landbruksdriftsbygning i brann og brannmann som jobber med å slukke

TIPS OG RÅD

Brannforebygging i landbruket

Som gårdbruker står du ikke bare i fare for å miste hjemmet, men også arbeidet og dyrene dine. Å drive brannforebygging kan derfor være den beste forsikringen du noen gang velger.

Er du forberedt?

Branner i landbruket er et stort problem og særlig når driftsbygninger med dyr eller boliger blir rammet. Ofte er også branner på gårder preget av lang utrykningstid og begrenset tilgang på slokkevann. Dette kan føre til at brannen gjør ekstra stor skade. 

Det er ikke alt du kan forberede deg på og beskytte deg mot, men brannforebyggende tiltak og planlegging er viktig. Det kan både bidra til å redusere risiko for brann og å minimere skaden om ulykken først skulle skje. 

Brannstatistikk i landbruket

I 2022 ble det registrert totalt 143 branner i driftsbygninger og 173 boligbranner på gårdsbruk, der erstatningen var over 100.000 kr. Totalt gikk verdier for over 630 millioner kroner tapt. Det er registrert totalt 10 branner i 2022 der dyreliv har gått tapt, med til sammen 1182 dyr. Hovedårsaken til brannene er elektrisk installasjon og utstyr.

Kilde: Landbrukets brannvernkomité

Hvordan kan du sikre deg mot brann?

Planlegging

Om ulykken først er ute er det viktig at du har en plan for hva dere gjør i tilfelle brann. Dette bør alle på gården øve på slik at alle vet hva man gjør om det verste skulle skje. 

Ting du må tenke på:

 • Raskeste vei ut og alternative utganger om raskeste vei ut ikke er tilgjengelig.
 • Plassering av slukkeutstyr. Vet alle hvor det er, og er det lett tilgjengelig?
 • Kan alle på gården bruke slukkeutstyret riktig?
 • Kan du gjøre noe for å minimere skaden før brannvesenet kommer, uten å sette deg selv og andre i fare?
 • Vi anbefaler at du henger opp et plankart ved inngangen til fjøset. Dette gjør det enklere for brannvesenet å orientere seg når de kommer, og de kan jobbe mer effektivt.

Generell brannforebygging

Gjør det til en vane å teste røykvarslere hver måned og bytt batteri hvert år på Røykvarslerens dag, 1. desember. 

Et brannalarmanlegg gjør det mer sannsynlig at et branntilløp slukkes før større skade oppstår. Har du over 30 dyr er du pliktig til å ha varslingsanlegg, men vi anbefaler at alle vurderer å investere i et anlegg uansett størrelse på produksjonen. Sørg for å ha jevnlig kontroll av brannalarmanlegget. Mattilsynet utarbeider regelverk for brannsikring på gårder med dyrehold

Slukkeutstyr som branntepper, slukkeskum og brannslukkingsapparat er enkelt å få tak i. Sørg for at du har riktig og nok utstyr. Det er også viktig at du vet hvordan utstyret skal plasseres og når og hvordan det skal vedlikeholdes.

Rot og søppel som ligger og slenger kan bidra til at en brann sprer seg raskere. Hold driftsbygning og andre områder på gården ryddig. God skadedyrkontroll er viktig siden rotter og mus kan ødelegge det elektriske anlegget og forårsake brann. 

Sjekk elektrisk utstyr

En stor prosentandel av branner oppstår i elektriske anlegg, sikringsskap eller i løst elektrisk utstyr. Regelmessig sjekking av elektrisk utstyr og sikringsskap er derfor anbefalt.

Dette bør du gjøre:

 • Stram til skrusikringer i sikringsskapet.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.
 • Sørg for at en godkjent el-kontrollør gjennomfører sjekk av det elektriske anlegget på gården. Hvor ofte det skal kontrolleres varierer fra gård til gård, sjekk FG-kontroll for hva som gjelder for din gård.

Selvantennelse i fôr

Branntilløp i høy, halm og annet organisk materiale er en kjent og fryktet årsak til brann i driftsbygninger. 
 

