Slik jobber vi med bærekraft

Vi i SpareBank 1 Sørøst-Norge har i 160 år vært en viktig lokal støttespiller og bidratt til at bærekraftige lokalsamfunn har levd videre.

Verden er i endring og vi må endre oss med den for fortsatt å være en bærekraftig samfunnsaktør.

Bærekraftig utvikling

Vi er aktivt til stede med 17 kontorer i vårt markedsområde som strekker seg fra Nedre Buskerud til Vestfold og Telemark.

Bærekraft skal være en integrert del av konsernets virksomhet. Med nærhet til kundene og god lokalkunnskap bidrar konsernet til samfunnsutviklingen gjennom verdiskapning og bærekraftig utvikling.

Vi skal ta samfunnsmessige, miljømessige og sosiale hensyn gjennom den daglige driften. Vi skal også om 30 år kunne se at vi har bidratt til en bærekraftig omstilling i vårt markedsområde.

 


Slik jobber vi

 • Hvorfor er temaet viktig for banken?
  Ansvarlig utlån er en viktig del av bankens samfunnsoppdrag og er derfor løftet frem som hovedsatsing i vårt bærekraftsarbeid. Å gi lån til personkunder og bedriftskunder er bankens kjernevirksomhet, og det er viktig for banken å være pådriver for bærekraftig utvikling. Banken jobber aktivt for å redusere klimaavtrykket fra driften. Viktigere er bankens mulighet til å påvirke alle kunder og leverandører til å redusere sitt klimaavtrykk. 

  Våre risikovurderinger og påvirkningsanalyser sier vi har størst mulighet for positiv påvirkning og størst risiko for negativ påvirkning innen vår største bransje, eiendomsutleie. Men eksponeringen er også tilstede innen eiendomsprosjekter. Flere andre bransjer (bygg & anlegg, driftsselskaper, transportbedrifter, landbruk) har overgangsrisiko på nokså kort sikt knyttet til myndighets- og kundekrav om nullutslippsløsninger. Satsingen mot bedriftsmarkedet (BM) er knyttet opp mot bærekraftsmål 8, 9, 11, 13 og 16. Satsingen mot personmarkedet (PM) er knyttet til bærekraftsmål 8 og 13.

  Hva har vi fått til?
  Banken har for alvor innført bærekraft i utlånsprosessen: 

  • Egne prosjektgrupper har vurdert risikoer relatert til bærekraft i kredittprosessen på PM og BM
  • Vi har startet dialogen om bærekraftsrisikoer og -muligheter med kundene 
  • Risikoanalyser er gjennomført med alle sentrale virksomhetsområder i banken 
  • Nå gir vi bedre vilkår til bærekraftig næringseiendom, og får byggkontrollør til å sjekke at prosjekter tar arbeidstagerrettigheter, HMS og andre sosiale- og styringsforhold seriøst
  • Vi lanserte «Grønt boliglån» i september 2020, med gunstigere rentevilkår for boliger med energiklasse A og B. 
  • Vi har bestemt at vi ikke ønsker å gi lån til bedrifter som:
            o Driver med produksjon av pornografisk materiale
            o Har spesielt høy risiko for, eller konkrete mistenkte tilfeller av, grove og     
               systematiske krenkelser av menneske – og arbeidstakerrettigheter 
            o Starter virksomhet i områder som allerede har vannmangel, eller der slik
               virksomhet ville ha kommet i konflikt med lokalsamfunnets behov
            o Er involvert i handel med dyre- og plantearter som bryter mot CITE’s krav, eller
               som truer bestander av rødlistede arter
            o Produserer tobakk eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter 
            o Har spesielt høy risiko for, eller konkrete mistenkte tilfeller av, alvorlig
               miljøskade, eller mangler økonomisk evne til å gjennomføre
               nødvendige miljøtiltak og til å etterleve miljømessige pålegg
            o Eksporterer våpen eller komponenter eksklusivt beregnet til bruk i våpen, til
               områder med systematiske og grove krenkelser av menneskerettigheter, utbredt
               korrupsjon, eller borgerkrig
            o Er involvert i utvikling, testing, produksjon, lagring, eller transport av
               kontroversielle våpen eller komponenter eksklusivt beregnet på slike våpen,
               herunder klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske våpen og
               biologiske våpen
  • Konsernet vedtok i 2020 et forskningsbasert mål om å redusere utslippene fra både driften og utlånsporteføljen med 7% årlig, for å bidra til å realisere bærekraftsmål 13 og Parisavtalens mål om at global temperaturøkning ikke overstiger to grader. 

