Bærekraftsrapporten

SpareBank 1 SR-Bank skal være en pådriver og tilrettelegger for den nødvendige overgangen til lavutslippsamfunnet og for å nå målene fastsatt i Parisavtalen. Konsernet skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp på både nasjonalt og globalt nivå gjennom sin virksomhet, ved å tilrettelegge og stille krav til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

FNs miljøprogram for finanssektoren (UNEP FI) lanserte i 2019 FNs Prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Formålet er at banksektoren skal være en pådriver for oppnåelsen av FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. SpareBank 1 SR-Bank tilsluttet seg prinsippene ved lansering og har med dette forpliktet seg til å redusere konsernet sitt direkte og indirekte CO2-utslipp i tråd med nasjonale forpliktelser under Parisavtalen. Konsernet har forpliktet seg til å implementere og gjennomføre tiltak som støtter opp om prinsippene gjennom fire år fra signering og frem til utgangen av 2023. Dette innebærer å tilpasse konsernet sin strategi slik at den er tilpasset Parismålene, og vurdere hvilke tiltak som har størst effekt når det gjelder å nå målene. Videre skal man jobbe med konsernet sine kunder og klienter for å bidra til mer bærekraftig drift. Interessentarbeid er et viktig prinsipp sammen med virksomhetsstyring, rapportering og åpenhet.

I 2020 har SpareBank 1 SR-Bank vedtatt en revidert bærekraftstrategi med tilhørende ny klimastrategi for konsernet, slik at den er tilpasset målene i Parisavtalen. For å vurdere hvor konsernet har størst positiv og negativ påvirkning gjennom kjernevirksomheten er det i 2020 gjennomført en påvirkningsanalyse i tråd med verktøy utarbeidet av UNEP FI. Analysen og resultatene er omtalt under avsnittet om ansvarlig finans.Fokus i 2021 vil være å utarbeide konkrete mål for reduksjon av klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen og fortsette implementeringen av FNs Prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet.

FNs bærekraftsmål

Til grunn for konsernet sitt bærekraftsarbeid er FNs 17 bærekraftsmål. Konsernet har identifisert tre av FNs bærekraftsmål der konsernet har størst påvirkning gjennom kjernevirksomheten. Bærekraftsmålene konsernet har særskilt fokus på er nummer 5 «Likestilling mellom kjønnene», nummer 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» og nummer 13 «Stoppe klimaendringene». Bærekraftsmålene er forankret i bærekraftstrategien og det er utarbeidet delmål med konkrete tiltak til hvert av disse bærekraftsmålene. Disse tiltakene skal gjennomføres innenfor valgt strategiperiode som strekker seg til utgangen av 2021.

Våre utvalgte FNs bærekraftsmål

Våre viktigste bærekraftstemaer

Konsernet arbeider for å være konkret og konsis i bærekraftsarbeidet og gjennomførte i 2018 en vesentlighetsanalyse. Formålet med analysen er å identifisere hvilke temaer innen bærekraft konsernet skal prioritere. 

SpareBank 1 SR-Bank sitt bærekraftsarbeid og bærekraftstrategi er basert på denne vesentlighetsanalysen. Temaene som inngår i analysen omfatter miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold, ESG faktorer.

SpareBank 1 SR-Bank arbeider kontinuerlig med dialog og innspill fra kunder og andre interessenter. Det er viktig for å holde vesentlighetsanalysen oppdatert og forstå og ta inn over seg krav fra både forbrukerne, investorene og myndighetene. Dialogen i løpet av året ble sterkt påvirket av Covid- 19 situasjonen i landet. Møteplassene med kundene som tidligere var naturlig ble i 2020 endret. SpareBank 1 SR-Bank klarte, blant annet ved å ta i bruk digitale løsninger, å opprettholde en god dialog med både medarbeidere, eiere, myndigheter, konkurrenter, samarbeidspartnere, leverandører, interesseorganisasjoner, media, ratingbyrå og analytikere gjennom året.

Konsernet sin reviderte bærekraftstrategi med tilhørende ny klimastrategi ble vedtatt av styret mai 2020. Målet i strategien er at SpareBank 1 SR-Bank skal være en organisasjon som har et aktivt forhold til bærekraft i hele konsernet sin virksomhet, og ta ansvar for å bidra til løsninger på klima- og miljøutfordringene samfunnet står ovenfor. 

En strategisk evaluering av konsernet sin eksponering mot klimarisiko og hvordan utviklingen innenfor dette området kommer til å påvirke konsernet i årene frem til 2030, er bakgrunnen for klimastrategien.

Konsernet skal støtte opp om Parisavtalen, og da i takt med Norges mål om å redusere CO2-utslipp med opp mot 50 prosent innen 2030. Konsernet skal tilrettelegge og stille krav til bedriftskunder og leverandører om at de hver for seg har et aktivt forhold til hvordan de kan redusere sitt CO2-utslipp. Konsernet skal utarbeide konkrete mål for reduksjon av klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen og Norges forpliktelser om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader innen 2050.Bærekraftstrategien er integrert i konsernstrategien med tilhørende forretningsplan og er retningsgivende for konsernet sitt arbeid med bærekraft. Bærekraftstrategien sees i sammenheng med andre interne styrende dokumenter som de etiske retningslinjene, kredittstrategi og andre relevante policyer og standarder i konsernet. Bærekraft er inkludert i dokumentasjon og rutineverk tilknyttet kreditt og investering/forvaltning.

Ansvarlig finans

SpareBank 1 SR-Bank har gjennom året fulgt utviklingen i EUs Handlingsplan for bærekraftig finans, herunder EUs taksonomi, tett. EUs taksonomi vil være et særlig fokusområde i 2021 og konsernet arbeider mot å klassifisere utlånsaktivitetene. Videre vil det i 2021 være fokus på å ytterligere utvikle kompetansen til bedriftsrådgiverne på bærekraft og klima. Et spisset opplæringsprogram skal gi bedriftsrådgivere kunnskap til å ha en god dialog med kunden om bærekraft og løsninger for kunden.

Klimarisiko

Klimaendringer utgjør en risiko som styret og ledelsen må håndtere. Finansiering, forsikring og investeringer har høy sannsynlighet for å bli påvirket av endringer i klima og klimapolitikk. Konsernet følger den politiske utviklingen tett og vil til enhver tid være oppdatert på grunnlaget de politiske beslutningene blir tatt på. For å være en ansvarlig aktør, må SpareBank 1 SR-Bank identifisere og følge opp risikoene som kan påvirke kunder og forretningsområder. Konsernet følger anbefalingene fra Task-Force for Climate related Financial Disclosures (TCFD) når det gjelder rapportering av klimarisiko.

Bærekraft integrert i SpareBank 1 SR-Bank sin virksomhet

Les mer om vårt arbeid med hvitvasking og terrorfinansiering, etikk og anti-korrupsjon, personvern og informasjonssikkerhet, ansvarlig markedsføring og miljøansvar i egen drift.