SR-Bank-aksjen

Fakta om aksjen
SpareBank 1 SR-Bank ble omdannet fra egenkapitalbevisbank til aksjesparebank den 1. januar 2012. (Tidligere egenkapitalbeviseiere mottok én aksje som vederlag for hvert egen-kapitalbevis de eide på omdanningstidspunktet.)Aksjekapitalen er 6 393 777 050 kroner fordelt på255 751 082 aksjer, hver pålydende 25 kroner.

Tickerkoden på Oslo Børs er «SRBANK». «SRBANK»inngår i Oslo Børs hovedindeks OSEBX, OSEAX All-share indeks og sektorindeks OSE40 Financials/OSE4010 Banks. Likviditetssegment er Match. I tillegg inngår SRBANK i ”MSCI Global Small Cap index”.

Fakta om Sparebankstiftelsen SR-Bank
Som en følge av omdanningen bleSparebankstiftelsen SR-Bank etablert. Stiftelsens formål er å forvalte aksjene den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 25 prosent av utstedte aksjer.

Stiftelsen kan disponere av overskuddet og i tråd medsparebanktradisjoner dele ut gaver til allmennyttige formål i regionene Aust- og Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Pr. 31.12.2018 eier stiftelsen 72 419 305 aksjer, tilsvarende 28,3 prosent av utstedte aksjer.

Utbyttepolitikk
SpareBank 1 SR-Bank har som økonomisk mål for sinvirksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital og derigjennom skape verdier for eierne ved konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på aksjene.Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav, samt konsernets mål og strategiske planer. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at om laghalvparten av årets resultat etter skatt utdeles som utbytte.Disponibelt morbankresultat i 2018 ble 2 101 mill kroner, tilsvarende 8,24 kroner pr aksje. I tråd medSpareBank 1 SR-Bank sin utbyttepolitikk er ulike forholdhensyntatt i utbyttevurderingen, herunder særlig vekt på soliditet og kjernekapitaldekning.

Kravene, slik de nå er kjent, tilsier at konsernet må ha en ren kjernekapitaldekning på 15 prosent, inkludert management buffer på1,0 prosent-poeng. Styret foreslår i 2018 et utbytte på 4,50 kroner pr aksje.Dette tilsvarer en utbytteprosent på ca. 50,1 prosent av konsernresultatet pr aksje.

Investorpolitikk
SpareBank 1 SR-Bank legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om konsernets utvikling og resultater skal skape tillit i investormarkedet. Informasjon til markedet formidles i all hovedsak gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner, hjemmesider på internett, pressemeldinger og regnskapsrapporter. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, ratingselskaper, långivere og investorer. Det er i SpareBank 1 SR-Bank sin interesse at det publiseres løpende finansanalyser av høyest mulig kvalitet. Alle analytikere uavhengig av anbefaling og syn på bankens aksjer behandles til enhver tid likt. Ved utgangen av 2018 var det 11 meglerhus med offisiell dekning av SRBANK. 

Eierforhold
SpareBank 1 SR-Bank har som mål at det skal være god likviditet i aksjen og å oppnå en god spredning av eiere som representerer kunder, regionale investorer, samt norske og utenlandske investorer.Kursen økte i 2018 fra 87,00 kroner til 89,20 kroner. Hensyntatt utbetalt utbytte på 4,25 kroner tilsvarte dette en effektiv avkastning på 7,4 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,8 prosent i samme periode. Det var 10 804 (10 834) eiere av SRBANK ved utgangen av 2018.Andelen eid av selskap og personer i utlandet var 26,6 prosent, og andelen eid av selskap og personer hjemmehørende i Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland var 43,5 prosent. De 20 største eierne eide til sammen 58,1 prosent. Bankens egenbeholdning utgjorde 85 206 aksjer. Ansatte i konsernet eide 1,5 prosent av aksjene ved utgangen av året.Kredittrating
Moody’s Investor Services bekreftet 14.05.2017 sinkreditt-rating av SpareBank 1 SR-Bank til A1 med negative utsikter. Ratingen på kortsiktig finansiering var uendret gjennom 2018 på Prime 1.Fitch Ratings bekreftet 28.09.2018 sin kredittrating av SpareBank 1 SR‑Bank til A- (long-term) og F2 (short-term) med stabile utsikter.

SpareBank 1 SR-Banks største eiere

20 største eiere pr. 31.12.2018

Antall aksjer (1000)

Andel %

1

Sparebankstiftelsen SR-Bank

72 419

28,3 %

2

Folketrygdfondet

18 931

7,4 %

3

State Street Bank and Trust Co, U.S.A.

10 346

4,0 %

4

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

6 227

2,4 %

5

Vpf Nordea Norge Verdi

4 633

1,8 %

6

Danske Invest Norske Instit. II

3 696

1,4 %

7

State Street Bank and Trust Co, U.S.A.

3 508

1,4 %

8

Odin Norge

3 406

1,3 %

9

JPMorgan Chase Bank N.A., U.S.A.

2 870

1,1 %

10

Clipper AS

2 565

1,0 %

11

Verdipapirfondet DNB Norge (IV)

2 485

1,0 %

12

Pareto Aksje Norge

2 428

0,9 %

13

JP Morgan Securities plc, U.K.

2 407

0,9 %

14

Morgan Stanley & Co, U.K.

2 035

0,8 %

15

Danske Invest Norske Aksjer Inst.

1 989

0,8 %

16

State Street Bank and Trust Co, U.S.A.

1 871

0,7 %

17

Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak

1 867

0,7 %

18

Westco AS

1 702

0,7 %

19

KLP Aksjenorge Indeks

1 696

0,7 %

20

KAS Bank NV, Nederland

1 624

0,6 %

Sum 20 største

148 708

58,1 %

         

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2018

2017

2016

2015

2014

Børskurs 31.12, kroner

89,20

87,00

60,75

39,30

52,50

Utbytte pr aksje, kroner

4,50

4,25

2,25

1,50

2,00

Direkte avkastning 1)

5,0 %

4,9 %

3,7 %

3,8 %

3,8 %

Effektiv avkastning 2)

7,4 %

46,9 %

58,4 %

-21,3 %

-10,2 %

Bokført egenkapital pr aksje, kroner 3)

82,27

77,24

71,54

66,14

60,28

Resultat pr aksje, kroner

8,98

8,16

6,87

6,83

8,20

Utdelingsforhold, netto 4)

50 %

52 %

33 %

22 %

24 %

Antall utstedte aksjer 31.12

255 751 082

255 751 082

255 751 082

255 751 082

255 751 082

Beholdning av egne aksjer 31.12

85 206

206 757

108 983

25 398

231 043

Antall utestående aksjer 31.12

255 665 876

255 544 325

255 642 099

255 725 684

255 520 039