Klimarisiko

Klimaendringer og tilpasninger i forbindelse med disse utgjør en risiko som styret og konsernledelsen må håndtere. Konsernet følger den politiske utviklingen tett og vil til enhver tid være oppdatert på grunnlaget de politiske beslutningene blir tatt på.

SpareBank 1 SR-Bank følger anbefalingene fra Task-Force for Climate related Financial Disclosures (TCFD) ved rapportering av klimarisiko.

Slik arbeider SpareBank 1 SR-Bank med klimarisiko

SpareBank 1 SR-Bank identifiserer og følger opp risikoene som kan påvirke kunder og forretningsområder. Konsernet gjennomfører årlig stresstester og finansielle fremstillinger som viser at konsernet er godt rustet til å møte de finansielle konsekvensene av større nedgangs-konjunkturer, samt eventuell omstillingsrisiko relatert til lavere aktivitet i petromaritime næringer.

Dyp og bred kompetanse om hvordan klimaendringer og klimapolitikk kan tenkes å påvirke ulike sektorer over tid vil være viktig for å sikre en utlånsportefølje som har en akseptabel klimarisikoeksponering. Et viktig tiltak i 2020 har vært å løfte kunnskapsnivået på klimarisiko blant alle ansatte i konsernet. Det har blitt utarbeidet og lansert opplæringsprogram innenfor bærekraft og klima. De ansatte har fått kunnskap og forståelse av klimarisiko og hvordan det påvirker finansnæringen. Rådgiverne i bedriftsmarkedet har fått ytterligere opplæring for å kunne gå i dialog med kundene om tiltak og løsninger som vil bidra til at kundene reduserer sin klimarisiko.

 

Styret og ledelsen

Klimarisiko ble gjennom 2020 eksplisitt diskutert i både styret og konsernledelsen ved flere anledninger. Revidering av bærekraftstrategien med tilhørende ny klimastrategi ble vedtatt av styret i mai 2020. Bærekraftstrategien er integrert i konsernstrategien, og status på bærekraftstrategi følges jevnlig opp med både konsernledelsen og styret gjennom året etter faste rutiner. Styret får årlig rapporteringer på konsernet sin utvikling innenfor bærekraft og klima. Hendelser relatert til bærekraft og klima inkluderes også i den månedlige rapporten fra konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank til styret. Konsernledelsen har etablert et tverrfaglig bærekraftteam som gir råd i bærekraft- og klimarelaterte saker. I tillegg blir bærekraftstrategien og saker som omhandler klimarisiko diskutert i konsernledelsen sin undergruppe strategi. Konsernledelsen har hatt egne foredrag fra relevante fagressurser for å øke kompetansen på klimarisiko og har i tillegg gjennomført internt e-læringskurs som omhandler blant annet klimarisiko.

Klimastrategi

Det er foretatt en strategisk evaluering av konsernet sin eksponering mot klimarisiko og hvordan utviklingen innenfor dette området kommer til å påvirke konsernet i årene frem til 2030. Med utgangspunkt i 4 scenarier som hensyntar hvorvidt vi når det globale klimamålet og om vi får en vellykket omstilling i Norge, er det foretatt både en risikobasert og en strategisk vurdering. Den risikobaserte vurderingen hensyntar hvordan konsernet påvirkes av de ulike scenarioene og hvilke potensielle finansielle konsekvenser det vil ha. Den strategiske vurderingen ser på hvilket scenario det er strategisk og forretningsmessig riktig for konsernet å jobbe for. SpareBank 1 SR-Bank skal jobbe mot et «Paris scenario». For konkrete risikoer og muligheter beskrevet med ulike tidshorisonter vises det til SpareBank 1 SR-Bank sin CDP rapport for 2020 med scoring B. Særlig kapittel 2 Risiko og muligheter.

 

Risikostyring og måling

Klimarisiko er en integrert del av konsernet sine risikostyringsprosesser. Etter konsernet sitt scenarioarbeid i forbindelse med bærekraftstrategien vil det i 2021 arbeides videre med stresstesting av porteføljen i ulike bransjer opp mot scenarioarbeidet.

SpareBank 1 SR-Bank vil være indirekte eksponert mot klimarisiko med hensyn til de bransjene som konsernet finansierer. SpareBank 1 SR-Bank benytter en anerkjent metode for kvalitativ vurdering av bransjemessig klimarisiko basert på direkte påvirkning, virkemiddelpåvirkning og påvirkning gjennom preferanseendringer. Kompetanse om hvordan klimaendringer og klimapolitikk kan tenkes å påvirke ulike sektorer over tid er nødvendig for at konsernet kan sikre en utlånsportefølje som har en akseptabel klimarisikoeksponering. Det er også avgjørende for å gå i dialog og gi råd til nøkkelkunder om deres strategi framover.

Et viktig arbeid for bedriftsmarkedet i 2020 har vært implementering av ESG-score på kundenivå som brukes i klima- og kredittrisikovurderingene. Konsernet har prioritert å følge opp fire næringssektorer spesielt som er vurdert å ha høyest risiko. Dette arbeidet vil fortsette i konsernet sin bedriftsmarkedsdivisjon i 2021.

Konsernet følger også utviklingen i EU Handlingsplan for bærekraftig finans tett, herunder EUs taksonomi. EUs taksonomi vil være et særlig fokusområde i 2021 og konsernet arbeider mot å klassifisere utlånsaktivitetene.

Måling og mål

Det er utarbeidet og prioritert tiltak som vil styrke konsernet sitt arbeid mot en Paris-justert strategi. Dette er tiltak som både vil redusere konsernet sin egen klimarisiko, og som vil bidra til å bruke de forretningsmessige mulighetene som ligger i den grønne omstillingen. Tiltakene omhandler finansiering, kapitalallokering og kompetanse.

Konsernet rapporterer klimagassutslipp i tråd med GHG protokollen. I tillegg har konsernet i 2020 gjennomført en analyse for å estimere CO2-utslippet forbundet med utlånsporteføljen til bedriftsmarkedet. Utslippsanalysen danner sammen med analysene omtalt i avsnitt «Bedriftsmarkedsporteføljen» grunnlaget for å sette egne mål for kredittporteføljen i 2021.