  Banken ønsker å forstå våre klimarisikoer og -muligheter bedre. Vi rapporterer derfor i tråd med anbefalingene til «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD). For mer informasjon om styring, strategi, risikostyring og mål for vårt integrerte arbeid med bærekrafts- og klimarisiko, se vedlegget «Klima – og bærekraftsrisiko» under våre «Bærekraftsdokumenter».

  Hva er veien videre?  
  Konsernets strategi for 2021-2023 reflekterer at vi skal veilede og støtte kundene våre i deres arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. Videre vil vi: 
  • Innføre en risikobasert ESG-vurdering i nye lånesaker i BM, gjennom en egen modul rådgiverne får tilgang til 
  • Kartlegge dagens klimagassutslipp fra PM- og BM-låneporteføljene og ta beslutninger på ulike lånekonsepter innenfor eiendom og nullutslippsløsninger
  • Kartlegge klimarisikoen til dagens utlånsportefølje og følge opp med tiltak om nødvendig
  • Rapportere på vår grønne andel («green asset ratio») for utlån og annen eksponering i tråd med EU-taksonomien og Lov om bærekraftinformasjon
  • Undersøke potensialet for grønne obligasjoner og etablere et grønt produktrammeverk 

  Banken vil også fremover sette mål for den grønne andelen, og for kapital som skal allokeres til aktiviteter i tråd med EU-taksonomien. Bankens grønne andel vil primært bestå av lån og andre inntekter knyttet til:
  • Energieffektive boliger og næringsbygg
  • Selskaper med virksomhet helt eller delvis på områder klassifisert som bærekraftige, slik som produsenter av ny fornybar energi og miljøteknologiselskaper
  • Lav- og nullutslippskjøretøy (delvis håndtert via SMN Finans)

  Opplæring 
  Så nær som alle ansatte har fått grunnopplæring innen bærekraft, i tillegg til en spesifikk gjennomgang av temaer relatert til egen avdeling. Siden opplæringen søkes knyttet opp mot konkrete produkter, verktøy eller prosesser som tas i bruk, har PM-medarbeidere som skal arbeide med grønne boliglån fått detaljert opplæring i bakgrunnen for slike lån, og hvordan energimerking fungerer. 

  Risikovurderingene våre på bærekraft peker på at vi trenger en kompetanseheving internt for å kunne veilede kundene. Vi skal bli kompetente på bærekraft, og utvikling av ansatte er vektlagt i bærekraftsstrategien. 

 • Hvorfor er temaet viktig for banken?
  Bekjempelse av økonomisk kriminalitet er løftet frem i bærekraftstrategien. Det er naturlig at vi som bank tar et ansvar ut over det som er lovpålagt: vi har både kompetanse, ressurser, mulighet til positiv påvirkning, og behov for å redusere risiko. Økonomisk kriminalitet er et samfunnsproblem som rammer både enkeltpersoner og næringslivet. Det er derfor viktig for SpareBank 1 BV å jobbe aktivt på området for at kunder og samfunnet generelt skal ha tillit til oss.

  SpareBank 1 BV både ønsker og er pliktige til å gjennomføre tiltak for å forebygge og avdekke svindel, hvitvasking og terrorfinansiering. Dette arbeidet knyttes opp mot bærekraftsmål 16, delmål 16.4, om å redusere ulovlig finans- og våpenstrømmer samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet. 

