Om eigenkapitalbevis

Eigenkapitalbevis er sparebankane sin eigenkapitalinstrument og utgjer ein viktig del av kapitalbasen til mange sparebankar. Her finn du informasjon om kva eigenkapitalbevis er.


Hovudtrekk med eigenkapitalbevis

  • Utvikla av sparebanknæringa.
  • Klare likheitstrekk med aksjar.
  • Verdipapir som i omsettast gjennom Oslo Børs.
  • Gir eigarrett til banken sin eigardelskapital.
  • Gir forholdsmessig rett til banken sitt overskot.
  • Begrensa innflytelse i banken sine organ samanlikna med med aksjar.
  • Grunnfondet gir større tryggheit mot tap enn aksjar.
  • Mange norske sparebankar har børsnoterte eigenkapitalbevis. Sjå lenka under for meir informasjon.