Vedtektsendringer


Kunngjøring av vedtektsendringer i våre fond:

Vi ønsker å gjøre vedtektsendringer i våre fond. Her finner du informasjon om forestående endringer i våre fond. I overensstemmelse med vedtak besluttet i andelseiermøte 21. september 2017 har Finanstilsynet godkjent vedtektsendringer. Endringene vil tre i kraft 16. juli. 2018

  • For SR-Utbytte innebærer endringene å skifte navn fra Verdipapirfondet SR-Utbytte til Verdipapirfondet SR-Bank Utbytte, reduksjon av forvaltningshonorar, innføring av nye andelsklasser og begrensning av fondets adgang til å investere i verdipapirfondsandeler.
  • For SR-Kombinasjon innebærer endringen å skifte navn fra Verdipapirfondet SR-Kombinasjon til Verdipapirfondet SR-Bank 50, reduksjon av forvaltningsgodtgjørelse, og investeringsbegrensningen i andre verdipapirfond fjernes.
  • For SR-Rente innebærer endringen å skifte navn fra Verdipapirfondet SR-Rente til Verdipapirfondet SR-Bank Kreditt, samt begrensning av fondets adgang til å investere i verdipapirfondsandeler. 

Mer info om vedtektsendringene finner du her: