SINTEFs klimafond

Parallelt med at vi jobber med å redusere utslippene våre har vi forpliktet oss til ytterligere klimatiltak utenfor vår verdikjede. Dette gjør vi gjennom innbetalinger til SINTEF sitt klimafond.

1,5-gradersmålet

Et av de viktigste budskapene fra klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 var at om verden skal nå 1,5-gradersmålet holder det ikke å bare kutte utslipp av klimagasser. Vi må også fjerne gasser som allerede er sluppet ut fra fra atmosfæren.

I følge FNs klimapanel er det store mengder det er snakk om og per i dag mangler vi de nødvendige løsningene for å klare dette. Derfor må vi akselerere utviklingen av teknologier og løsninger som fjerner klimagasser som allerede er sluppet ut. 

Forskning er helt nødvendig for at vi skal utvikle nye teknologier. Dette er noe av bakgrunnen for at SINTEF har lansert et globalt klimafond som skal finansiere forskning på teknologier som vil fjerne klimagasser fra atmosfæren og havet – såkalte klimapositive løsninger.

Vi bidrar til å finansiere denne forskningen ved å støtte klimafondet. Dette gjør vi både for å bidra til å veie opp for egne klimagassutslipp, og for å sørge for utvikling av forskning på banebrytende nye klimapositive løsninger. Vi har også tro på at klimafondet kan bidra til å utvikle Midt-Norge gjennom bærekraftig næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 

Et av forskningsprosjektene finansiert av SINTEFs Klimafond er dyrking av tare i sjøen. Taren suger til seg enorme mengder CO2 og SINTEF-forskerne ser på hvordan den deretter kan tas ut av kretsløpet og lagres på havbunnen eller på andre måter hvor man unngår at CO2 en kommer tilbake til atmosfæren.

Innbetalinger

Våre bidrag til SINTEFs klimafond vil være basert på vårt klimaregnskap. For hvert tonn utslipp konsernet har gjennom et år skal vi betale inn 1000 kroner. Det betyr at våre bidrag kan variere, avhengig av ytre faktorer og egen utregning. 

Vår første innbetaling i april 2022 var på 600.000 kroner. Denne innbetalingen var for pandemiåret 2020, med blant annet lite reisevirksomhet. Neste innbetaling skjer våren 2023.