Ansvarlig finans

Ansvarlig kreditt/utlån og ansvarlige investeringer er området hvor konsernet har størst påvirkningsmulighet gjennom å stille krav og styre kapital i en bærekraftig retning. Konsernet skal være en sparringspartner og positiv bidragsyter til SpareBank 1 SR-Banks kunder i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn og næringsliv.

Et viktig satsningsområde for SpareBank 1 SR-Bank er påbakgrunn av dette ESG og ansvarlig finans. Konsernetsprioriterte aktiviteter i 2019 ble vurdert og gjennomført. I 2020 vil fokus være på implementering av retningslinjer og å utvikle verktøy for å kunne påvirke konsernets eksisterende og fremtidige kunder i en mer bærekraftig retning.

Ansvarlig kreditt

Kreditt er et av konsernets bærende virksomhetsområde og bedriftskunder utgjør en viktig del av dette, derfor er det essensielt at konsernet også stiller krav til kundens virksomhet. SpareBank 1 SR-Banks kredittstrategi vektlegger at bedriftskunder skal ha et langsiktig perspektiv, og deres selskaper skal drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter som inkluderer miljøhensyn og menneskerettigheter. SpareBank 1 SR-Banks «Retningslinjer for bærekraft forbedriftsmarkedet» er førende for hvilke kunder konsernet ønsker å ha, hva som forventes av kundene og for konsernets utlån. Hovedpunkter fra retningslinjene er inkludert i konsernets kredittpolitiske retningslinjer. SpareBank 1 SR-Bank skal ikke finansiere pornografisk materiale, kryptovaluta, kullkraft, kullutvinning og kjernekraft. Utvinning av tjæresand/tungolje/skifergass/skiferolje skal heller ikke finansieres.

Alle ansatte som har kontakt med bedriftskundene skal kjenne «Retningslinjer for bærekraft i bedriftsmarked» og årlig gjennomgå disse.

SpareBank 1 SR-Banks bedriftsmarkedsportefølje er godt diversifisert med en hovedvekt innen næringseiendom og konsernet finansierer hovedsakelig små og mellomstore norske bedrifter. Konsernet skal være en positiv bidragsyter og sparringpartner for å øke kundenes bevissthet rundt bærekraft. I 2019 har konsernet utviklet et metodisk rammeverk for vurdering av bærekraft (ESG-score) som skal benyttes ovenfor bedriftskunder med engasjement over 50 millioner. Dette er både for å vurdere konsernets egen bærekraftsrisiko og som et verktøy for rådgivere i dialog med kundene. Det utarbeides en tiltaksplan for kunder med lav ESG-score som følges opp av rådgiver.

ESG-scoringen inneholder spørsmål knyttet til kundens bevissthet og retningslinjer knyttet til områder som HMS, korrupsjon, menneskerettigheter og miljø.

ESG-scoren baseres på en kartlegging av kundens bevissthet og retningslinjer knyttet til områder som HMS, korrupsjon, menneskerettigheter, samt klima og miljø. ESG-scoringeninkluderer tre spørsmål som går direkte på kundenes klimarisiko; både fysisk risiko og overgangsrisiko. Kundene som beregner egne CO2-utslipp oppfordres til å rapportere dette.

SpareBank 1 SR-Bank vil i 2020 videreutvikle og implementere bruk av ESG-scoringen, samt drive opplæring og kommunikasjonsarbeid som skal sørge ytterligere for at konsernets «Retningslinjer for bærekraft i bedriftsmarkedet» er kjent for både ansatte og kunder.

Videre arbeid innenfor ansvarlig kreditt i 2019 resulterte i at konsernet knyttet seg til Responsible Ship Recycling Standards, som omhandler forsvarlig avhending av skip.

Grønne produkter og grønn innovasjon

Forbrukerne i dagens samfunn blir stadig mer bevisste og SpareBank 1 SR-Bank forventer høyere etterspørsel etter grønne produkter fra kunder og investorer i årene fremover. Med grønne produkter mener vi spare- og kredittavtaler med betingelser som er knyttet til om investeringsobjektet er bærekraftig i klima- og miljømessig forstand.

