Bærekraftsrapporten

SpareBank 1 SR-Bank har fra opprettelsen av Egersund Sparebank i 1839 jobbet etter en langsiktig og bærekraftig filosofi. Bærekraft er fortsatt en sentral del av konsernets overordnede strategi godt integrert i alle deler av konsernets virksomhet. SpareBank 1 SR-Bank har tatt et aktivt standpunkt til bærekraft og valgt å ta et spesielt ansvar for klima- ogmiljøutfordringene samfunnet står overfor.

For fortsatt å sørge for en bærekraftig utvikling av konsernet, jobbes det målrettet innen tre ulike områder av begrepet bærekraft; klima & miljø, økonomi og sosiale forhold. Disse områdene inkluderes i våre produkter og tjenester, i våre rådgivningssamtaler, i investerings- og kredittbeslutninger, markedsføring, i forbindelse med anskaffelser, i vår eierstyringsmodell og i ledelsen av konsernet. I tillegg pregesvårt interne arbeid med HMS, etikk og miljøeffektivitet av de samme bærekraftsområdene.

Det har gjennom året blitt gjennomført et omfattende kommunikasjonsarbeid, på nettsider og på eksternt nyhetssenter, for å tilgjengeliggjøre konsernets bærekraftsarbeid for kunder, eiere og andre interessenter. I tillegg er det gjennomført interne kommunikasjonstiltak som et ledd i opplæring på relevante bærekraftstema.

Selv om SpareBank 1 SR-Bank først og fremst er et finanskonsern for Sør-Norge, har konsernet et aktivt forhold til hvordan våre beslutninger kan ha betydning i den globale sammenheng. Derfor støtter SpareBank 1 SR-Bank FNs 10 Global Compact prinsipper for bærekraft både ved årlig rapportering og ved aktivt engasjement.

FNs 17 bærekraftsmål, sammen med målene i Parisavtalen, ligger til grunn for konsernets samlede arbeid med bærekraft. Mange nye tiltak er satt i gang i løpet av året. Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål har konsernet, i tillegg til å stå bak alle disse målene, valgt ut tre mål konsernet mener SpareBank 1 SR- Bank kan ha størst innvirkning på. Disse er «Likestilling mellom kjønnene», «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» og «Stoppe klimaendringene». Det er utarbeidet delmål med konkrete tiltak til hvert av disse målene. Disse tiltakene skal gjennomføres innenfor valgt strategiperiode som strekker seg til 2021.

Våre utvalgte FNs bærekraftsmål

Bærekraft i konsernets daglige drift

 

Ansvarlig finans

Ansvarlig kreditt/utlån og ansvarlige investeringer er området hvor konsernet har størst påvirkningsmulighet gjennom å stille krav og styre kapital i en bærekraftig retning. Konsernet skal være en sparringspartner og positiv bidragsyter til SpareBank 1 SR-Banks kunder i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn og næringsliv.

Et viktig satsningsområde for SpareBank 1 SR-Bank er på bakgrunn av dette ESG og ansvarlig finans. Konsernets prioriterte aktiviteter i 2019 ble vurdert og gjennomført. I 2020 vil fokus være på implementering av retningslinjer og å utvikle verktøy for å kunne påvirke konsernets eksisterende og fremtidige kunder i en mer bærekraftig retning.

Klimarisiko

Klimaendringer utgjør en risiko som styret og ledelsen må håndtere. Finansiering, forsikring og investeringer har høy sannsynlighet for å bli påvirket av endringer i klima og klimapolitikk. Konsernet følger den politiske utviklingen tett og vil til enhver tid være oppdatert på grunnlaget de politiske beslutningene blir tatt på. For å være en ansvarlig aktør, må SpareBank 1 SR-Bank identifisere og følge opp risikoene som kan påvirke kunder og forretningsområder. Konsernet følger anbefalingene fra Task-Force for Climate related Financial Disclosures (TCFD) når det gjelder rapportering av klimarisiko.