Fremtidsfullmakt

Personlig økonomi kan være vanskelig i seg selv, men hva gjør du om hukommelsen svikter enten for deg selv eller for en av dine nærmeste?

Video placeholder image

Det kan være vanskelig å se for seg en fremtid hvor hukommelsen svikter og det ikke lenger er enkelt å foreta seg vanlige gjøremål som å handle mat eller betale regninger. Det å miste hukommelsen kan skje om du blir utsatt for en ulykke eller være en snikende sykdom. Det lønner seg derfor å være bevisst på at det i fremtiden kanskje ikke er like enkelt å gjennomføre betalinger eller andre oppgaver mot banken. Dermed kan det være lurt å tenke gjennom hvordan du ønsker at økonomien din skal håndteres i fremtiden.

Her kan du finne ut mer om hva det vil si å opprette vergemål og fremtidsfullmakt, og hvordan du kan gjøre den økonomiske hverdagen din enklere allerede fra i dag.


Vergemål og fremtidsfullmakt

Et vergemål innebærer at det oppnevnes en verge som kan bistå i økonomiske og/eller personlige spørsmål. Vergen kan for eksempel få ansvaret for å disponere kontoer og sørge for at regninger blir betalt.

Hvem som skal oppnevnes som verge avgjøres av Statsforvalteren eller Tingretten. Det kan være eksempelvis ektefelle, slektninger eller en utenforstående alt ettersom hvem som er egnet for oppdraget.

Du kan lese mer om vergemål på Statsforvalterens nettsider, eller på vergemal.no. Her finner du mer informasjon for deg som er oppnevnt som verge.

 

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, og innebærer at du selv kan avgjøre hvem som skal hjelpe deg i fremtiden når du ikke lenger er i stand til det selv.

Til forskjell fra vergemål så er det du selv som bestemmer hvem som skal hjelpe deg i fremtiden, og hva denne personen skal hjelpe deg med.

Hvor langt fullmakten rekker må fremgå av fremtidsfullmakten. Den som får fullmakt kan bistå i både økonomiske og/eller personlige forhold. Ønsker du med andre ord å gi noen adgang til å gjennomføre dine oppgaver mot banken, må dette fremgå av fremtidsfullmakten. 

Les mer om fremtidsfullmakt på statsforvalteren.no

I en fremtidsfullmakt kan du bl.a. bestemme:

  • Hvem som skal betale regninger og faste utgifter
  • Om og i hvilken grad vedkommende skal disponere kontoene dine
  • Hva som skal skje med bolig og hytte
  • Hvordan eventuelt forskudd på arv skal fordeles
  • Om og hvordan gaver skal fordeles

Om du oppretter fremtidsfullmakt gir du andre fullmakt til å representere deg når du ikke lenger er i stand til det selv. Du bør derfor tenke nøye gjennom hvem som bør representere deg. Det er viktig at du har tillit til den som får fullmakt, og at du kan stole på at dine interesser blir ivaretatt.

  • Din nærmeste familie kan være interessert i hvem som blir din representant i fremtiden. For å unngå senere konflikter og mistillit fra familiemedlemmer er det lurt å diskutere innholdet i fremtidsfullmakten og hvem som bør oppnevnes som fullmektig med dine nærmeste.
  • Vær bevisst på risikoen for at fullmektigen kan misbruke sin stilling. Det er en trygghet å ha andre som kan følge med i bruken av fullmakten.
  • Husk at en fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake så lenge du er i stand til å ivareta egne interesser. 

Fremtidsfullmakten trer i kraft enten fra opprettelsen, en bestemt dato (såkalt vedvarende fullmakt) eller fra tidspunktet du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Tidspunktet for når fullmakten skal tre i kraft kan du velge selv, og dette må fremgå av fremtidsfullmakten.

