Hovedtall

(tall i mill kroner) 2018 2017
Netto renteinntekter 3 439 3 162
Netto provisjons- og andre inntekter1 437 1 437 1 524
Netto inntekter fra finansielle investeringer 569 634
Sum driftskostander før nedskrivinger på utlån 2 229 2 167
Driftsresultat før nedskrivinger på utlån 3 216 3 153
Neskrivinger på utlån og garantier 324 543
Driftsresultat før skatt 2 892 2 610

Nøkkeltall

  2018 2017
Lønnsomhet    
Egenkapitalavkastning % 11,3  11,0
Kostnadsprosent 40,9 40,7
Gjennomsnittlig rentemargin % 1,54 1,52
Balansetall    
Brutto utlån til kunder 192 105 172 554
Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt  201 399 187 137
Innskudd fra kunder 98 814 95 384
Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt 7,6 % 2,6 %
Innskuddsvekst 3,6 % 11,0 %
Forvaltningskapital 31.12.  234 061 216 618
Soliditet    
Ren kjernekapitaldekning % 14,7 15,1
Kjernekapitaldekning %  15,9 16,0
Kapitaldekning % 17,6 17,9
Uvektet kjernekapital (Leverage Ratio) % 7,7 7,4
Kjernekapital 20 743 19 278
Likviditet    
Likviditetsdekning (LCR) % 167 168
Kontor og bemanning    
Antall årsverk inkludert vikarer 1 251 1 218
Antall kontorer 36 36
SpareBank 1 SR-Bank aksjen    
Børskurs ved årsslutt  89,20 87,00
Resultat pr aksje 8,98 8,16
Utbytte pr aksje 4,50 4,25
Effektiv avkastning på aksjen % 47,4 46,9

Det vises for øvrig til en fullstendig nøkkeltallsoversikt og definisjoner på sidene 19 og 132 i årsrapporten for 2018.