Ansvarlig finans

Ansvarlig kreditt/utlån og ansvarlige investeringer er området hvor konsernet har størst påvirkningsmulighet gjennom å stille krav og styre kapital i en bærekraftig retning. Konsernet skal være en sparringspartner og positiv bidragsyter til SpareBank 1 SR-Banks kunder i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn og næringsliv.

Et viktig satsningsområde for SpareBank 1 SR-Bank er påbakgrunn av dette ESG og ansvarlig finans. Konsernets prioriterte aktiviteter i 2020 ble vurdert og gjennomført. 

Ansvarlig kreditt

SpareBank 1 SR-Bank sin kredittstrategi vektlegger at bedriftskunder skal ha et langsiktig perspektiv, og deres selskaper skal drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter som inkluderer miljøhensyn og menneskerettigheter. SpareBank 1 SR-Bank sin «Standard for bærekraft for bedriftsmarkedet» er førende for hvilke kunder konsernet ønsker å ha, hva som forventes av kundene og for konsernet sitt utlån. Hovedpunkter fra standarden er inkludert i konsernet sine kredittpolitiske retningslinjer.

 

SpareBank 1 SR-Bank skal ikke finansiere kontroversielle våpen, pornografisk materiale, kryptovaluta, kullkraft, kullutvinning og kjernekraft. Utvinning av tjæresand, tungolje, skifergass og/eller skiferolje skal heller ikke finansieres. Alle ansatte som har kontakt med bedriftskundene, skal kjenne «Standard for bærekraft i bedriftsmarked» og årlig gjennomgå disse.

Bedriftsmarkedsporteføljen

Konsernet har stor påvirkning gjennom egen kredittportefølje, hvor bedriftskunder utgjør omtrent 40 prosent. Konsernet sin bedriftsmarkedsportefølje er godt diversifisert; konsernet finansierer hovedsakelig små og mellomstore norske bedrifter med en hovedvekt innen næringseiendom. SpareBank 1 SR-Bank har mål om å øke andelen selskaper som bidrar til økt bruk av fornybar energi.I 2020 utgjorde SpareBank 1 SR-Bank sitt grønne utlån 1,3 prosent av den totale utlånsporteføljen. 

Bedriftsmarkedet har i 2020 kartlagt sin utlånsportefølje. Det er gjennomført analyser på tre plan; CO2-utslipp, positiv og negativ påvirkning, og klimarisiko. En utslippsanalyse som estimerer CO2-utslippet forbundet med SpareBank 1 SR-Bank sitt utlån i bedriftsmarkedet, etter sektor er gjennomført. Analysen indikerer at det totale CO2-utslippet i bedriftsporteføljen er moderat, men gir høyere utslag innenfor særlig to sektorer; energi, olje og gass, samt shipping og øvrig transport.Videre er det i 2020 gjennomført en kartlegging av bedriftsporteføljen sin klimarisiko etter sektornivå som omhandler klimarisiko; fysisk- overgangs- og ansvarsrisiko.Analysen viser at mer enn 3/4 av banken sin bedriftsportefølje vurderes til å være i bransjer med samlet lav klimarisiko. Analysen viser at bransjene med høy og middels klimarisiko ovenfor utgjør 11,6 prosent av eksponeringen til SpareBank 1 SR-Bank, mens eksponeringen mot bransjer som vurderes å ha lett forhøyet risiko er på 12,1 prosent. Den resterende eksponeringen på 76,3 prosent vurderes å være mot bransjer med lav klimarisiko.

Konsernet har fullført en påvirkningsanalyse ved hjelp av verktøy utviklet av UNEP FI som gjelder utlånsporteføljen til både bedriftsmarked og personmarked.

