Generalforsamling

Generalforsamlinga er banken sitt øvste organ og skal sjå til at banken virkar etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgåver

  • Val av generalforsamlinga sin leiar for 2 år
  • Val av medlemer og varamedlemer til styret
  • Val av styreleiar og nestleiar til styret
  • Val av medlemer og varamedlemer til valnemnda
  • Val av leiar i valnemnda
  • Fastsette godtgjering til tillitsvalde
  • Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga og fråsegn frå revisor, samt disponering av årsresultat
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga

Medlemer

Generalforsamlinga består av kundar, tilsette og representantar frå det offentlege.

Generalforsamlinga har 16 medlemer med 10 varamedlemer. 8 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kundane. 4 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kommunane og 4 medlemer med 2 varamedlemer skal veljast av dei tilsette.

Kundane sine representantar har fylgjande fordeling:

Volda kommune - 3 medlemer og 1 varamedlemer
Ørsta kommune - 3 medlemer og 1 varamedlemer
Ulstein kommune - 1 medlemer og 1 varamedlem
Herøy kommune - 1 medlemer og 1 varamedlem


Oversikt over medlemmer av generalforsamlingaSjå også