Fremtidsfullmakt oppretter du selv, men det er strenge krav til hvordan den skal utformes. På internett finnes det ulike eksempler på fremtidsfullmakter, men enkelte er mangelfulle. Trenger du hjelp til å opprette fremtidsfullmakt anbefaler vi å kontakte en advokat som har erfaring med å opprette slike dokumenter.

Det må fremgå av fremtidsfullmakten at du er gitt fullmakt til å disponere kontoen(e). Fullmakten må videre være gyldig ved at den er skriftlig og signert med to vitner til stede. I tillegg må fullmakten ha trådt i kraft. Du kan lese mer om dette på Statsforvalteren sine nettsider.

Banken krever at du fremlegger kopi av fremtidsfullmakten. I tillegg må du oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer, samt fremvise gyldig legitimasjon. Hvis fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser, krever banken en stadfestelse av Statsforvalteren.

Hvis det verken er opprettet fremtidsfullmakt eller vergemål, har nærstående rett til å representere den som ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Som nærstående regnes ektefelle/samboer, barn, barnebarn og foreldre i prioritert rekkefølge. Det vil si at hvis et barn ønsker å ha representasjonsrett, må ektefelle/samboer skriftlig frasi seg retten til å representere familiemedlemmet.

Den nærstående sin rett begrenses til hverdagslige gjøremål, som for eksempel å betale regninger til strøm, nedbetale huslån, kjøpe inn mat og lignende. Det skiller seg dermed fra en fremtidsfullmakt, som kan gå lengre.

Les mer om nærståendes representasjonsrett.

Du kan enten opprette AvtaleGiro eller la noen andre hjelpe deg med faste betalinger. 

Oppretter du AvtaleGiro vil dine faste betalinger trekkes automatisk og du unngår å måtte logge deg inn i mobilbank/nettbank for å godkjenne enkeltbetalinger. AvtaleGiro oppretter du i mobilbank eller nettbank.

Har du en person du stoler på, kan du også opprette disponent på konto. Da gir en du en annen person tilgang til din konto for å gjennomføre betalinger. Du kan opprette disponent i mobilbank eller nettbank, eller eventuelt ved fysisk oppmøte i ditt nærmeste bankkontor.

Merk at du kan kontrollere alle betalinger gjennom kontoutskrifter som sendes ut i ønsket frekvens.

Husk! Aldri oppgi koder eller passord til andre – hvis du trenger hjelp med å håndtere din økonomi må du heller gi noen du stoler på disposisjonsrett til konto.

Ved en fremtidsfullmakt kan du bestemme at en person skal få disposisjonsrett til konto enten fra opprettelse, en bestemt dato eller i fremtiden. Det er strenge krav til opprettelse ettersom fullmakten er ment å gjelde i tiden fra du ikke lenger kan ivareta egne interesser. En fremtidsfullmakt kan videre regulere andre forhold enn disposisjonsrett på konto. Det er likevel praktisk at dette ofte inngår i fullmakten.

En disposisjonsrett på konto gjelder fra opprettelse og inntil videre. Med disposisjonsrett gis en person tilgang til konto og kan gjennomføre betalingstransaksjoner tilsvarende som eieren av konto. En disposisjonsrett på konto, vil som utgangspunkt fortsette å gjelde også etter du ikke lenger kan ivareta egne interesser. Disposisjonsretten begrenses likevel til dagligdagse disposisjoner, som innkjøp av mat og betaling av regninger. Opprettes det vergemål eller en fremtidsfullmakt som regulerer disposisjonsrett på konto går disse foran. 

Banken yter rådgivning innen personlig økonomi i alle faser av livet. Hvis du har spørsmål er banken tilgjengelig på chat, mobilbank eller nettbank, telefon og e-post.


Hvem kan hjelpe meg videre? 

Demensforeningen har mye nyttig informasjon på sin nettside og facebookside.

Hvis du vil lese mer om fremtidsfullmakter og vergemål kan du gå inn på Statsforvalteren sine nettsider:

I tillegg finner du relevant informasjon i vergemålsportalen.