Analysen viser SpareBank 1 SR-Bank sin nåværende positive og negative påvirkning på økonomi, miljø og sosiale forhold. SpareBank 1 SR-Bank stimulerer gjennom kjernevirksomheten til en sunn, inkluderende økonomi. Konsernet påvirker positivt ved å bidra til betalingsløsninger og tilgang på bolig for personkunder ved å stimulere til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser for bedriftsmarkedet. Konsernet har negativ påvirkning innenfor tre områder; ressurseffektivitet, klima og biologisk mangfold. Disse områdene gir utslag i analysen gjennom utlån til kjøretøy, boliger og generelt sektorer assosiert med høyere klimagassutslipp. Analysen konkluderer at SpareBank 1 SR-Bank har positiv påvirkning innen flere sosiale aspekter, men må fortsatt ha fokus på miljø-aspektene.Disse analysene danner grunnlag for å sette egne mål for kredittporteføljen i 2021.

I 2020 signerte SpareBank 1 SR-Bank Poseidon Principles, et globalt rammeverk der banker samarbeider for å fremme god og ansvarlig miljøstandard hos sine kunder innen shipping. SpareBank 1 SR-Bank er den 19. banken som slutter seg til dette rammeverket globalt, og til målsettingen om 50 prosent lavere klimagassutslipp fra skipsfarten innen 2050. Konsernet har forpliktet seg til å innhente data om kundene sine utslipp på årlig basis, samt publisere aggregerte data. Miljøstandard vil legges stor vekt på ved innvilgelse av nye lån til skipsfartsnæringen.Videre har alle nye kredittengasjement i 2020 innenfor shipping inkludert en RSRS-klausul. Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) omhandler forsvarlig avhending av fartøy og mobile offshore-enheter.

ESG scoring av bedriftsportefølje

Konsernet har utviklet et metodisk rammeverk for vurdering av bærekraft (ESG-score) som benyttes ovenfor bedriftskunder med kredittengasjement over 50 millioner. ESG-scoringen inneholder spørsmål knyttet til kunden sin bevissthet og retningslinjer knyttet til områder som HMS, korrupsjon, menneskerettigheter og miljø. Vurderingen inkluderer tre spørsmål som går direkte på kundene sin klimarisiko; både fysisk risiko og overgangsrisiko.For utvalgte bransjer som eiendom, havbruk, shipping og offshore, og olje og gass er det tilleggsspørsmål. Utover dette oppfordres kunder som beregner egne CO2-utslipp til å rapportere dette.

ESG-scoringen er en langsiktig tilnærming til håndtering og rapportering av bransjemessig klimarisiko og bærekraft. Scoringen og vurderingen som gjøres på kundenivå brukes for å vurdere konsernet sin bærekraftsrisiko og som et verktøy for rådgivere i dialog med kundene. Bedriftsmarkedet har en tiltaksplan for kunder med lav ESG-score som følges opp av rådgiver.

I 2020 er rammeverket blitt implementert i organisasjon. Bedriftsrådgiverne har gjennomgått et opplæringsprogram som inneholder både e-læring og casediskusjoner. Diskusjonene ble brukt for å sparre med kollegaer, dele gode historier og bli trygge på både verktøyet og dialogen rundt ESG-scoringen. Slik har bærekraft blitt et tema i kundemøtene.

I 2020 ble totalt 220 kredittengasjement ESG-scoret ved bruk av vurderingsskjemaet.Framover i 2021 prioriteres videreutvikling av vurderingsskjema, fortsette implementeringen og utviklingen av opplæringsprogram til ansatte.

Grønne innlån

SpareBank 1 SR-Bank har program for grønne obligasjoner. Programmet er et rammeverk for hvilke lån som kvalifiserer for utstedelse av en grønn obligasjon. 

 SpareBank 1 SR-Bank utstedte for første gang en grønn boligkredittobligasjon knyttet til en portefølje av boliglån med høy energieffektivitet i 2019. På bakgrunn av markedsforholdene er det ikke blitt utstedt nye obligasjoner i løpet av 2020.

