Våre retningslinjer for bærekraft

Vårt arbeid med bærekraft bygger blant annet på de internasjonalt anerkjente prinsippene i FNs Global Compact (UNGC) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Målet med retningslinjene er å sikre:

 • At vi er en positiv bidragsyter til ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet.
 • At vi reduserer risikoen for at vi medvirker til uønsket forretningsvirksomhet. 
 • At vi har felles regler for hvordan vi jobber med bærekraft.

SpareBank 1 SR-Banks arbeid med bærekraft omfatter en rekke ulike fagområder og skal – så langt det er mulig – integreres i våre kjerneprosesser. Valg av strategier og omfang av arbeidet kan variere mellom de ulike områdene i SpareBank 1 SR-Bank. Følgende gjelder for alle:

Miljø (Environment)

 • SpareBank 1 SR-Bank skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder og relevante partnere.
 • SpareBank 1 SR-Bank skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, som omfattende utslipp av klimagasser og irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper.

Samfunn (Social)

 • SpareBank 1 SR-Bank skal være en positiv bidragsyter til samfunnsutviklingen i de lokalmiljøene vi er en del av.
 • SpareBank 1 SR-Bank skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter og internasjonal rett (folkeretten).
 • SpareBank 1 SR-Bank skal ikke medvirke til utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen, eller komponenter eksklusivt beregnet på kontroversielle våpen, som klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske våpen og biologiske våpen.
Video placeholder image
 • SpareBank 1 SR-Bank skal ikke medvirke til at våpen stilles til disposisjon for land som er sanksjonert av FN, EU eller USA.
 • SpareBank 1 SR-Bank skal ikke bidra til produksjon av tobakk.
 • SpareBank 1 SR-Bank skal ikke bidra til produksjon av pornografisk materiale.

Eierstyring og selskapsledelse (Governance)

 • SpareBank 1 SR-Bank skal jobbe for åpenhet og gode styringsmodeller, som eierstrukturer, transaksjoner og dokumentasjon på etterlevelse.
 • SpareBank 1 SR-Bank skal ikke medvirke til økonomisk kriminalitet, som korrupsjon og hvitvasking.

Flere retningslinjer

Etiske retningslinjer 

Retningslinjer for mangfold og likestilling

Standard for bærekraft for bedriftsmarkedet (pdf)

Standard for bærekraft for landbruk og natur (pdf)

Retningslinjer for bærekraft – Arbeidstaker- og menneskerettigheter (pdf)

Policy for innkjøp (pdf)

Ansvarlige investeringer og eierskap i SR-Bank (pdf)

Personvern