Endring av utbyttekonto tilknyttet Aksjesparekonto

 

I desember 2018 vedtok Stortinget nytt statsbudsjett, med tilhørende skatteproposisjon og endrede lovreguleringer. Her finner du informasjon om
hva dette betyr for deg som er aksjesparekonto-kunde hos SpareBank 1.   

Nytt fra 2019 er at utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis skal føres direkte inn på ASK-bankkonto, og sidestilles skattemessig med andre gevinster i ASK.

 

Må du som kunde foreta deg noe?

Nei – SpareBank 1 håndterer dette for deg.

 

Hva skjer?

Vi vil endre innstillingene i ASK for valg av utbyttekonto.
Dette betyr at fremtidige utbytter automatisk blir overført til din ASK-bankkonto, i stedet for den bankkontoen utbytte tidligere ble overført til.

 

NB! Merk at dette kun gjelder aksjer og egenkapitalbevis du har i din ASK. Vi
endrer ikke oppsettet på andre VPS-kontoer du eventuelt måtte ha.

 

Må jeg opprette ny konto for utbytte i ASK?

Nei, du har allerede opprettet en bankkonto i ASK som utbyttet vil utbetales til. NB! Denne kontoen er rentefri.

 

Når vil endringen skje?

Endringen vil tre i kraft innen utgangen av januar. Du vil
mota endringsmelding fra VPS når kontonummeret er endret.

 

Er det noen fordeler for deg?

Ja, det er mange som ønsker å likestille skatt på utbytte med annen gevinst på sine investeringer innenfor en ASK. Med nye regler kan man også utsette skatt på utbytte til man selv velger å ta ut mer enn det skattefrie uttaksbeløpet du har i din ASK.

 

Hva blir skatt på utbytte i 2019?

Skatt på aksjeutbytte beregnes etter en egen metode kalt aksjonærmodellen. Utbyttet skal reduseres med et skattefritt beløp (skjermingsfradrag) og multipliseres med en faktor på 1,44 i inntekståret 2019, før skatten beregnes (for inntektsåret 2018 var justeringsfaktoren 1,33).

 

Dette betyr at 1000 kroner i utbytte eller gevinst blir oppjustert til 1.440 kroner,
og deretter skattlagt med 22 prosent (skattesats for alminnelig inntekt).
Skatten blir da i praksis 31,68 prosent.

 

Merk at dette fortsatt kun gjelder for utbytte og gevinst som tas ut fra ASK som overstiger det innskutte beløp. Du kan fortsatt ta ut hele det innskutte beløpet (kostprisen) uten å betale skatt.

 

 

Mer informasjon om ASK, inkl. spørsmål og svar om produktet

https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/sparing/investering/aksjesparekonto.html