Grønne produkter og grønn innovasjon

Et viktig bidrag til den grønne omstillingen er å tilby grønne produkter og tjenester til kunder. Med grønne produkter mener SpareBank 1 SR-Bank spare- og kredittavtaler med betingelser som er knyttet til om investeringsobjektet er bærekraftig i klima- og miljømessig forstand.

I 2020 gjorde konsernet omfattende vurderinger knyttet til grønne produkter og tjenester. Det er utviklet et grønt boliglån til privatmarkedet, som lanseres i januar 2021. Konsernet har, via SR-Forvaltning, vurdert mulighetene for grønn produktutvikling, og det vil i henhold til SR-Forvaltning sin klimastrategi etableres et eget grønt aksjefond.

SpareBank 1 SR-Bank tilbyr grønne billån til personkunder, disse er rettet mot el-bileiere. Bil-appen Smart bilforsikring skal motivere til en grønnere kjøreatferd, denne leveres gjennom forsikringsselskapet Fremtind. SpareBank 1 SR-Bank tilbyr i tillegg et miljølån på landbruk som i første omgang er tilpasset til investering i solcelleanlegg. Med bakgrunn i lave strømpriser og Covid-19 situasjonen ble dette produktet i svært liten grad benyttet i 2021.

 

Produkter og innovasjon med sosialt aspekt

SpareBank 1 SR-Bank skal være en fremtidsrettet relasjonsbank. Det betyr at konsernet skal passe på sine kunder, det skal være bredde i kunderelasjonen og kunden skal komme først i alle ledd. Konsernet sin påvirkningsanalyse som ble gjennomført i 2020 påpeker at SpareBank 1 SR-Bank bidrar positivt til å gjøre betalingsløsninger tilgjengelig for alle og at konsernet bidrar til å gjøre bolig tilgjengelig for personkunder ved å stimulere til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser for bedriftsmarkedet. SpareBank 1 SR-Bank gir kundene mulighet til kjøp av egen bolig gjennom å tilby relevante produkter og tjenester med gode betingelser. Konsernet sine rådgivere jobber daglig med å finne gode skreddersydde løsninger for kundene. SpareBank 1 SR-Bank bruker blant annet fleksibilitetskvoten på kunder i etableringsfasen som kjøper sin første bolig og eksisterende kunder som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon.

Lån med fordelsrente til unge kunder utgjør 30,6 prosent av den totale boliglånsporteføljen. SpareBank 1 SR-Bank tilbyr, gjennom samarbeid med LO favør, fordelaktigebetingelser til LO medlemmer innenfor Boliglån for unge, Førstehjemslån og ordinære boliglån. Samlet utgjør disse lånene 26 prosent av boliglånsporteføljen.

Ansvarlig kapitalforvaltning

SpareBank 1 SR-Bank sine anbefalte spareprodukter forvaltes av konsernet sitt heleide forvaltningsselskap, SR-Forvaltning. I 2020 har SR-Forvaltning utarbeidet og vedtatt ny klimastrategi, og har egen «Standard for ansvarlige investeringer» som samsvarer med SpareBank 1 SR-Bank sin bærekraftstrategi. Standarden har i løpet av 2020 blitt ytterligere konkretisert hvor aktivt eierskap er tydelig beskrevet.

Det ble i 2020 gjennomført en analyse ved et verktøy utviklet av Bloomberg som viser CO2-intensitet (mtonn CO2/mNOK omsetning) i de tre aksjefondene med følgende resultat: SR-Bank Verden 16,86, SR-Bank Utbytte 25,54 og SR-Bank Norge 24,34. Analysen er kommet nærmere en kvantifisering ettersom det er en økning i andel selskaper som rapporterer på egne utslipp; fra 32 prosent til 74 prosent fra 2019 til 2020.

