Bærekraft integrert i SpareBank 1 SR-Bank sin virksomhet

Arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

Det er en del av finansnæringen sitt samfunnsoppdrag å sørge for at ikke næringen utnyttes til økonomisk kriminalitet gjennom misbruk av tjenester og produkter som tilbys. Årlig utarbeider SpareBank 1 SR-Bank en risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til egen virksomhet, med tilhørende risikoreduserende tiltak.

Risikovurderingen utarbeides etter en bred involvering av nøkkelpersoner i konsernet og blir behandlet av styret. Det er utarbeidet Konsernretningslinje AML og Sanksjoner som ligger tilgjengelig for alle ansatte samt tilgjengelig for eksterne på konsernet sin nettside. Ledere bekrefter årlig at de har et bevisst forhold til risiko knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering, og at de er kjent med retningslinjene og policyen som er forankret i Konsernretningslinje AML og Sanksjoner.

SpareBank 1 SR-Bank har i tillegg et omfattende rammeverk med retningslinjer som skal hindre at konsernet blir benyttet til hvitvasking, skatteunndragelse eller terrorfinansiering. Rammeverket skal sørge for at lovkrav ivaretas i ulike prosesser gjennom etablerte rutiner, kundetiltak, elektronisk overvåking, sanksjonsregelverk og prosedyrer for intern kontroll. 

Konsernet har forpliktet seg til å følge rammeverk og retningslinjer i Wolfsberg-prinsippene for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Wolfsberg-prinsippene setter blant annet krav til åpenhet om kundetransaksjoner og om hvordan informasjon om disse overvåkes og håndteres i tråd med krav fra myndighetene.

Konsernet har i løpet av 2020 hatt tilsynsbesøk av Finanstilsynet i to av banken sine datterselskap. Internrevisjonen har i løpet av 2020 gjennomført tre revisjoner i konsernet som omhandler AML. En revisjon av banken sin etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, og revisjoner i to av banken sine datterselskap.

I 2021 vil konsernet fortsatt ha stort fokus på ivaretakelse av hvitvaskingsloven. Kontinuerlig tilpasse seg skjerpelser fra Finanstilsynet og gi nødvendig og relevant opplæring av ansatte.

Etikk og antikorrupsjon

SpareBank 1 SR-Bank sine Etiske Retningslinjer og Policy for antikorrupsjon er viktige verktøy for å bekjempe utpressing, bestikkelser, hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av annen kriminell aktivitet. De etiske retningslinjene skal skape bevissthet om dilemmaer og sørge for at alle våre ansatte har en høy etisk standard.

SpareBank 1 SR-Bank har fokus på at styret, ledelsen og ansatte skal få god opplæring i konsernet sitt etiske rammeverk og har etablert et kompetanseopplegg med e- læring innen anti-korrupsjon. Betydningen av at styret og ledelsen, sammen med rådgiverne, har god forståelse av at det etiske rammeverket står sentralt og inngår som en del av det kontinuerlige arbeidet med å sikre etisk kulturbygging og måten konsernet gjør forretninger på.

Det er etablert en egen policy for antikorrupsjon og det gjennomføres risikoanalyser basert på arbeidsmøter med innkjøp, regnskap og ansatte på både person- og bedriftsmarkedet. Retningslinjer for antikorrupsjon og habilitet inngår i innkjøp- og kredittpolicy og samarbeidspartnere og leverandører får tilsendt et bærekrafts vedlegg som omfatter retningslinjer for antikorrupsjon.

Konsernet har et eget Etisk råd som kontinuerlig vurderer om de etiske retningslinjene tilfredsstiller krav og forventninger fra kunder, leverandører og samfunnet. Det etiske rådet har representanter fra flere virksomhetsområder og det ble gjennomført to møter i løpet av 2020.

 

Alle ansatte skal årlig signere de etiske retningslinjene. Gjennom autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere gjennomføres det også årlig oppdatering på etikk. Anti-korrupsjonsarbeidet inkluderer gjennomgang og signering av etiske retningslinjer ved nyansettelse, og temaet inngår som tema i etisk uke.Konsernet har nulltoleranse for korrupsjon og det gjennomføres compliancevurderinger knyttet til etterlevelse av policy for anti-korrupsjon.

