Eigenkapitalbevis

Her finn du informasjon om eigenkapitalbevis
i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Eigardelskapital

SpareBank 1 Søre Sunnmøre hadde ved utgangen av september 2017 ein eigardelskapital på 100 millionar kroner fordelt på 1.000.000 eigenkapitalbevis, kvart pålydande 100 kroner. Dette tilsvarar ca. 11,5% av den totale eigenkapitalen i banken. Banken hadde per utgangen av september 2017 ingen eigenbehaldning på eigenkapitalbevis.

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 Søre Sunnmøre legg til grunn at 50-70% av eigarkapitalen sin del av overskotet skal utbetalast som utbytte, så framt at soliditeten er på eit tilfredsstillande nivå. Ved fastsetting av utbyttet blir det tatt omsyn til forventa resultatutvikling, eksterne rammevilkår og behov for kjernekapital. 

Investorpolitikk

Banken legg vekt på at korrekt og relevant informasjon om banken si utvikling og resultat skal skape tillit overfor både eigenkapital- og framandkapitalmarknaden. Informasjon til marknaden vert formidla gjennom banken sine heimesider, investorpresentasjonar og børsmeldingar. 

Eigarforhold

Eigarkapitalbevisa i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ikkje børsnoterte, men det kan vere aktuelt ved eit seinare høve å vurdere dette.

Per 30. september 2017 har banken 360 eigenkapitalbeviseigarar, og dei 20 største eigarane kontrollerer 51,9 prosent av banken sin eigardelskapital. 

Kjøp og sal av eigenkapitalbevis

Kontaktperson for kjøp og sal av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er Joakim Hafsmo i SpareBank 1 Markets, tlf. 24147468.


Dei 20 største eigenkapitalbeviseigarane per 28. juni 2018

Rangering Antal Namn Adresse Postnr. Poststad
1 48070 SPAREBANK 1 SMN   7467 TRONDHEIM
1 48070 Sparebanken Møre POSTBOKS 121 6001 ÅLESUND
3 37125 NYE VARTDAL HOLDING AS   6170 VARTDAL
3 37125 HAVILA HOLDING AS PB 215 6099 FOSNAVÅG
5 37107 H I GIØRTZ SØNNER AS Sjukenesstranda 100 6037 EIDSNES
5 37107 GRØVIK VERK AS Liadal 6152 ØRSTA
5 37107 MARIN GROUP AS Postboks 13 6070 TJØRVÅG
8 30873 STUDENTSAMSKIPNADEN FOR SUNNMØRE POSTBOKS 278 6101 VOLDA
9 28529 WENAAS KAPITAL AS AKSJEBEHOLDNING PBB 7543 6022 ÅLESUND
10 24842 Magne Sævik VÅGSGATA 4 6090 FOSNAVÅG
11 22383 HAR-EIENDOM A/S   6170 VARTDAL
12 15436 VARTDAL FISKERISELSKAP AS Postboks 3197 Elisenberg 0208 OSLO
12 15436 RASMUS MAGNE STRAUME STRAUME 38 6120 FOLKESTAD
14 14850 BRØDRENE VARTDAL AS   6170 VARTDAL
15 14843 SEANERGY AS c/o Svein Rune Gjerde 6070 TJØRVÅG
15 14843 KÅRE STEINAR FJELLET FYRDSVEGEN 122 6110 AUSTEFJORDEN
15 14843 VARTDAL INVEST AS co Vartdalgruppa Fiskeoppdrett AS 6170 VARTDAL
18 14842 SEIELSTAD HOLDING AS Frydenlund 60A 2651 ØSTRE GAUSDAL
19 11132 HBJ HOLDING AS Toppveien 15 3514 HØNEFOSS
20 9859 BRØDR. ØYEHAUG A/S Ripateigane 1 6153 ØRSTA