 

I 2019 har personmarkedet i konsernet etablert fordelaktige kredittbetingelser for grønne initiativ i landbruk, som for eksempel solcelleanlegg til driftsbygninger. Grønt lån til landbrukssektoren ble lansert i november 2019 og konsernet rapporterer på bakgrunn av dette ikke tall for 2019 på dette låneproduktet. For personkunder tilbyr SpareBank 1 SR-Bank grønne billån rettet mot el-bil, og det tilbys bil-app for smart bilforsikring som skal motivere til en grønnere kjøreatferd gjennom Fremtind.

Konsernets bærekraftstrategi har løftet utvikling av grønne produkter både i personmarkedet og i bedriftsmarkedet og konsernet har fokus på disse mulighetene i 2020.

Ansvarlig kapitalforvaltning

SpareBank 1 SR-Banks anbefalte spareprodukter forvaltes av konsernets heleide forvaltningsselskap, SR-Forvaltning. SR-Forvaltning har egne retningslinjer for ansvarlige investeringer som samsvarer med SpareBank 1 SR-Banks strategi og retningslinjer for bærekraft. SR-Forvaltning sitt arbeid med ansvarlige investeringer har tre pilarer; eksklusjoner, ESG-integrering og aktivt eierskap.

Alle selskaper blir kontrollert blant annet for at de ikke er involvert i produksjon av kontroversielle våpen, bidrar til alvorlige menneskerettighetsbrudd eller alvorlig klima og miljøødeleggelser. I tillegg investerer ikke SR-Forvaltning i selskaper som produserer tobakk, pornografi, virksomhet knyttet til pengespill, kullproduksjon eller oljesand.

ESG-integrering innebærer at for alle selskaper som vurderes som nye investeringer, gjennomføres det en analyse avrelevante ESG-faktorer. ESG-faktorer som er relevante avhenger av selskapet. Det kan omhandle vannforbruk, arbeidstakerrettigheter, styresammensetning, korrupsjonsrisiko, CO2-utslipp med mer. SR-Forvaltning bruker data og analyse fra Sustainalytics i tillegg til eget analysearbeid.

Aktivt eierskap er viktig for en kapitalforvalter fordi man gjennom å eie aksjer har en direkte innvirkning på hvordan selskapet drives. Når det kommer til aktivt eierskap stemmer SR-Forvaltning for sine aksjeandeler på generalforsamling.SR-Forvaltning benytter stemmegivingstjenester fra ISS Proxy Voting Services og deres «Sustainability Proxy Voting Guideslines» som utgangspunkt for stemmegivingen. Systemet er satt opp slik at det i utgangspunktet stemmes for alle posisjoner i aksjefondene. Systemet kom på plass i midten av året og det ga SR-Forvaltning 8 avstemningsmuligheter. SR-Forvaltning avga stemme på alle. SR-Forvaltning går videre i dialog med porteføljeselskapene dersom det er en forhøyet risiko knyttet til en ESG-faktor. Med bakgrunn i risikovurdering ble det i 2019 gjennomført dialog med tre ulike porteføljeselskaper.

SR-Forvaltning signerte FNs prinsipper for ansvarligeinvesteringer våren 2019 og fokus i 2020 er videreimplementering av prinsippene i forvaltningen.

Ansvarlige investeringer i SpareBank1 SR-Bank

Foruten investeringer gjort gjennom SR-Forvaltning gjennomfører SpareBank 1 SR-Bank direkte investeringer i aksjer og obligasjoner innenfor gitte rammer. 

Det er i 2019 utarbeidet egne retningslinjer for denne typen investeringer som er i tråd med konsernets strategi og retningslinjer for bærekraft. I retningslinjene står det blant annet at konsernet skal være bevisst på ESG-faktorer og utøve aktivt eierskap der hvor det er formålstjenlig.

Grønne innlån

I 2019 har SpareBank 1 SR-Bank opprettet et program for grønne obligasjoner. I oktober 2019 utstedte konsernet for første gang en grønn boligkredittobligasjon knyttet til enportefølje med boliglån. Kredittobligasjonen oppfyller kravene til energieffektivitet som fremkommer av programmet.

Fond som tilbys gjennom aksjesparekonto

SpareBank 1 SR-Bank anbefaler hovedsakelig fond forvaltet av SR-Forvaltning, men det tilbys fond fra en rekke forvaltere gjennom aksjesparekonto-ordningen. 

Det er i 2019 utviklet retningslinjer for hvilke krav som stilles til eksterne forvaltere og det er påbegynt en prosess i SpareBank1 Alliansen for merkeordning for bærekraft. Merkeordningen skal gjøre det lettere for kunder å velge bærekraftige fond.