Vedtektsendringer


Kunngjøring av vedtektsendringer i våre fond:

Vi har gjort følgende vedtektsendringer i våre fond. Her finner du informasjon om endringer i våre fond.

§ 6 Tegning og innløsninger av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning alle virkedager.

Fondet er normalt åpent for innløsninger alle virkedager.

 

Godkjenning og dispensasjon

Foretaket har søkt om dispensasjon fra kravet om å avholde andelseiermøte etter vpfl § 4-17 (1) nr.

1. Finanstilsynet kan i særskilte tilfeller gi unntak fra kravet om avholdelse
av andelseiermøtet, jf. Vpfl. §4-17 (6).  Finanstilsynet har godkjent
vedtektsendringen med dispensasjon fra kravet å avholdelse av andelseiermøte 28.01.2020.

 

Vedtektsendringen trer i kraft fra 28.01.2020, og gjelder følgende verdipapirfond:

Verdipapirfondet SR-Bank Verden

Verdipapirfondet SR-Bank Norge

Verdipapirfondet SR-Bank Utbytte

Verdipapirfondet SR-Bank 20

Verdipapirfondet SR-Bank 50

Verdipapirfondet SR-Bank 80

Verdipapirfondet SR-Bank Kreditt

Verdipapirfondet SR-Bank Rente