Renteprodukter

Vi mener at virksomheter som er avhengige av forutsigbarhet i kontantstrømmen bør ha en strategi for å redusere sin renterisiko.

Bredt spekter av finansielle instrumenter for å redusere renterisiko.
Vi har meglere med lang og bred erfaring.

Våre produkter

  • Renteswap er en fleksibel måte å binde renten

    En renteswap er en avtale mellom bedriftskunden og banken om bytte av fremtidige rentebetalinger. Avtalen brukes som hovedregel for å sikre renten på et flytende lån. Bedriftskunden vil betale en fast rente gjennom hele perioden og får den flytende NIBOR-rente (pengemarkedsrente) tilbake fra SR-Bank Markets.Den faste rentesatsen bestemmes ut fra rentenivået ved avtaleinngåelsen. Ettersom tiden går vil verdien av avtalen endres, ikke bare som følge av endringer i rentenivå, men også ved at gjenværende løpetid blir kortere. På et hvilket som helst tidspunkt kan avtalen verdivurderes, og du kan dermed betale deg ut av avtalen eller selge den til banken.På denne måten kan fordelingen av lån med fast og flytende rente i låneporteføljen endres uten at refinansiering er nødvendig.Bruk av rentebytteavtaler åpner for en betydelig fleksibilitet i lånestyringen. Dette er også bakgrunnen for den stadig økende bruken av produktene.Løpetiden på rentebytteavtaler i det norske markedet kan være opptil 30 år, men det mest vanlige er løpetider mellom 1 og 10 år.

  • Renteopsjon - en sikring mot uønskede svingninger i rentemarkedet

    En renteopsjon gir kjøperen en rett, men ingen plikt til å få en rentefastsettelse til en på forhånd avtalt rente. Opsjonspremien innbetales normalt ved inngåelse av avtalen og kan sammenlignes med en forsikringspremie. Slike kontrakter er gunstige å bruke for å sikre et rentetak på et flytende lån, dvs å sikre at renten aldri stiger over et visst nivå.

  • Fremtidig renteavtale (FRA) er et effektiv verktøy for rentesikring

    En FRA (fremtidig renteavtale) er en avtale om sikring av lånerente (eller plasseringsrente) for en fremtidig renteperiode for et avtalt beløp. En FRA-kontrakt er i utgangspunktet standardisert med en løpetid på 3, 6 eller 12 mnd med start i mars, juni, september eller desember. Det er imidlertid rom for individuelle tilpasninger. I det ordinære FRA-markedet er det mulig å sikre renter innenfor en 2 års periode.