Våre retningslinjer for bærekraft

SpareBank 1 SR-Bank ønsker å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør med en tydelig bærekraftsprofil. Bankens arbeid med bærekraft bygger blant annet på de internasjonalt anerkjente prinsippene i FNs Global Compact (UNGC) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Formålet med retningslinjene er å sikre:

 • At banken er en positiv bidragsyter til ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet.
 • At banken reduserer risikoen for medvirkning til uønsket forretningsvirksomhet. 
 • Et felles rammeverk for implementering av kriterier for bærekraft.

Bankens arbeid med bærekraft omfatter en rekke ulike fagområder og skal – så langt det er mulig – integreres i bankens kjerneprosesser. Valg av strategier og omfang av arbeidet kan variere mellom virksomhetsområdene i banken, dette vil bli spesifisert for hvert virksomhetsområde. Følgende gjelder for hele banken:

Miljø (Environment)

 • SR-Bank skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder og relevante partnere.
 • SR-Bank skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder omfattende utslipp av klimagasser og irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper.

Samfunn (Social)

 • SR-Bank skal være en positiv bidragsyter til samfunnsutviklingen i de lokalmiljøene banken er en del av.
 • SR-Bank skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter og internasjonal rett (folkeretten).
 • SR-Bank skal ikke medvirke til utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen, eller komponenter eksklusivt beregnet på kontroversielle våpen, herunder klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske våpen og biologiske våpen.
 • SR-Bank skal ikke medvirke til at våpen stilles til disposisjon for land som er sanksjonert av FN, EU eller USA.
 • SR-Bank skal ikke bidra til produksjon av tobakk.
 • SR-Bank skal ikke bidra til produksjon av pornografisk materiale.

Eierstyring og selskapsledelse (Governance)

 • SR-Bank skal oppfordre til åpenhet og gode styringsmodeller, herunder eierstrukturer, transaksjoner og dokumentasjon på etterlevelse.
 • SR-Bank skal ikke medvirke til økonomisk kriminalitet, herunder korrupsjon og hvitvasking.

Flere retningslinjer