Klimarisiko

Klimaendringer utgjør en risiko som styret og ledelsen må håndtere. Finansiering, forsikring og investeringer har høy sannsynlighet for å bli påvirket av endringer i klima og klimapolitikk. Konsernet følger den politiske utviklingen tett og vil til enhver tid være oppdatert på grunnlaget de politiske beslutningene blir tatt på.

For å være en ansvarlig aktør, må SpareBank 1 SR-Bank identifisere og følge opp risikoene som kan påvirke kunder og forretningsområder. Konsernet følger anbefalingene fra Task-Force for Climate related Financial Disclosures (TCFD) når det gjelder rapportering av klimarisiko

Slik arbeider vi med klimarisiko

SpareBank 1 SR-Bank har en utlånsportefølje med omtrent 60 prosent til personkunder med boliglån og 40 prosent til bedriftsmarkedet. Konsernet gjennomfører årlig stresstester og finansielle fremstillinger som viser at konsernet er godt rustet til å møte de finansielle konsekvensene av større nedgangskonjunkturer, samt eventuell omstillingsrisiko relatert til lavere aktivitet i petromaritime næringer. Det ble i 2019 på bakgrunn av dette gjennomført en vurdering av klimarisiko med hensyn til både overgangsrisiko og fysisk klimarisiko i bransjer konsernet er eksponert mot.

Et viktig forhold når klimarisiko vurderes ved utlån og kreditt, er engasjementenes løpetid og prising av det enkelte engasjement. En sektor som er utsatt for overgangsrisiko i et lengre perspektiv, kan i det korte bildet klare seg godt. Dyp og bred kompetanse om hvordan klimaendringer og klimapolitikk kan tenkes å påvirke ulike sektorer over tid vil være viktig for å sikre en utlånsportefølje som har en akseptabel klimarisikoeksponering. Som et ledd i opplæringen innenfor klimarisiko gjennomførte SpareBank 1 SR-Bank et frokostmøte sammen med Klimastiftelsen og Finansforbundet med tema Finansiell klimarisiko – hvordan håndterer vi den? i 2019.

I tillegg ble det gjennomført en strategisk evaluering av SpareBank 1 SR-Banks eksponering mot klimarisiko og hvordan utviklingen innenfor dette området vil påvirke konsernet i årene frem mot 2030. Dette scenariobaserte arbeidet videreføres i 2020.

Styret og ledelsen

Styret og konsernledelsen har gjennom året løftet klimarisiko til et strategisk nivå. I 2019 ble klimarisiko eksplisitt diskutert i styret ved flere anledninger. Bærekraftstrategien med diskusjon rundt klima og miljø ble vedtatt i 2019. Det var en utvidet diskusjon rundt klima som førte til at FNs bærekraftmål «Stoppe klimaendringer» ble vedtatt som ett av konsernets tre utvalgte bærekraftsmål.

Konsernledelsen har hatt klimarisiko på agenda gjennom hele året. Blant annet ble klima inkludert i konsernstrategien med tydelig fokus på klimarisiko. I løpet av 2020 skal det utarbeides mål og tiltak for reduksjon av konsernets samlede CO2-utslipp i perioden frem til 2030.

Videre er enkeltsaker som omhandler klimarelaterte forhold diskutert flere ganger gjennom året i både konsernledelsen og i styret.

Strategi

Konsernets bærekraftstrategi ble vedtatt i 2019 og er integrert i konsernstrategien. Den strategiske evalueringen som ble påbegynt i 2019 vil danne grunnlaget for en klimastrategi for konsernet i 2020. Utgangspunktet for den strategiske evalueringen er en scenariobasert fremstilling av tiden frem til 2030. Konsernet legger Paris-målene til grunn ved utarbeidelse av mål og tiltak i strategien som skal være sluttført i 2020.

Risikostyring og måling

I 2019 har konsernet inkludert klimarisiko i risikostyringsprosessene på overordnet nivå. I 2020 vil det gjennomføres stresstesting av porteføljen i ulike bransjer opp mot scenarioarbeidet i den strategiske vurderingen. Det er lagt vekt på å følge opp fire næringssektorer spesielt tett der konsernet anser at kundene er høyest eksponert for klimarisiko. I tillegg vil ESG-scoren som blir utarbeidet på kundenivå brukes i klima- og kredittrisikovurderingene. Scenarioarbeidet vil gjennom 2020 gi strategiske føringer for å redusere risiko.