 Konsernet gjennomgår konkrete transaksjoner og aktiviteter, planlagte og eksisterende forretningsforbindelser, samt ulike kategorier og grupper av ansatte. Vurderinger baseres på en risikobasert tilnærming, og kontrollene inkluderer finansielle og ikke-finansielle kontrollhandlinger. Det er etablerte rapporteringslinjer, og eventuelle tiltak følges opp i tråd med eksisterende rutiner.Konsernet har varslingsrutiner for både anonym, skriftlig og muntlig varsling. SpareBank 1 SR-Bank har etablert en avtale om ekstern varsling med advokatfirmaet EY der opplysningene vil bli behandlet konfidensielt av dedikerte saksbehandlere i EY.

Styremedlemmene har gjennomført et eget opplæringsprogram i anti-korrupsjon og er direkte involvert i arbeidet med utforming og årlig kvalitetssikring av konsernet sine etiske retningslinjer. Utenom styret gjennomfører ledere og enkelte nøkkelroller et eget opplæringsprogram i anti-korrupsjon.

Personvern og informasjonssikkerhet

SpareBank 1 SR-Bank sin strategi for sikkerhet og personvern er å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjon mellom kunde og bank. SpareBank 1 SR-Bank har en stor kundemasse, og er derfor en aktør som behandler kundeinformasjon og personopplysninger i en stor skala.

Personopplysninger er gitt et særlig sterkt vern gjennom personvernregelverket som består av personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven. Regelverket gir kunden flere rettigheter, og det er utarbeidet rutiner og prosesser i kvalitetssystemet for å ivareta disse rettighetene. Videre sikrer SpareBank 1 SR-Bank sin personvernerklæring den enkeltes rett til informasjon om konsernet sin behandling av personopplysninger på en lett tilgjengelig måte.

SpareBank 1 SR-Bank har formaliserte og forankrede definisjoner av roller og ansvar for informasjonssikkerhet og personvern. Det er etablert et kvalitetssystem med virksomhetens styrende dokumenter for informasjonssikkerhet og personvern. Det er etablert risikostyringsprosesser for å kontinuerlig identifisere og følge opp risiko. Prosessene skal sikre at interne krav, lover og forskrifter overholdes, og at risiko kartlegges og håndteres. Disse prosessene inkluderer både informasjonssikkerhet- og personvernrisiko. Risikoreduserende tiltak registreres, følges opp, og rapporteres gjennom en egen tiltaksdatabase.

Det arbeides både proaktivt og reaktivt for å forhindre, oppdage, undersøke og håndtere sikkerhetshendelser. Dette inkluderer etablerte beredskapsplaner, regelmessig gjennomføring av beredskapsøvelser, vaktordninger og krisestab for effektiv håndtering av større hendelser. Konsernet har et dedikert incident response team som 24/7 overvåker og følger opp sikkerhetshendelser og avvik ved bruk av IT-systemer i virksomheten.

For å unngå uønskede hendelser har SpareBank 1 SR-Bank implementert en rekke tekniske sikkerhetsbarrierer, i tillegg til å styre de ansatte gjennom regelmessig opplæring om informasjonssikkerhet og personvern. Dette er håndfaste, konkrete tiltak som skal hindre menneskelige- og tekniske feil. Dersom uønskede hendelser og avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern allikevel skulle oppstå, så vil dette registreres, følges opp og rapporteres gjennom en egen hendelsesdatabase. Hendelsesdatabasen påser at virksomheten lærer av avvik og unngår at lignende avvik gjentas.

Det gjennomføres regelmessige revisjoner både mot egen organisasjon og av eksterne leverandører for å påse at våre krav til informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt gjennom hele verdikjeden.I løpet av 2020 har konsernet meldt inn 19 brudd på personopplysningssikkerheten til Datatilsynet.

Konsernet har ikke fått pålegg eller overtredelsesgebyr fra Datatilsynet i 2020 for noen av bruddene. Dette skyldes at bruddene ikke er vurdert som alvorlige, at konsernet har en effektiv og robust hendelseshåndtering og at det blir iverksatt tilstrekkelige tiltak for å rette opp feil og hindre fremtidige brudd.