  Hva har vi fått til? 
  SpareBank 1 BV har intensivert arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Banken har ansatt leder for økonomisk kriminalitet og etablert et bredere fagområde. Fokuset har utvidet seg fra å etterleve hvitvaskingsloven til hele fagfeltet innen økonomisk kriminalitet. Vi har: 
  • Vedtatt en oppdatert og forbedret policy på antihvitvasking (AHV) 
  • Etablert en konserntilnærming hvor datterselskapene har blitt inkludert i styringsstrukturen og i risikoanalyser 
  • Gjennomført risikoworkshops og iverksatt tiltak for å redusere identifiserte risikoer
  • Tatt med risikoer knyttet til Covid-19 i vår nye risikovurdering 
  • Jobbet aktivt via media for å lære eksisterende og potensielle kunder om økonomisk kriminalitet
  • Forbedret datakvaliteten og effektivisert arbeidet med kundeoppfølging
  • Tatt i bruk maskinlæring og videreutviklet automatisering for å bedre identifisere usikre transaksjoner 
  • Knyttet den digitale låneprosessen opp mot AHV

  Hva er veien videre? 
  SpareBank 1 BV vil ytterligere intensivere arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Det jobbes kontinuerlig med forbedring av rutiner og rammeverk for å bedre avdekke og håndtere slik kriminalitet. Vi vil videre:

  • Etablere et webbasert dashbord for løpende oppfølging på området
  • Oppdatere kontrollrutinene våre og ta høyde for risikoer Covid-19 har ført med seg 
  • Ta samfunnsansvar ved å nå ut til eldre og lære dem om økonomisk kriminalitet 

  Opplæring 
  Banken har gjennomført holdningsskapende arbeid og opplæring blant både ledere og ansatte innenfor økonomisk kriminalitet. På AHV-området har ansatte i kunderettede roller innenfor personmarked og bedriftsmarked gjennomført casebaserte e-læringer basert på oppdateringer i AHV-lovgivningen, gjennom hele året.  

  Konsernet tar del i SpareBank 1-alliansens holdningsprogram for informasjonssikkerhet, som består av månedlige minikurs sendt på e-post til alle ansatte. Dette har vært med på å øke bevisstheten rundt temaer innenfor økonomisk kriminalitet, som for eksempel nettsvindel. I tillegg har vi gjennom året hatt flere holdnings- og bevissthetsskapende artikler på intranettet vårt rundt svindeltemaer. 

 • Hvorfor er temaet viktig for banken?
  Tillit hos kunder, investorer og andre interessenter i samfunnet er viktig for oss som bank. Vi skal ivareta kundenes behov og interesser i tråd med god rådgivningsskikk. Våre medarbeidere skal gi faglig og ansvarlig rådgivning og ikke bryte etiske retningslinjer. Beslutninger og adferd skal bygge opp under bankens strategi og mål for samfunnsansvar og bærekraft.

  Personvern
  SpareBank 1 BV behandler store mengder personopplysninger, og en svært viktig oppgave er å beskytte disse. Behandling av personopplysninger er lovregulert, og i 2018 ble personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) iverksatt i banken. Vi har et etablert rammeverk for personvern og et eget personvernombud.

  Hva har vi fått til?
  Banken jobber aktivt for å oppdage og håndtere uønskede hendelser som kan føre til brudd på tilliten banken har. Vi har:

  • Forbedret retningslinjer, arbeidsprosesser og rutiner for å forebygge korrupsjon, bestikkelser, påvirkningshandel og bruk av tilretteleggelsespenger
  • Gjennomført internkontrolltiltak for å forhindre, avdekke og håndtere slike tilfeller 
  • Lansert nye etiske retningslinjer

  Hva er veien videre? 
  Det vil bli laget en egen policy for anti-korrupsjon for å intensivere arbeidet ytterligere. Utvikling av medarbeidere vil fortsette i strategiperioden for å skape god rådgivningskultur og kompetente, trygge medarbeidere.

