Finansiell informasjon

Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV (SBVG).Informasjon om fusjon

Her finner du informasjonsdokumentet om fusjon mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg.

Brev til eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg vedrørende skatt.
 

Eierandelskapital

SpareBank 1 BV hadde per 31. desember 2019 en egenkapitalbeviskapital på 946,5 millioner kroner fordelt på 63.101.353 egenkapitalbevis hvert pålydende 15 kroner. Banken hadde per årsskiftet en egenbeholdning på 52.061 kroner fordelt på 1.318 egenkapitalbevis.

Investorpolitikk

Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor samarbeidspartnere, långivere og investorer. 

Eierforhold

SpareBank 1 BV har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå en god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer, samt norske og utenlandske institusjoner. 

Bankens 20 største eiere kontrollerte 58,8 prosent av bankens egenkapitalbevis per 31. desember 2019, og det ble omsatt 11 millioner egenkapitalbevis SBVG ved Oslo Børs i 2019. 

Skjermingsfradrag

For å hindre dobbeltbeskatning av banken og eierne gjelder regler om Fradrag for Skjerming (Skattelovens § 10-12, erstattet tidligere regler om RISK-fradrag).

Skjermingen beregnes for den enkelte aksje/egenkapitalbevis, og settes til aksjens/egenkapitalbevisets skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens/egenkapitalbevisets inngangsverdi. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen/egenkapitalbeviset per 31. desember i inntektsåret.