Ansvarlig informasjon, kommunikasjon og markedsføring

SpareBank 1 SR-Bank tilbyr produkter og tjenester som har stor påvirkning på bedrifter og privatpersoner sin økonomi, herunder låne- og kredittavtaler, spare-, pensjons- og forsikringsprodukter. Dette medfører et stort ansvar for å bidra til at kunder tar velinformerte valg når de inngår avtaler med konsernet.

I henhold til konsernet sin policy for produktstyring skal det kun tilbys produkter som er formålstjenlige for kundesegmentet de tilbys til og produktene skal markedsføres i tråd med krav til god markedsføringsskikk. Ved fastsettelse av hvordan god markedsføringsskikk skal forstås i det enkelte tilfelle, ser konsernet hen til de særskilte krav til redelighet og god forretningsskikk som gjelder for finansforetak, samt særskilte opplysningsplikter som gjelder, eksempelvis for markedsføring av kredittavtaler. Blant annet skal produktene sine egenskaper og vilkår komme tydelig frem og være forståelige for den kundegruppen markedsføringen rettes mot.

Retningslinjer sikrer ivaretakelse av kundeinteresser og investorbeskyttelse ved salg av produkter og tjenester. Det er etablert kredittpolitiske retningslinjer, rutiner og retningslinjer for verdipapirforetakets virksomhet, produkt- og distribusjonsstrategi for finansielle instrumenter, samt operasjonaliserte rutiner, prosess- og arbeidsbeskrivelser. Videre gjennomføres det opplæringsprogram gjennom AFR-ordningen, kompetanseprogram via VPFF og VPF, samt interne fagdager og kompetansemoduler fra SPAMA.

Konsernet sin policy for produktstyring stiller krav til at alle nye produkter og tjenester, samt vesentlige endringer i disse, skal risikovurderes av relevante fagmiljøer, godkjennes av risikostyring og compliance og besluttes av ledelsen. Det er etablert en systemstøttet standardisert prosess (PoPS) for å ivareta dette kravet, med ukentlige formaliserte saksbehandlingsmøter hvor alle relevante fagmiljøer i konsernet deltar. Prosessen skal sikre at kundeinteresser er tilstrekkelig ivaretatt i alle ny lanserte og endrede produkter og tjenester. Samme risikovurdering og beslutningsprosess gjelder for vesentlige endringer i kunderelaterte prosesser, herunder kommunikasjon og markedsføring. I løpet av 2020 har mer enn 150 endringssaker blitt formelt behandlet i konsernet sin PoPS prosess.

Det har blitt registrert en uønsket hendelse som gjelder et brudd på paragraf 16,3 i Finansforetaksforskriften angående lenke til Finansportalen. Det er ikke registrert andre uønskede hendelser som gjelder manglende overholdelse av reguleringer eller frivillige retningslinjer for produkt og tjenesteinformasjon, merking og markedsføring i løpet av 2020.

Miljøansvar i egen drift

Som et ansvarlig finanskonsern har SpareBank 1 SR-Bank et aktivt forhold til miljø- og klimautfordringen. Konsernet gjennomfører et kontinuerlig arbeid for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon gjennom å stille krav til egen organisasjon, leverandører og samarbeidspartnere.

I januar 2020 var innflyttingen i SpareBank 1 SR-Bank sitt nye hovedkontor Finansparken gjennomført og ansatte fra konsernet sine tidligere tre hovedkontorer er nå samlet under ett tak. Finansparken har oppnådd sertifiseringen BREEAM-NOR Outstanding og er et av Europas største næringsbygg i tre. Parken utenfor er opparbeidet med over 50 plantearter hvorav minst 30 arter er tilført som nye for området. Dette gir en rik fauna av innsekter og fugleliv både i parken og på taket som er dekket med beriket sedum.

I 2018 registrerte SpareBank 1 SR-Bank for første gang energi- og klimaregnskap basert på den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard» som er utviklet av «The Greenhouse Gas Protocol Initiative» - GHG- protokollen. Klimaregnskapet viser tonn CO2som er direkte og indirekte utslipp relatert til konsernet. Det omhandler klimagassutslipp som følge av forbruk fra blant annet reiser, avfallshåndtering og energiforbruk.

