Personopplysninger som hentes inn, registreres og utleveres av oss

Vi har behov for personopplysninger for å kunne betjene deg som kunde. Slik henter vi inn, registrerer og utleverer slike opplysninger.


Personopplysninger som innhentes av banken

Personopplysninger som registreres vil vi i hovedsak motta direkte fra deg som kunde. I tillegg innhenter vi informasjon om deg fra åpne tilgjengelige kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan for eksempel være opplysninger om fast eiendom fra Matrikkelen/Statens Kartverk og fra andre offentlige registre på løsøre (f.eks. Småbåtregistret). Videre kan det være opplysninger om markedsmessige, geografiske og befolkningsmessige forhold. Opplysningene fra slike kilder vil bli brukt til analyser, utvikling av produkter og for å tilpasse produkter og tjenester til våre kunder. Det vil bli foretatt konkret vurdering av om formålet med behandlingen overstiger personverninteressen jf personopplysningsloven § 8 f) i hvert enkelt tilfelle hvor det er aktuelt å innhente personopplysninger fra denne type opplysningskilder.  

Ved øvrig innsamling av opplysninger fra tredjepersoner (for eksempel fra andre banker/finansforetak og kredittopplysningsforetak) vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varselet skal inneholde

Ønsker vi å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen). Du har rett på innsyn i de opplysningene vi henter inn om deg. Ta kontakt med oss for å få innsyn.

Personopplysninger som registreres av banken

Vi vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Vi vil også registrere opplysninger om personer som vi har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet. 

Utlevering

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og vår taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker, finansforetak og samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Utlevering vil også kunne skje til andre parter som er involvert i en betalingstransaksjon, så langt dette er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til vår databehandlere anses ikke som utlevering.

Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet vil tilhørende personopplysninger bli utlevert utenlandsk bank og/eller dennes medhjelper. Det vil være mottakerlandets lovgivning som regulerer i hvilken grad slike personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter eller kontrollorganer, for eksempel for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning og tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Skatteforpliktelser til USA

Norge har inngått en avtale med USA om gjensidig skatterapportering, kjent som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og rapportere amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA, til norske skattemyndigheter. Ytterligere informasjon om FATCA kan du få på nettsidene til det amerikanske skattedirektoratet eller Skattetaten.

Ifølge Skattedirektoratet skal opplysningspliktige fra og med 1. januar 2016 identifisere kontohavere som er skattemessig bosatt i andre land, også kjent som CRS (Common Reporting Standard). Nye konti kan ikke opprettes før egenerklæring er innhentet og gjennomgått. Les mer om CRS hos Skatteetaten