Kommende reguleringer, slik som blant annet offentliggjøringsforordningen som gir regler om offentliggjøring av bærekraftrelatert informasjon i finanssektoren, og klassifiseringsforordningen som gir et rammeverk for et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet er blitt fulgt tett gjennom 2020.SR-Forvaltning arbeider aktivt for å tilpasse seg de nye kravene. Videre har SR-Forvaltning hatt stort fokus på operasjonalisering av FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) i forvaltningen gjennom hele året.SR-Forvaltning jobber kontinuerlig med ansvarlige investeringer i kapitalforvaltningen. Arbeidet har tre pilarer; eksklusjoner, ESG-integrering og aktivt eierskap.

Ingen selskaper SR-Forvaltning investerer i skal være involvert i produksjon av kontroversielle våpen, bidrar til alvorlige menneskerettighetsbrudd eller alvorlig klima og miljøødeleggelser, og dette kontrolleres nøye. I tillegg investerer ikke SR-Forvaltning i selskaper som produserer tobakk, pornografi, virksomhet knyttet til pengespill, kullproduksjon eller oljesand.

ESG-integrering innebærer at for alle selskaper som vurderes som nye investeringer, gjennomføres det en analyse av relevante ESG-faktorer. ESG-faktorer som er relevante avhenger av selskapet. Det kan omhandle vannforbruk, arbeidstakerrettigheter, styresammensetning, korrupsjonsrisiko, CO2-utslipp med mer. SR-Forvaltning bruker data og analyse fra Sustainalytics i tillegg til eget analysearbeid.Aktivt eierskap er viktig for en kapitalforvalter; som aksjonær har SR-Forvaltning en direkte innvirkning på hvordan porteføljeselskapet drives. SR-Forvaltning stemmer for sine aksjeandeler på generalforsamling og benytter stemmegivingstjenester fra ISS Proxy Voting Services og deres «Sustainability Proxy Voting Guides lines» som utgangspunkt for stemmegivingen som hensyntar ESG-aspekter. Systemet er satt opp slik at det i utgangspunktet stemmes for alle posisjoner i aksjefondene.

I løpet av 2020 har SR-Forvaltning avgitt stemmer for 68 av 74 møter, 92 prosent. SR-Forvaltning har ikke avgitt stemmer på de resterende 8 møtene grunnet tekniske utfordringer for stemmegivning i enkelte land. SR-Forvaltning går videre i dialog med porteføljeselskapene dersom det er en forhøyet risiko knyttet til en ESG-faktor. På bakgrunn av dette, ble det i 2020 tatt initiativ til investordialoger med 4 ulike porteføljeselskaper.

Ansvarlige investeringer i SpareBank 1 SR-Bank

Foruten investeringer gjort gjennom SR-Forvaltning gjennomfører SpareBank 1 SR-Bank direkte investeringer i aksjer og obligasjoner innenfor gitte rammer. «Standard for ansvarlige investeringer i SpareBank 1 SR-Bank» er i tråd med konsernet sin bærekraftstrategi og det skal vurderes ESG-faktorer. Det utøves aktivt eierskap der hvor det er formålstjenlig.

Fond som tilbys gjennom aksjesparekonto

 SpareBank 1 SR-Bank anbefaler hovedsakelig fond forvaltet av SR-Forvaltning, men det tilbys fond fra en rekke forvaltere gjennom aksjesparekonto-ordningen. SpareBank 1 Alliansen har utviklet retningslinjer sammen med The Governance Group (TGG), og har i 2020 utarbeidet en merkeordning for bærekraft. 

Merkeordningen skal gjøre det lettere for kunder å velge bærekraftige fond og skal lanseres i SpareBank 1 SR-Bank sin nettbank i første kvartal av 2021. På fondsplattformen tilbys også flere fondsprodukter med grønn profil. På bakgrunn av retningslinjene som er utviklet av TGG, scorer SR-Bank Fondene (fond tilbudt av datterselskapet SR-Forvaltning) karakteren B (av A-F).