Hovedtall

(tall i mill kroner) 2017 2016
Netto renteinntekter 3 162 2 871
Netto provisjons- og andre inntekter 1 524 1 443
Netto inntekter fra finansielle investeringer 634 654
Sum driftskostander før nedskrivinger på utlån 2 167 2 032
Driftsresultat før nedskrivinger på utlån 3 153 2 936
Neskrivinger på utlån og garantier 543 778
Driftsresultat før skatt 2 610 2 158

Nøkkeltall

  2017 2016
Lønnsomhet    
Egenkapitalavkastning % 11,0  10,0
Kostnadsprosent 40,7 40,9
Gjennomsnittlig rentemargin % 1,52 1,48
Balansetall    
Brutto utlån til kunder 172 554 157 638
Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt  187 137 182 332
Innskudd fra kunder 95 384 85 913
Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt 2,6 % -0,9 %
Innskuddsvekst 11,0 % -3,9 %
Forvaltningskapital 31.12.  216 618 193 408
Soliditet    
Ren kjernekapitaldekning % 15,1  14,7
Kjernekapitaldekning %  16,0 15,6
Kapitaldekning % 17,9 17,5
Uvektet kjernekapital (Leverage Ratio) % 7,4 7,3
Kjernekapital 19 278 18 227
Likviditet    
Likviditetsdekning (LCR) % 168 174
Kontor og bemanning    
Antall årsverk inkludert vikarer 1 218 1 172
Antall kontorer 36 36
SpareBank 1 SR-Bank aksjen    
Børskurs ved årsslutt  87,00 60,75
Resultat pr aksje 8,16 6,87
Utbytte pr aksje 4,25 2,25
Effektiv avkastning på aksjen % 46,9 58,4

Det vises for øvrig til en fullstendig nøkkeltallsoversikt og definisjoner på sidene 18 og 127 i årsrapporten for 2017.