Dette bør du gjøre:

 • Hold den relative fuktigheten i fôret opptil ca. 16 %. Vær nøye med tørkeprosessen før fôret lagres. Selv om fôret er tørt ved lagringen, er et utett tak på driftsbygningen og regn som siver inn, nok til å bringe fuktigheten i fôret til et nivå som igjen kan bli farefullt. 
 • Strø salt i tørrhøyet. Saltet binder vannet i høyet på en slik måte at bakteriene ikke kan utnytte det i sin utvikling. 
 • Det er viktig å overvåke temperaturen i lageret. Temperaturmålere som ligger inne i høy-/halmlageret kan avsløre om varmeutviklingen har kommet i gang. Det ofte bedre med flere små fôrlagre enn ett stort. Problemet i større lagre kan være å «treffe» det stedet hvor prosessen starter, f.eks. ved en taklekkasje. 

Parkering av kjøretøy

Traktorer og arbeidsmaskiner kan begynne å brenne mens de står parkert inne i en bygning, selv med motoren avslått. Resultatet blir ofte totalskader både på bygning og traktor. 
 

Krav for å hindre brann:

 • For kjøretøy med hovedstrømbryter skal gulvet i garasje/parkeringssted være tett og ha ubrennbar overflate. Kravet gjelder arealet under traktoren og en meter utenfor. 
 • For kjøretøy som ikke har hovedstrømbryter, kreves det at hele gulvet i garasjen skal være tett og ha ubrennbar overflate. 
 • Det stilles ikke krav til vegger og himling i garasjen. Dette gjelder enten garasjen er egen bygning, eller ligger i/ved annen bygning. 

Varme arbeider

Varme arbeider er arbeid hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider inkluderer bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr. Forsikringsselskapene har satt krav til at de som utfører varme arbeider utenfor faste tilrettelagte produksjons- og verkstedrom skal ha sertifikat fra Norsk brannvernforening eller en organisasjon godkjent av Norsk brannvernforening.

Brannforebygging som gir rabatt på forsikringen

20 % rabatt

for el-kontroll med termografering

20 % rabatt

for FG-godkjente brannalarmer og varslingssystemer

10 % rabatt

med skadeforebyggende sensorer installert


Branner i solcelleanlegg

Det har den siste tiden vært en økning av branner som starter i solcelleanlegg. Mangelfull dokumentasjon og feil montering er vanlige årsaker. Vi anbefaler alle som har solcelleanlegg eller som skal gå til anskaffelse, om å gå gjennom dokumentasjonen. Hvis det er mangler eller feil, bør du få det rettet.

Viktige sikkerhetstiltak
En viktig sikkerhetsfunksjon er DC-bryteren som slår av strømmen i solcelleanlegget i tilfelle brann. Feil montering av denne bryteren kan føre til brannfare. DC-bryteren skal monteres på en ikke-brennbar plate for å begrense skadene ved en eventuell brann. Vi anbefaler også å ha brannslukkingsutstyr i nærheten av solcelleanlegget. 

Trygghet er et resultat av god forberedelse

Uansett hvor forberedt du er, kan ulykken likevel være ute. Da er det godt at nødetatene også øver spesifikt på brann i fjøs. Vi fikk være med når vår samarbeidspartner Mære landbruksskole hadde storøvelse på brann i fjøset. 

Video placeholder image

Forsikring av bolig og driftsbygninger

Forsikring for landbruksbygg dekker små til store landbruksbygninger, driftsbygninger og lokaler for dyrehold. Forsikringen dekker skade som skyldes bl.a. brann, men kan også utvides til å dekke nedetiden etter skade (avbrudd-/driftstap).

Husforsikring dekker boligen og gir erstatning slik at du kan reparere eller bygge et nytt dersom det skal skje noe. Du kan velge mellom topp og standard. Topp er den beste forsikringen. Standard dekker også det meste du trenger, men har ikke like mange fordeler som toppforsikringen.
 

Mer informasjon om brannvern

 • Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.
 • Landbrukets brannvernkomitè er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen jobber for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.
 • Brann- og eksplosjonsvernloven finner du en oversikt over privatpersoners og virksomheters plikter når det gjelder brannvern.
 • Sikker hverdag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har flere temasider med tips under temaet "Brann".