Justerer opp renta

SpareBank 1 Søre Sunnmøre justerer opp renta på fastrenteinnskot og Bustadsparing for unge (BSU). Beste vilkår på fastrenteinnskot blir no 1,8 prosent. 

21. november 2016

Bustadsparing for unge (BSU) får ei rente på 3,20 prosent, medan renta på fastrenteinnskot aukar til 1,8 prosent for binding i eitt år. Det betyr at spararane i banken får ei av marknadens beste rente på sparepengane sine.

Det er fleire faktorar som påverkar rentenivået i bankane, og både konkurransesituasjonen og prisen på pengar i marknaden spelar inn på våre vurderingar. Etter ei periode med historisk lave renter er det mykje som tyder på at botnen no er nådd, seier Hallvard Bjørneset.

Samtidig med at vi aukar rentenivået på innskot, aukar vi også renta på bustadlån. Rentesatsane på bustadlån vil auke med inntil 0,20 prosent.

Vi ønsker å vere konkurransedyktige i marknaden. Ved å gjere desse grepa på våre spareprodukt får vi ein sterk posisjon i marknaden. - Vi opplever stor interesse rundt våre spareprodukt, seier Hallvard Bjørneset.

Nye rentesatsar på innskot og eksisterande lån gjelder frå 2. januar 2017. For nye lån gjelde dei nye rente frå fredag 18. november og for nye fastrenteinnskot gjeld dei nye rentene frå måndag 21. november.


Fordelar med fastrenteinnskot

Med eit fastrenteinnskot bindar du pengane og renta i ei avtalt periode, enten 6 eller 12 månedar. Renta i bindingstida blir ikkje påverka sjølv om renta i marknaden blir endra, dermed veit du på førehand kva du får i avkastning.


Pressekontakt