Samfunnsansvar og berekraft

Berekraft

SpareBank 1 Søre Sunnmøre arbeidar kontinuerleg for å bli ein meir ressursbesparande og miljøeffektiv organisasjon. Vi skal vere ein sentral pådrivar for berekraftig utvikling på Søre Sunnmøre. 

Transport

Ved naudsynte jobbreiser har vi to elbilar tilgjengelege. I tillegg er det el-syklar ved kvart kontor for kortare ærend. For å redusere utslepp ved køyring til og frå arbeidsplassen tilbyr banken lån til elbil med subsidiert rente til tilsette. Her er også tilgjengelege ladestasjonar. Etter dette tiltaket har fleire valt å bytte frå fossil til elbil.

Avfallshandtering

I 2019 innførte vi kjeldesortering av avfall tilpassa mottakssystemet for avfall på kvar kontorstad, slik at alle våre kontor skal kjeldesortere sitt avfall. Vi arbeidar også målretta for å redusere bruk av papir.

Miljøretta produkt

Banken har lansert fem grøne lån: Grønt bustadlån, Grønt næringslån, MiljølånElbillån og Elsykkel lån. Dette er eit ledd i vår strategi at det skal lønne seg for folk flest å tenke miljø. 

Hovudområder i vårt berekraftsarbeid

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremje varig, inkluderande og berekraftig økonomisk vekst, full sysselsetjing og anstendig arbeid for alle

Berekraftige byar og lokalsamfunn

Gjere byar og lokalsamfunn inkluderande, trygge, robuste og berekraftige

Ansvarleg forbruk og produksjon

Sikre berekraftige forbruks- og produksjonsmønster

Livet i havet

Bevare og bruke hav og marine ressursar på ein måte som fremjar berekraftig utvikling