Med utgangspunkt i klimaregnskapet har konsernet identifisert hvilke kilder som påvirker det ytre miljø og iverksatt konkrete tiltak for å minimere dem. En arbeidsgruppe har i 2020 gjennomført et omfattende arbeid for å vurdere miljøsertifisering av hele konsernet med mål om å redusere egne klimagassutslipp. Dette arbeidet fortsetter med stort fokus inn i 2021

Fra 2018 til 2020 har klimagassutslippene fra konsernet blitt redusert fra 936 tonn til 337,7 tonn. Med bakgrunn i Covid-19 situasjonen er det utfordrende å estimere hvilken reduksjon konsernet hadde hatt dersom denne situasjonen ikke hadde oppstått. Reduksjonen i klimagassutslipp fra 2019 til 2020 er i hovedsak på bakgrunn av flyreiser. Det ble i 2020 påbegynt et arbeid for å redusere flyreiser i konsernet. Dette arbeidet ble påvirket av Covid-19 situasjonen og det ble ikke hensiktsmessig å fortsette arbeidet i 2020.

Konsernet har nedsatt en arbeidsgruppe som vurderer hvilke tiltak som skal videreføres etter at Covid-19 situasjonen er normalisert. Bærekraft og klima står tydelig på agendaen i denne vurderingen og vil derfor omhandle reduksjon av klimagassutslipp.

I 2020 har konsernet sine hovedkontor blitt samlokalisert. Finansparken har bidratt til betydelig reduksjon i energiforbruk, men med bakgrunn i at konsernet fortsatt eier det gamle hovedkontoret i Bjergsted vil ikke denne reduksjonen bli synlig i konsernet sitt klimaregnskap for 2020. Det gamle hovedkontoret i Bjergsted stod i 2020 for 723 291 Kwh. Det forventes derfor en betydelig reduksjon i energibruk ved salg av dette bygget.

I 2021 arbeides det videre med å redusere egne klimagassutslipp gjennom allerede etablerte arbeidsgrupper. Det vil bli kjøpt kraft produsert i et av kraftverkene i Lysefjorden slik at konsernet sitt markedsbaserte utslipp vil bli null.

Bærekraft i innkjøp

Bærekraftig innkjøp vil si leverandørene sin bevissthet om sin leverandørkjede og arbeidet de gjør for å redusere negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet i hele bedriftens leverandørkjede.

De største innkjøpskategoriene for SpareBank 1 SR-Bank ASA er innenfor markedsføring, IT-system, drift av eiendom, eksterne konsulenter og innleid personal.

I 2020 har det vært fokus på implementering av rammeverket som ble utarbeidet i 2019. Rammeverket vurderer sannsynlighet for negativ påvirkning på miljø, sosiale- og styringsmessige forhold (ESG). Det stilles krav til at leverandørene har retningslinjer innenfor bærekraft, og at disse omsettes til handling. SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Utvikling DA, som står for omtrent 80 prosent av SpareBank 1 SR-Bank ASA sine innkjøp, har vurdert 254 leverandører i henhold til rammeverket. Disse leverandørene leverer tjenester til Sparebankene og -selskapene.

Det har i 2020 blitt gjennomført risikovurderinger av leverandørenes sannsynlighet for negative påvirkning av miljø, sosiale forhold og etiske forretningsvirksomhet. På bakgrunn av vurderingen følges leverandører med økt risiko for negativ påvirkning opp for å sikre at de jobber systematisk og praktisk med bærekraft. Dette gjelder både eksisterende og nye leverandører. Dersom det oppdages mangler går innkjøpsavdelingen i dialog med leverandøren for å sikre at kravene oppfylles.

I 2020 ble andre fase av vurdering av leverandørene gjennomført og 91 leverandører fra SpareBank 1 Utvikling DA og 5 fra SpareBank 1 SR-Bank ASA ble fulgt nærmere opp. 

