Eigenkapitalbevis

Her finn du informasjon om eigenkapitalbevis
i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Informasjonsmøte for eigenkapitalbeviseigarar

Gjekk du glipp av informasjonsmøtet 16. august 2021? Vi har gjort eit opptak slik at du kan du sjå det når det passar deg.

Video placeholder image

Utbytte på eigenkapitalbevis

Som følgje av Covid-19 pandemien har myndigheitene lagt mellombelse føringar som avgrensar moglegheitene til utdeling av utbytte fram til 30.september 2021. Banken si generalforsamling fatta vedtak om å gi styret fullmakt til å vedta tilleggsutbytte på grunnlag av banken sin årsrekneskap for 2020 på inntil 5,00 kr per eigenkapitalbevis. Fullmakta gjeld fram til ordinær generalforsamling i 2022. I praksis er dette ein utsettelse av utbetaling av utbytte til etter 30. september 2021 med atterhald om eventuelle nye føringar frå myndigheitene som forlenger restriksjonane.


Eigarforhold

Eigarkapitalbevisa i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ikkje børsnoterte, men det kan vere aktuelt ved eit seinare høve å vurdere dette.

Per 30. desember 2020 har banken 404 eigenkapitalbeviseigarar, og dei 20 største eigarane kontrollerer 50,5 prosent av banken sin eigardelskapital.


Kjøp og sal av eigenkapitalbevis

Kontaktperson for kjøp og sal av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er Sondre Teige i SpareBank 1 Markets.
E-post: sondre.teige@sb1markets.no
Tlf: 24133643Kva lurer andre på?