  Opplæring 

  Alle ansatte har signert våre etiske retningslinjer. Alle våre rådgivere innenfor personmarked som er autorisert innen kreditt, skadeforsikring, personforsikring, og sparing og investering, får årlige oppdateringer i etikk i regi av Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut). Når det gjelder personvern har alle ansatte i banken hatt opplæring innenfor tema taushetsplikt og oppslag i kundedata, i form av en nanolæring.

 • Hvorfor er temaet viktig for banken?
  Banken skal være en offensiv lokal aktør som bidrar til verdiskapning i vårt markedsområde. Det er viktig for oss, og våre kunder, at vi har en lokal tilstedeværelse, solid rådgiverkompetanse og kjennskap til markedsområdene. Konsernets strategiske hovedmålsetting er å skape verdi for kundene og regionen vår. Med nærhet til kundene og god lokalkunnskap bidrar konsernet til samfunnsutvikling gjennom verdiskapning og bærekraftig utvikling. 

  Lokal støttespiller 
  SpareBank 1 BV ønsker å bidra til å bygge opp samfunnet vi er en del av. Banken har et omfattende samfunnsengasjement, og sponser og samarbeider med mange lag/foreninger og arrangementer. Etter fusjonen i 2017 ble deler av de fusjonerende bankenes overskudd kanalisert inn i to stiftelser, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg og SpareBank 1 Stiftelsen BV. Disse deler hvert år ut betydelige gaver til lokale frivillige organisasjoner, idrettslag og kulturinstitusjoner.

  Hva har vi fått til?
  Bærekraftig næringsutvikling er løftet frem i strategien for bedriftsmarkedet 2021-23.

  Banken har:

  • Bidratt til at SpareBank1 BV Stiftelsen finansierte et forprosjekt for grønn industri i Kongsberg
  • Ansatt en masterstudent i et 2 års 50% engasjement via et samarbeid med USN
  • Bidratt til økt fokus på bærekraft i stiftelsenes gavetildelinger 
  • Delte ut talentstipend til idrettsungdom, unge musikere og kunstnere i lokalmiljøene
  • Gjort bruk av digitale kanaler i markedsføring
  • Vi har overholdt krav knyttet til hhv kommunikasjon og markedsføring, og til informasjon og merking av produkter og tjenester. 

  I 2020 delte Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg ut 11.216.400 millioner kroner og SpareBank1 Stiftelsen BV delte ut 11.375.000 millioner kroner. Disse pengene ble tildelt kultur, idrett, frivillighet, kompetanse og næringsutvikling.

  Hva er veien videre?
  Banken vil fortsette å bidra til lokal næringsutvikling ved å:

  • Lansere konjunkturbarometer for kunnskapsdeling i vårt markedsområde
  • Støtte nystartede bedrifter (start-ups) ved å tilby dem nye/tilpassede produkter
  • Styrke nettverket vårt til oppstartsmiljøer som Kongsberg Innovasjon, Silicia og Gründeriet samt universitetsmiljøer
  • Bruke bærekraftskriterier for større sponsorater og samarbeidsavtaler
  • Utarbeide retningslinjer for integrering av bærekraft i markedsføring og merkevarebygging

  Opplæring
  BM har opprettet en egen faggruppe med fokus på gründermiljøene. VI vil forstå bedre hvordan disse miljøene tenker, gjennom diskusjoner basert på rådgivning til kunder og gjennom foredrag fra eksterne. Våre bedriftsrådgivere vil lære mer om ulike temaer innen bærekraft og hvordan våre kunder kan omstille seg til bærekraftige løsninger. Temaene omhandler blant annet hvilke støtteordninger bedrifter kan søke for å bli «grønnere», hvordan disse fungerer og omstilling til elektrifisering.

   

 • Hvorfor er temaet viktig for banken?
  Våre kunder investerer betydelige midler i verdipapirfondene vi distribuerer. Vi har derfor, gjennom SpareBank 1-alliansen, mulighet til å påvirke fondene til å legge mer vekt på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) i sine investeringer.

