Våre forpliktelser

SpareBank 1 SMN forplikter seg til å ta hensyn til mennesker, miljø og samfunn utover det finansmarkedslovgivningen pålegger. Virksomheten tar samfunnsansvar gjennom følgende forpliktelser.


Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Banken legger til rette slik at ansatte får en god balanse mellom arbeid og fritid, personlig utvikling og ulike fritidsaktiviteter. Konsernet har også avtale om inkluderende arbeidsliv. 

Krav til leverandører

Bankens innkjøpspolicy krever at alle innkjøpsavtaler inkluderer dokumentert samfunnsansvar. Leverandørene skal rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper (herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid, helse, miljø, sikkerhet og korrupsjon). Ved anbuds- og tilbudsforespørsler krever SpareBank 1 SMN at tilbydere dokumenterer godkjent miljøsertifisering.

Leverandører har varslingsplikt og SpareBank 1 SMN kan foreta innsyn og revisjon. De forplikter seg til å opptre etisk korrekt i forbindelse med produksjon og leveranser til SpareBank 1 SMN. De samme krav gjelder for leverandørens underleverandør og samarbeidspartner tilknyttet leveranse til SpareBank 1 SMN. Brudd på bestemmelsene om samfunnsansvar anses som kontraktsbrudd og kan gi grunnlag for heving av avtalen. 

Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), samt miljø og anti-korrupsjon. Standard vedlegg om samfunnsansvar som ligger til grunn for våre innkjøp gjelder hele
SpareBank 1 Alliansen. Les vedlegget her (pdf).

 

Ytre miljø

Banken er et sertifisert Miljøfyrtårn for sin bransje. Dette innebærer systematisk, målsatt og kontinuerlig forbedring innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, transport, energi, utslipp og estetikk.

Banken påvirker det ytre miljøet gjennom forbruk av energi og vann, valg av materialer og varer, reisevirksomhet og avfall. Tall på miljøaspektene rapporteres årlig til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Les mer om hva vi gjør på miljø.

Menneskerettigheter 

Dette området anses å være dekket gjennom konsernets etiske regler som angir hovedprinsipper for hvordan ansatte og tillitsvalgte i konsernet skal opptre og hvilke holdninger som skal ligge til grunn for beslutninger i gitte situasjoner.

Korrupsjon

Konsernets etiske retningslinjer, som er en del av ansettelseskontrakten, beskriver hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og representasjon. Det er utarbeidet et eget e-kurs i etikk som er obligatorisk for alle nyansatte. Konsernet har også rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og sikkerhetsbrudd. 

Etisk forvaltning

Bankens investeringer skal ivareta miljøet og sosiale forhold samt fremme god selskapsstyring. Etisk forvaltning er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper og er godt integrert i hele verdikjeden. Som en aktiv forvalter vil vi primært utøve ansvarlighet aktivt gjennom eierskap og dialog med styre og selskapsledelse. Som profesjonell og krevende kunde og leverandør kan banken øke presset mot selskaper og derigjennom sikre at etisk forvaltning er en integrert del av deres virksomhet. Dette vil gi selskap og eiere god og langsiktig verdiskaping. Målet er å oppnå en høy risikojustert avkastning over tid, gjennom investering i selskaper med bærekraftig forretning.

SpareBank 1 SMN er en betydelig distributør av produkter levert av SpareBank 1 Forsikring og Odin Forvaltning. Begge selskapene eies av SpareBank 1 Gruppen, hvor SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 prosent.

Prinsipper for etikk, samfunnsansvar, kreditteierstyring og bærekraft i forvaltning (pdf)
Les mer om Odin Forvaltnings retningslinjer for ansvarlig forvaltning.
Les mer om SpareBank 1 Forsikrings retningslinjer for ansvarlig forvaltning (pdf)

Bankens datterselskap SpareBank 1 Kapitalforvaltning (tidligere Allegro Kapitalforvaltning) foretar både direkte og indirekte investeringer i en lang rekke selskap. I forbindelse med valg av forvaltere evalueres den enkelte forvalters prosesser innen ansvarlige investeringer. Hele porteføljen gjennomgås jevnlig og blir belyst opp mot Norges Bank Investment Managements eksklusjonsliste.

Les mer om SpareBank 1 Kapitalforvaltnings retningslinjer for ansvarlig forvaltning