Utbytte

På denne sida finn du informasjon om utbyttepolitikken til SpareBank 1 Søre Sunnmøre. 


Utbyttepolitikk

SpareBank 1 Søre Sunnmøre legg til grunn at 50-70% av eigarkapitalen sin del av overskotet skal utbetalast som utbytte, så framt at soliditeten er på eit tilfredsstillande nivå. Ved fastsetting av utbyttet blir det tatt omsyn til forventa resultatutvikling, eksterne rammevilkår og behov for kjernekapital. 

Investorpolitikk

Banken legg vekt på at korrekt og relevant informasjon om banken si utvikling og resultat skal skape tillit overfor både eigenkapital- og framandkapitalmarknaden. Informasjon til marknaden vert formidla gjennom banken sine heimesider, investorpresentasjonar og børsmeldingar. 

Utbytte på eigenkapitalbevis

Tilleggsutbytte for rekneskapsåret 2020

Den 23. mars 2021 fatta generalforsamlinga vedtak om å gi styret fullmakt til å utbetale eit tilleggsutbytte for rekneskapsåret 2020 på inntil kr. 5,00 per egenkapitalbevis, totalt 5 mill. kr. Styret har med bakgrunn i banken sin solide finansielle situasjon og positive utsikter fatta vedtak om å dele ut kr 5,00 per eigenkapitalbevis, totalt 5 mill.kr. Tilleggsutbyttet vert utbetalt til dei eigenkapitalbeviseigarane som er registrerte per 8.november 2021. Utbyttet vert utbetalt 16.november 2021. Vedtaksdato 4.november 2021.


Utbytte
Andre tema