  SpareBank 1 BV følger SpareBank1-alliansens retningslinjer for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond. Banken krever at forvaltere det inngås distribusjonsavtale med, dokumenterer at de har bærekraftskrav til investeringene de gjør. SpareBank1 vil tydelig merke hvilke fond som er, og ikke er, i tråd med våre retningslinjer. Fondsforvalterne skal signere FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og rapportere på hvordan de etterlever dem.

  Hva har vi fått til?
  Leder for bærekraft i SpareBank 1 BV sitter i faggruppen for bærekraft under Spare- og plasseringsutvalget (SPU) i SpareBank 1 Utvikling. Han har var involvert i lanseringen av ESG-merking av fond, og i revideringen av SPUs retningslinjer for distribusjon og anbefaling av verdipapirfond slik at de stiller tøffere ESG-krav til fondene vi distribuerer. 

  Grunnlaget for fondsmerkingen er en årlig bærekraftanalyse The Governance Group gjør av alle 285 verdipapirfond SpareBank 1-alliansen distribuerer (ved utgangen av 2019 distribuerte SpareBank1 BV 188 fond). Tabellen under viser antall fond som tilfredsstilte de ulike kriteriene i undersøkelsen:

  I kartleggingen gir negativ screening inntil 2 poeng, positiv screening 1 poeng og aktivt eierskap inntil 2 poeng. Total mulig poengsum er altså 5. 

  Vår spørreundersøkelse øker fondenes bevissthet om bærekraftskrav. Karakterutvikling per fond har vært positiv sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjort i 2019:

  *24 nye fond er distribuert i år, disse er registrert som ‘Ingen endring’ i denne grafen.

  Hva er veien videre? 
  • Arbeide for at fondene SpareBank 1 distribuerer, rapporterer på sin grønne andel i tråd med EU-taksonomien
  • Tilpasse retningslinjene for fond som anbefales og distribueres av SpareBank 1, samt merkeordningen, til kravene i EU-taksonomien
  • Utfordre verdipapirfondene til å regne ut og offentliggjøre klimaavtrykket til sine fond


  Opplæring 
  Vi mener vi kan unngå betydelig negativ påvirkning og øke vår positive påvirkning tilsvarende gjennom rådene vi gir kundene om fondsinvesteringer. Alle autoriserte finansielle rådgivere på personmarked får derfor opplæring i bærekraftsmerkingen av fond tidlig i 2021. Kurset vil også tilbys andre rådgivere i banken. Bankens leder for bærekraft har deltatt i arbeidet med å utarbeide det faglige innholdet og kvalifikasjonskravene for et nytt separat emne på bærekraft i fagplan for 2021 for sparing og plassering for autoriserte finansielle rådgivere. 

   

 • Hvorfor er temaet viktig for banken?
  SpareBank 1 Alliansen er en betydelig innkjøper av varer og tjenester gjennom avtaler som gjøres på vegne av alliansebankene, deriblant SpareBank1 BV. SpareBank 1 krever at leverandørene har retningslinjer innen bærekraft, og at disse skal omsettes til handling. Gjennom SpareBank 1-alliansens innkjøpsmakt kan vi derfor påvirke hvorvidt og hvordan våre leverandører arbeider for å redusere negativ påvirkning på ESG i hele sin leverandørkjede. På denne arenaen har vi altså mulighet til å avdekke og unngå menneskerettighetsbrudd og brudd på arbeidstakerrettigheter.

