Samfunnsengasjement


Det er viktig for vår eiga verksemd at det gror godt rundt oss. Derfor støttar vi prosjekt som skapar engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange.

Vi har dei siste åra bidratt med fleire millionar kroner tilbake til lokalsamfunnet i form av gåvemidlar og prosjektmidlar.