Eigenkapitalbevis

Her finn du informasjon om eigenkapitalbevis
i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Eigardelskapital

SpareBank 1 Søre Sunnmøre hadde ved utgangen av september 2017 ein eigardelskapital på 100 millionar kroner fordelt på 1.000.000 eigenkapitalbevis, kvart pålydande 100 kroner. Dette tilsvarar ca. 11,5% av den totale eigenkapitalen i banken. Banken hadde per utgangen av september 2017 ingen eigenbehaldning på eigenkapitalbevis.

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 Søre Sunnmøre legg til grunn at 50-70% av eigarkapitalen sin del av overskotet skal utbetalast som utbytte, så framt at soliditeten er på eit tilfredsstillande nivå. Ved fastsetting av utbyttet blir det tatt omsyn til forventa resultatutvikling, eksterne rammevilkår og behov for kjernekapital. 

Investorpolitikk

Banken legg vekt på at korrekt og relevant informasjon om banken si utvikling og resultat skal skape tillit overfor både eigenkapital- og framandkapitalmarknaden. Informasjon til marknaden vert formidla gjennom banken sine heimesider, investorpresentasjonar og børsmeldingar. 

Eigarforhold

Eigarkapitalbevisa i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ikkje børsnoterte, men det kan vere aktuelt ved eit seinare høve å vurdere dette.

Per 30. september 2017 har banken 360 eigenkapitalbeviseigarar, og dei 20 største eigarane kontrollerer 51,9 prosent av banken sin eigardelskapital. 

Kjøp og sal av eigenkapitalbevis

Kontaktperson for kjøp og sal av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er Joakim Hafsmo i SpareBank 1 Markets, tlf. 24147468.


Dei 20 største eigenkapitalbeviseigarane per 31. desember 2017

NAMN ADRESSE POSTNR. POSTSTAD ANTAL
SPAREBANK 1 SMN  Postboks 4796 Sluppen 7467 TRONDHEIM     48.070
SPAREBANKEN MØRE  Postboks 121 6001 ÅLESUND     48.070
WENAAS KAPITAL AS AKSJEBEHOLDNING  Postboks 7543 6022 ÅLESUND     38.529
HAVILA HOLDING AS  Postboks 215 6099 FOSNAVÅG     37.125
VARTDAL HOLDING AS     6170 VARTDAL     37.125
GRØVIK VERK AS  Liadal  6152 ØRSTA     37.107
H I GIØRTZ SØNNER AS  Sjukenesstranda 100  6037 EIDSNES     37.107
MARIN GROUP AS  Postboks 13  6070 TJØRVÅG     37.107
STUDENTSAMSKIPNADEN FOR SUNNMØRE  Postboks 278 6101 VOLDA     30.873
HAR-EIENDOM A/S     6170 VARTDAL     22.383
RASMUS MAGNE STRAUME  Straume 38 6120 FOLKESTAD     15.436
VARTDAL FISKERISELSKAP AS  Keiser Wilhelms gate 23 6003 ÅLESUND     15.436
BRØDRENE VARTDAL AS     6170 VARTDAL     14.850
KÅRE STEINAR FJELLET  Fyrdsvegen 122 6110 AUSTEFJORDEN     14.843
SEANERGY AS    6070 TJØRVÅG     14.843
VARTDAL INVEST AS    6170 VARTDAL     14.843
SEIELSTAD HOLDING AS  Frydenlund 60A  2651 ØSTRE GAUSDAL     14.842
MAGNE SÆVIK  Vågsgata 4 6090 FOSNAVÅG     14.842
HBJ HOLDING AS  Toppveien 15  3514 HØNEFOSS     11.132
BRØDR. ØYEHAUG A/S  Ripateigane 1  6153 ØRSTA       9.859