OTP-loven

Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Etter lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2021 koster det bedriften 250 kroner per dag per ansatt å ikke overholde plikten til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Dyrt å ikke ha lovpålagt tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning som skal sikre at arbeidsgivere som oppfyller kravene til å spare 2 % av lønn over 1 G (G er folketrygdens grunnbeløp, 1 G er 111.477 kroner). Obligatorisk tjenestepensjon har vært lovpålagt siden 2006, men ifølge Statistisk sentralbyrå står 50.000 til 90.000 arbeidstakere likevel uten pensjonsordning.  

1. juli 2021 kom det en ny lov som skal sikre at alle ansatte får pensjonssparingen de har krav på. Forskriften sier at bedriften får en bot på 250 kroner per dag per ansatt for ikke å ha tjenestepensjonsordning i samsvar med loven. 


Enklere innrapportering og oversikt 

Nytt fra 2021 er at arbeidsgivers innrapporterte opplysninger om arbeidstakers inntekt og arbeidsforhold i a-meldingen deles med bedriftens pensjonsleverandør. Det betyr enklere innrapportering for arbeidsgivere da de kun må rapportere denne informasjonen èn gang. Samtidig blir det enklere for myndighetene å få oversikt over hvilke arbeidsgivere som ikke har obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte.

Bedrifter med pensjonsordning hos oss, vil bli kontaktet i forbindelse med overgang til ajourhold via a-meldingen.

Fra 1. juni 2021 overtok Skatteetaten tilsyn av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning fra Finanstilsynet. For å få bedre oversikt over hvilke arbeidsgivere som ikke har etablert obligatorisk tjenestepensjon, vil Skatteetaten legge til rette for automatiske kontroller.

Hvem gjelder OTP-loven for? 

  • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 prosent stilling eller mer.
  • Alle bedrifter med minst en ansatt som jobber 75 prosent stilling eller mer, i tillegg til eier.
  • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer – som til sammen utgjør minst to årsverk.
  • Fra 2022 er pensjonslovene for privat sektor endret. Les mer om pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone