Eigenkapitalbevis

Her finn du informasjon om eigenkapitalbevis
i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Informasjonsmøte for eigenkapitalbeviseigarar

Gjekk du glipp av informasjonsmøtet 16. august 2021? Vi har gjort eit opptak slik at du kan du sjå det når det passar deg.

Video placeholder image

Utbytte på eigenkapitalbevis

Tilleggsutbytte for rekneskapsåret 2020

Den 23. mars 2021 fatta generalforsamlinga vedtak om å gi styret fullmakt til å utbetale eit tilleggsutbytte for rekneskapsåret 2020 på inntil kr. 5,00 per egenkapitalbevis, totalt 5 mill. kr. Styret har med bakgrunn i banken sin solide finansielle situasjon og positive utsikter fatta vedtak om å dele ut kr 5,00 per eigenkapitalbevis, totalt 5 mill.kr. Tilleggsutbyttet vert utbetalt til dei eigenkapitalbeviseigarane som er registrerte per 8.november 2021. Utbyttet vert utbetalt 16.november 2021. Vedtaksdato 4.november 2021.


Eigarforhold

Eigarkapitalbevisa i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ikkje børsnoterte, men det kan vere aktuelt ved eit seinare høve å vurdere dette.

Per 30. desember 2020 har banken 404 eigenkapitalbeviseigarar, og dei 20 største eigarane kontrollerer 50,5 prosent av banken sin eigardelskapital.


Kjøp og sal av eigenkapitalbevis

I forbindelse med kjøp/sal av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre må det opprettast ein kundeavtale direkte med SpareBank 1 Markets. Det er ønskeleg at kontaktskjemaet under blir fylt ut.

Vi hjelper deg

Ta gjerne kontakt med din rådgjevar i banken eller kontaktperson i SpareBank 1 Markets for hjelp til å fylle ut dette. Ved handel i unoterte eigenkapitalbevis må det gjennomførast ein såkalla egnethetstest i henhold til MIFID II – regelverket. Dette innebærer at ein må svare på nokre spørsmål om blant anna erfaring med verdipapirhandel og finansiell situasjon.

Kontaktperson

Kontaktperson for kjøp og sal av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er Sondre Teige i SpareBank 1 Markets.

E-post: sondre.teige@sb1markets.no
Tlf: 24133643Kva lurer andre på?