 

Leverandørene ble vurdert for negativ påvirkning og kontaktet for spørsmål om sine retningslinjer for miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet i handel, dokumentasjon for miljøledelsessystem, og hvilke forhold med størst negativ påvirkning av miljø og sosiale forhold som hadde blitt identifisert. 43 av disse leverandørene fra SpareBank 1 Utvikling DA ble identifisert for ytterligere oppfølging. Utover de sentrale avtalene ble 5 av SpareBank 1 SR-Bank ASA sine lokale avtaler vurdert til å ha forhøyet risiko og fulgt rutinemessig opp. Alle 48 leverandører har besvart henvendelsene og har returnert den etterspurte informasjonen.

Blant leverandørene som er indentifisert med forhøyet risiko finner vi vareleverandører, leverandører innen renhold- og kantinetjenester, hardware, profil- og gaveartikler, rekvisita og større leverandører av eks. konsulenttjenester i land med utfordringer knyttet til sosiale forhold. 158 av leverandørene, ble vurdert til å ha en lav risiko. Disse følges ikke videre opp på nåværende tidspunkt.

I 2021 vil oppfølgingen av leverandører fortsette. På bakgrunn av leverandøroppfølgingen identifiseres leverandører og kategorier for ytterligere oppfølging. Evaluering og videreutvikling av arbeidet med bærekraft i innkjøp, samt forbedring av systemer er på aktivitetsplanen frem til 2023.

Internt i SpareBank 1 SR-Bank ASA gjennomføres samme prosess som i SpareBank 1 Utvikling DA med oppfølging av leverandører og samme rammeverktøy og retningslinjer ligger til grunn.

Stimulerer til nye arbeidsplasser

SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av nyskapning og å skape vekst i kompetansebaserte arbeidsplasser. Gründerhub er ett av konsernet sine tiltak for å skape fremtidens arbeidsplasser. Det har siden oppstart vært en solid søkermasse som hvert år tas inn. Nær 300 gründere har siden oppstart blitt utdannet gjennom Grûnderhub programmet. Det har vært selskaper med en god spredning innenfor teknologi, sosialt entreprenørskap og bærekraft. Dette har skapt omtrent 340 nye arbeidsplasser gjennom 270 selskaper. Gjennom Sparebankstiftelsen SR-Bank ble det delt ut 550 000 kr i priser til gründere for å stimulere til gründerskap i 2020.

Samfunnsstøtte

Som en del av vår virksomhet støtter konsernet tiltak som bygger opp om gode levevilkår, bidrar til vekst og utvikling og ønsker at driftige folk skal få mer igjen for sitt engasjement. I løpet av 2020 har konsernet bidratt med 18 millioner kroner i form av tilskudd og sponsoravtaler til ulike organisasjoner, lag og foreninger. SpareBank 1 SR-Bank sine aktiviteter innen samfunnsengasjement og sponsing er en forlengelse av konsernet sitt daglige arbeid.

Målet er å ta initiativ som kan gjøre en positiv forskjell i våre nærområder, få en tydeligere posisjon i markedet med konsernet sin sponsorstrategi, samt å knytte sponsorarbeidet tett til konsernet sine bærekraftmål. Fremover ønsker konsernet å ha økt fokus på likestilling mellom kjønnene i sitt sponsorarbeid. Konsernet har blant annet inngått avtale med både Avaldsnes Elite AS og Viking FK sitt damelag.

SpareBank 1 SR-Bank sin største aksjonær, er Sparebankstiftelsen SR-Bank med en eierandel på 28,3 prosent. Gjennom Sparebankstiftelsen SR-Bank, er sparebanktradisjonen videreført. Stiftelsen kan disponere overskudd, som kommer i form av utbytte fra SpareBank 1 SR-Bank, til utdeling av gaver til allmennyttige formål. Dette skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om «Sammen skaper vi verdier» samt Stiftelsens verdier «Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn». Dette forsterker banken sin lokale tilstedeværelse og det lokale engasjementet. I 2020 ble det utdelt 116 millioner kroner fordelt på 646 gavemottakere i Rogaland, Vestland og Agder. Sammen med Sparebankstiftelsen SR-Bank løfter konsernet frem unge talenter gjennom G9alt Talentutvikling. G9alt Talentutvikling er en stiftelse som deler ut inntil 800 000 kroner til talentfull ungdom i Rogaland, Vestland og Agder. I 2020 ble hele beløpet 800 000 kroner delt ut.