Generalforsamling

Generalforsamlinga er banken sitt øvste organ og skal sjå til at banken virkar etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgåver

  • Val av generalforsamlinga sin leiar
  • Val av medlemer og varamedlemer til styret
  • Val av styreleiar og nestleiar til styret
  • Val av medlemer og varamedlemer til valnemnda
  • Val av leiar i valnemnda
  • Fastsette godtgjering til tillitsvalde
  • Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga og fråsegn frå revisor, samt disponering av årsresultat
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga

Medlemer

Generalforsamlinga består av kundar, tilsette og representantar frå det offentlege.

Generalforsamlinga har 20 medlemer med 12 varamedlemer.

7 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kundane. 

4 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kommunane 

5 medlemer med 3 varamedlemer skal veljast av dei tilsette i banken

4 medlemer med 1 varamedlemer skal veljast av eigenkapitalbeviseigarane. 

Kundane sine representantar har fylgjande fordeling:

Volda kommune - 2 medlemer og 1 varamedlem
Ørsta kommune - 2 medlemer og 1 varamedlem
Ulstein kommune - 1 medlem og 1 varamedlem
Herøy kommune - 1 medlem og 1 varamedlem
Øvrig - 1 medlem


Oversikt over medlemmer av generalforsamlingaSjå også