Eigenkapitalbevis

EigardelskapitalSpareBank 1 Søre Sunnmøre hadde ved utgangen av september 2017 ein eigardelskapital på 100 millionar kroner fordelt på 1.000.000 eigenkapitalbevis, kvart pålydande 100 kroner. Dette tilsvarar ca. 11,5% av den totale eigenkapitalen i banken. Banken hadde per utgangen av september 2017 ingen eigenbehaldning på eigenkapitalbevis.