Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

Vi bruker enkelte personopplysninger for å vurdere risiko ved salg av produkter og tjenester. Dette gir deg som kunde trygghet for at dine verdier blir tatt godt vare på.


Etter reglene i Finansforetaksloven bruker vi kredittopplysninger og andre personopplysninger for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Beregningene gjøres med egne modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger kan i forbindelse med dette innhentes fra kredittopplysningsforetak.