Standard vedlegg om samfunnsansvar som ligger til grunn for våre innkjøp gjelder hele SpareBank 1-alliansen. Les vedlegget her (pdf).