Bærekraft

Vårt arbeid med bærekraft

Samfunnsansvar er ikke noe vi får, det er noe vi tar. Gjennom den daglige driften tar SpareBank 1 SR-Bank sosiale og miljømessige hensyn. Det har preget vår grunnfilosofi allerede siden opprettelsen av Egersund Sparebank i 1839.

Konsernet har god lokalkunnskap og nærhet til kundene, og bidrar til en positiv samfunnsutvikling gjennom verdiskapning. Det handler om å gi kraft til vekst og utvikling, samtidig som det føres en anstendig praksis i egen virksomhet. Selv om vi først og fremst fokuserer på våre nære omgivelser, er vi også opptatt av at alt det vi gjør skal være bærekraftig også i en global sammenheng.

Styringsdokumenter og retningslinjer

SpareBank 1 SR-Bank ønsker å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør med en tydelig bærekraftsprofil. 

Les mer

Bærekraftsstrategi fram mot 2021

SR-Bank har som mål å være en organisasjon som
har et aktivt forhold til bærekraft, og tar ansvar for miljøutfordringene
samfunnet står ovenfor.

Les mer

Et av Europas største næringsbygg i tre

Finansparken i Bjergsted blir det nye hovedkontoret til SpareBank 1 SR-Bank i Stavanger. Byggeprosessen er godt i gang. Når Finansparken står ferdig vil det være et av Europas største næringsbygg i tre. 

Les mer

En viktig rettesnor

Konsernet følger UN Global Impact sine 10 prinsipper for bærekraft. Her finner du vår Communication on Progress.


Slik jobber vi 

 • Vi stiller tydelige krav til egen organisasjon, leverandører og samarbeidspartnere for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon. Konsernet fører samfunnsregnskap over blant annet CO-utslipp, teknologisk avfall, reduksjon i papirforbruk og energiforbruk. For 2017 var samlet CO2 utslipp på 507,5 tonn.

 • All vår virksomhet foregår i Norge, og er underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og grunnleggende sosiale behov. Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører.

  Likestilling

  Vi jobber aktivt for lik fordeling mellom kvinner og menn i konsernet. Det ble i 2017 opprettet et likestillingsutvalg som skal sikre fokus på likestillingsarbeidet i konsernet. Likestillingsutvalget rapporterer til samarbeidsutvalget i konsernet som består av representanter fra konsernledelsen samt fagforeningene.

  Det gjennomføres årlige lønnsundersøkelser som blant annet ser på forskjeller mellom kjønn. Basert på eventuelle funn tas det lønnspolitiske tiltak i forkant av neste års lønnsoppgjør og det er for de kommende årene satt av egne midler til likelønn. Et annet virkemiddel for likelønn er utarbeidelsen av retningslinjer som viser til at lønnssamtale skal gjennomføres for alle ansatte i permisjon og ansatte i permisjon skal vurderes på lik linje med øvrige ansatte.

   

 • For å skape bevissthet om etiske spørsmål og sørge for at alle våre ansatte har en høy etisk standard har konsernet utviklet etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er et viktig verktøy for å bekjempe korrupsjon, utpressing, bestikkelser, hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av kriminell aktivitet.

  De etiske retningslinjene signeres årlig av hver enkelt ansatt. Gjennom autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring gjennomføres det også årlig oppdatering på etikk.

  Etisk råd

  Etisk råd vurderer kontinuerlig om de etiske retningslinjene tilfredsstiller krav og forventninger fra kunder, leverandører og samfunnet. I 2017 ble det gjennomført 4 møter i konsernets etiske råd.

 • Våre investeringsvirksomheter følger norske lover og regler som skal sikre at konsernet ikke medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidsrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som oppfattes allment uetiske. Vi skal ikke investere i selskaper, som selv eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer tobakk eller pornografi. Det samme gjelder for investeringer i selskaper som er involvert i antipersonellminer og klasevåpen eller i selskaper som utvikler og produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen.

  Konsernet foretar både direkteinvesteringer og opptrer som distributør av investeringsprodukter på vegne av Odin Forvaltning AS og SpareBank 1 Forsikring. Begge har en klar og tydelig investeringsstrategi som integrerer både eierstyring og samfunnsansvar i sine vurderinger og beslutninger.

  Når det gjelder direkteinvesteringer foretas disse både av banken og av bankens heleide datterselskap, SR-Forvaltning AS. Selskapet forvalter både investeringer på vegne av banken og på vegne av konsernets kunder. Selskapet har en klar policy på at alle investeringer tar utgangspunkt i selskaper som viser ansvar for at menneskerettigheter blir ivaretatt, korrupsjon blir bekjempet og at kommersiell virksomhet er bærekraftig.

  Alle selskaper som det vurderes å investere i blir vurdert opp mot eksklusjonslisten til Norges Bank Investment Management (NBIM). I tillegg gjennomføres det elektroniske søk på alle aktuelle selskap for å identifisere potensielle brudd eller kontroversielle involveringer før investeringsbeslutning foretas.

 • Vi gjør hvert år mange og store innkjøp. I den forbindelse setter vi krav til våre leverandører av tjenester- og produkter. Det er spesielt fokus på menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og hederlig virksomhet.

  Leverandører som skal levere tjenester til oss har plikt til å rette seg etter nasjonale og internasjonale regler og krav. Innkjøpsavtalene skal følge gjeldende bransjestandarder og være i tråd med SpareBank1 SR-Bank sine egne interne retningslinjer.

  Leverandøren og deres underleverandører skal alltid være orientert om, og følge gjeldende lovkrav, forskrifter, eller andre offentlige pålegg som gjelder for virksomheten deres. Selskapet er ansvarlig for å ha nødvendige konsesjoner og tillatelser på plass for å kunne utføre arbeidet.

 • Vår kredittstrategi vektlegger at bedriftskunder skal ha et langsiktig perspektiv, og deres selskaper skal drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter som inkluderer miljøhensyn og menneskerettigheter. Vi er ikke kreditteksponert hverken mot kullgruvedrift eller kullkraftverk.

  Les våre retningslinjer for bærekraft for bedriftsmarked (pdf)

 • Bekjempelse av økonomisk kriminalitet er krevende og det er en del av finansnæringens samfunnsoppdrag å påse at de ikke utnyttes til ulovlig formål med sine tjenester og produkter. Vi etterlever lovkrav og treffer tiltak med formål å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Videre har vi forpliktet oss til å følge rammeverk og retningslinjer i utarbeidet konsernretningslinjer som viser hvordan virksomheten er organisert for å ivareta lovkrav og som inneholder prinsipper for selskapets ledelses- og kontrollmiljø. Wolfsberg Act for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

  For å ytterligere beskytte våre kunder mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet etterlever vi krav fra norske myndigheter, til enhver tid gjeldende lov om hvitvasking vedtatt av Stortinget, om å sørge for at all kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert: Sammen forebygger vi hvitvasking