Administrerende direktørs artikkel

Nødvendige grep har gitt resultater

 

Året 2017 er lagt bak oss. Det ble et vendepunkt for landsdelen og konsernet, på flere måter. Først og fremst snudde pessimisme til optimisme og vi har erfart at omstilling har ført til bedre lønnsomhet. Flere virksomheter har oppnådd økt effektivitet ved å ta i bruk ny teknologi.

Samtidig har satsing inn mot nye forretningsområder bidratt til økt inntjening for mange bedrifter. Dette har også skjedd i konsernet SpareBank 1 SR-Bank. Det er en imponerende endringskraft og vilje til forbedring, både i egen virksomhet, og i mange av landsdelens bedrifter. Landsdelen har fått flere ben å stå på.

Makrobildet

Høyere vekst i Norge og i verden, sammen med en svak kronekurs, har gitt gode markedsmuligheter for mange bedrifter. Samtidig har kostnadsnivået i selskapene, med omsetning inn mot olje og gass, tilpasset seg lavere oljepris. Ved inngangen til 2017 ventet 56 prosent av bedriftene bedring i lønnsomheten, noe som fra mitt ståsted varslet om bedre tider. Når vi nå oppsummerer året og får fasiten, leser vi av vårt konjunkturbarometer fra desember 2017, at 59 prosent av virksomhetene opplevde at 2017 ble et godt og lønnsomt år.

Et bra resultat

Konsernet SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.610 millioner kroner i 2017 og 2.086 millioner kroner etter skatt. Dermed er en milepæl nådd ved at konsernet for første gang passerer 2 milliarder kroner i resultat etter skatt. Resultatet preges av god økning i ordinære driftsinntekter, moderat økning av konsernets driftskostnader og betydelig lavere nedskrivninger på utlån sammenlignet med 2016.

Jeg er godt fornøyd med at samtlige virksomhetsområder i konsernet har bidratt til at egenkapitalavkastningen for året er på hele 11 prosent på tross av at samlede nedskrivninger for 2017 fremdeles er over det vi anser som et normalisert nivå.

Høy effektivitet

Kostnadskontrollen er god. Kostnadene målt mot inntektene er på 40,7 prosent og plasserer konsernet blant de fremste finanskonsern hva angår effektivitet. I løpet av de siste årene har vi investert betydelig i ny teknologi. Vi var første finansforetak i Norge som tok i bruk roboter. Disse har både forbedret vårt kundetilbud og overtatt flere repeterende manuelle prosesser.


Kapitalløftet og utbytte

Etter emisjonen i 2012 har krav til kapitalisering økt betydelig. Vi har vært tydelige på at de nye regulatoriske kapitalkravene skulle oppnås uten å be våre eiere om ytterliggere ny kapital. Dette har blitt løst gjennom økt lønnsomhet, redusert veksttakt og moderate utbyttenivåer. Målene er nådd og vi er derfor glade for at styret har foreslått et utbytte på 4,25 pr. aksje. Ren kjernekapitaldekning er etter utbyttet på 15,1 prosent. Målet fremover er å opprettholde et tilsvarende nivå. Med konsernets robuste forretningsmodell vurderes både vekstkraften og utbyttekapasiteten å være god fremover.

Utsiktene fremover

Blir 2018 slik 600 bedrifter har svart i vårt konjunkturbarometer, vil flere komme i arbeid igjen. Samtidig venter enda flere bedrifter bedre lønnsomhet. Sysselsettingen vil øke. Det gir en forventet økning på 10 000 nye arbeidsplasser i løpet av 2018 i vårt primære markedsområde. I Rogaland blir økningen størst.

Med bakgrunn i bedre makroøkonomiske forhold, forventes et nedskrivningsbehov for 2018 på 400 – 500 millioner kroner, noe som er en nedgang sammenlignet med 2017.

For å gi enda bedre kundeopplevelser, øke effektiviteten ytterligere, samt å øke det samlede salget i konsernet, vil vi fortsette å investere i ny teknologi og kompetanse. Et viktig tilskudd til konsernet i denne sammenheng er opprettelsen av oppstartsfabrikken FinStart Nordic. Selskapet skal investere i ideer og mindre bedrifter som driver med utviklings- og innovasjonsarbeid. Dette skal gi konsernet konkurransemessige fortrinn framover.

SpareBank 1 SR-Bank skal utvide sitt markedsområde fremover for å skape et bedre grunnlag for lønnsom vekst, kombinert med en større diversifisering av samlet utlån. Satsing mot kunder i det sentrale østlandsområdet i, og rundt Oslo vil være et viktig steg i denne retningen. Allerede fra mars i 2018 vil vi være etablert med et eget kontor i Oslo som skal betjene personkunder og større bedrifter.
 

Arne Austreid 
Administrerende direktør