  Hva har vi fått til? 
  SpareBank 1 gjorde i 2019 en risikovurdering av 249 leverandører:

  • 91 har økt risiko for negativ påvirkning 
  • Disse ble spurt om de har retningslinjer for ESG, om de kan dokumentere at de bruker et miljøledelsessystem, og om de har kartlagt hva deres vesentligste negative ESG-påvirkning er
  • 43 ble identifisert som aktuelle for ytterligere oppfølging

  SpareBank 1 BV har i 2020 inkludert bærekraft tydeligere i godkjenning av produkter vi bruker og tilbyr kunder. Vi har også gitt økt oppmerksomhet til risikoene ved utkontraktering. En av dem er at leverandørens virksomhet kan bli flyttet til land der brudd på arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter er vanligere enn i Norge.

  Hva er veien videre? 
  SpareBank 1 vil jobbe videre med å bevisstgjøre leverandørene om risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og forretningsskikk i deres egen virksomhet og hos underleverandørene deres. Dette innebærer å undersøke de enkelte leverandørkjedene i detalj fremfor å analysere bredden av porteføljen.

 • Hvorfor er temaet viktig for banken?
  Hver enkelt medarbeider i vår organisasjons er verdifull og mangfold blant medarbeiderne er en styrke for virksomheten vår. Alle som jobber i SpareBank 1 BV er ambassadører for konsernet og skal beskytte konsernets interesser. Det betyr at vi alltid representerer arbeidsplassen vår på en tillitvekkende måte.

  Hva har vi fått til? 
  ArbeidsmiljøKonsernets organisasjonsundersøkelse har en høy snittscore og den meget gode utviklingen de siste årene fortsetter. Undersøkelsen viser økning på viktige parameter som kultur, jobbinnhold, kompetanseutvikling og ledelse, og har svært høye score på både engasjement og samspill.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)Det jobbes systematisk med HMS-arbeid i konsernet, primært gjennom Samarbeidsutvalget (SAMU) hvor arbeidsmiljøutvalget (AMU) som har et operativt fokus på HMS-arbeidet, inngår.  Hovedfokus har vært på forebyggende tiltak for å sikre at sykefraværet forblir lavt. Det jobbes aktivt med oppfølging og tilrettelegging av langtidssykemeldte.

  Likestilling og mangfold
  I SpareBank 1 BV skal det være reell likestilling, og vi ønsker et mangfold blant våre ansatte. Det betyr at kvinner, menn og medarbeidere fra andre kulturer skal ha de samme rettigheter og muligheter til å få arbeid og utvikling i sin jobb.

  Våre ledere skal jobbe aktivt for å skape positive holdninger til likestilling og mangfold. Deltidsarbeid, omsorgspermisjoner eller annet fravær iht. lovverk og interne retningslinjer skal ikke være til hinder for ansettelse, avansement eller utvikling i lønns- og arbeidsvilkår.

  Godtgjørelse til ansatte
  SpareBank 1 BV har innført resultatbasert avlønning for å bygge opp under målene i strategien og å motivere for målrettet arbeid i alle enheter. Modellen er todelt. Del 1 består av ren overskuddsdeling med likt beløp til alle ansatte. Del 2 består av en individuell del. Tildeling av variabel lønn skjer ved en vurdering av både finansielle og ikke-finansielle mål og ivaretar etterlevelse av gjeldende lover og regler. Utbetalingen skjer årlig og etterskuddsvis etter at resultatregnskapet er besluttet i styret. Den variable godtgjørelsen er ikke pensjonsgivende, men det betales feriepenger av den variable godtgjørelsen.

  Hva er veien videre?
  Banken har hele tiden en målsetting om at de ansatte skal føle at deres helse, sikkerhet og miljømessige behov til enhver tid blir tatt vare på.

  Ved nyrekruttering er vi opptatt av å ansette kompetente medarbeidere uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn samt å gi unge mennesker en karrieremulighet i spennende bedrift. Med en gjennomsnittsalder på 47 år i morbanken er nyrekruttering en viktig arene for å tilknytte oss yngre medarbeidere med komplementære ferdigheter og ulik bakgrunn. For å tilrettelegge for yngre ansatte som er i småbarnsfasen gis det inntil 1 time velferdspermisjon med lønn for hente/- bringesituasjon til og fra barnehage, barnets første år i barnehagen.