Forslag til nytt statsbudsjett 2017

 

Vi vet ikke enda om forslaget trer i kraft fullt ut eller om det kommer endringer, derfor må dette anses som foreløpige føringer for fremlagt statsbudsjett. Som bank vil vi tilpasse oss det endelige resultatet av de foreslåtte endringene.

 

Endring av selskapsskatt og alminnelig inntekt:

 • Selskapsskatten settes ned fra 25 % i 2016 til 24 % i 2017, og det er ventet at den skal videre ned til 23 % i 2018. Alminnelig inntekt får også samme nedjustering. Som lønnsmottaker vil vi ikke oppleve særlig skattereduksjon da trinnskatten oppjusteres.
 • Fradrag for gjeldsrenter vil bli lavere som følge av dette.

 

Faktorjustering på aksjegevinst og utbytte:

For å unngå at lønn tas ut i form av utbytte vil skatten justeres med en faktor som medfører at skatt på aksjegevinst og utbytte øker.

 • 2016 er faktoren 1,15. Total skatt blir 28,75 % (1,15 x 25 %)
 • 2017 er faktoren 1,24. Total skatt blir 29,76 % (1,24 x 24 %)
 • 2018 er faktoren 1,33. Total skatt blir 30,68 % (1,33 x 23 %)
 • I den grad aksjonærer planlegger utbytter vil det lønne seg å gjøre det i 2016.

 

Økt Skjermingsrente:

 • Skjermingsrenten skal bedre reflekterer den risikofrie renten og det er foreslått en økning på 0,5 prosentpoeng i forhold til dagens nivå.

 

Endringer i formuesbeskatning:

 • Regjeringen foreslår å innføre 10 % rabatt på verdsettelse av aksjer og driftsmidler.

            ‒     Verdsettingsrabatten økes til 20 prosent i 2018, i tråd med skatteforliket.

 • Sekundærbolig og næringseiendom beholder gjeldende rabatt på 20 prosent, men gjeld som tilordnes slik eiendom reduseres med 20 prosent i 2017.
 • Bunnfradraget økes fra 1,4 mill til 1,48 mill og formueskatten på 0,85 % forblir uendret.

 

Aksjesparekonto:

 • Regjeringen foreslår å innføre aksjesparekonto for privatpersoner. Det innebærer at eier av aksjene kan kjøpe og selge aksjer innad i kontoen uten at skatt realiseres.
 • Eier kan ta ut investert beløp fra kontoen og la skattbar gevinst ligge igjen uten at skatt påløper.
 • Det kan investeres i børsnoterte aksjer og fond med en aksjeandel over 80 %. Rentefond og kombinasjonsfond vil ikke kunne flyttes over i kontoen.
 • I 2017 vil det være overgangsregel som betyr at alle midler i aksjer og rene aksjefond kan flyttes over i kontoen uten at dette generere skatt. I tillegg føres skjermingsfradraget videre.
 • Aksjesparekonto vil beskattes som aksjer altså med oppjusteringsfaktoren.

 

Foreslåtte endringer i Unit Link frem mot 2018:

 • For å unngå ulik beskatning i forsikringsspareprodukter som Unit Link mot vanlige spareprodukter som direkteinvesteringer i aksjer og aksjefond har myndighetene sendt på høring et forslag hvor aksjefond og enkeltaksjer som står på en Unit Link konto vil få samme beskatning som om midlene var plassert i direkteeide aksjer.
 • Det betyr at fordelen med å investere i aksjer gjennom en Unit Link rent skattemessig vil forsvinne. Vi regner med, dersom dette går igjennom, at Unit Link produktet vil bli mindre attraktivt fremover.
 • Dersom forsikringselementet er iver 50 % vil skatten følge alminnelig inntekt uten oppjusteringsfaktor, men da blir forsikringselementet så dyrt at det ikke vil lønne seg. I dag er forsikringselementene 1 % og 5 %