Investor


Godt resultat preget av Fremtind transaksjonen

Konsernet Sparebanken Telemark hadde i første kvartal et ordinært resultat etter skatt på 100 mnok, som er en økning på 24 mnok sammenlignet med samme periode i 2018. Annualisert egenkapitalavkastning for konsernet per utgangen av første kvartal var på 12,7 prosent.


Konsernets resultat påvirkes av engangseffekten knyttet til Fremtind transaksjonen som er resultatført med ca. 36 mnok i inneværende kvartal. Gevinsten gir en annualisert effekt på egenkapitalavkastningen på 4,6 %-poeng per første kvartal.Egenkapitalavkastningen vil, alt annet like, bli redusert gjennom 2019 som følge av at transaksjonen i sin helhet ble inntektsført i første kvartal.

Netto renteinntekter inkludert provisjonsinntekter fra kredittforetak ble 120 mnok mot 112 mnok i 2018, en økning på 6,4 prosent. Banken besluttet, med bakgrunn i økt styringsrente, å øke utlåns- og innskuddsrenten med inntil 0,25 %-poeng fra 15. mai 2019. Rentehevingen forventes ha en positiv effekt på netto renteinntekter.

Bankens driftskostnader viser en økning i første kvartal 2019 mot samme kvartal i fjor. Økningen i driftskostnadene sammenlignet med fjoråret skyldes i hovedsak inntektsføring av tilbakebetalt formuesskatt i 2018 på 9,4 mnok. Hensyntatt dette har kostnadene økt med 4,7 mnok. Økning på lønns- og pensjonskostnader er hovedsakelig på grunn av to sluttavtaler som ble inngått i første kvartal 2019 samt generell lønns- og prisvekst. 

Utlånsveksten siste 12 måneder i konsernet inkludert overføring til kredittforetak ble på 1.994 mnok, tilsvarende en vekst på 6,9 prosent. Utlånsveksten siste 12 måneder fordeler seg med henholdsvis 5,6 prosent i privatmarkedet og 10,7 prosent i bedriftsmarkedet. Isolert for første kvartal har det vært noe svak utlånsvekst spesielt på bedriftsmarkedet hvor det har vært innfrielse av enkelte større engasjementer. Innskuddene har økt med 747 mnok tilsvarende 5,2 prosent. Det er fortsatt lav risiko i porteføljen hvor kostnadsførte tap i perioden utgjør i underkant av 3 mnok eller 0,01 prosent av brutto utlån på balansen. Om lag 70 prosent av utlånene på bankens balanse er utlån til personmarkedet, hovedsakelig boliglån. Av bedriftsmarkedsporteføljen er ca. 20 prosent mot borettslag.  Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av kvartalet på 34,2 mrd. nok. Tilsvarende var bankens egenkapital på 3,2 mrd. nok. Banken forventer som markedsaktørene at markedsrentene vil øke svakt fremover i tråd med at styringsrenten gradvis settes opp. Banken legger til grunn et hovedscenario med noe lavere økonomisk vekst, men fortsatt positiv utvikling i
Telemark.  Arbeidsledigheten i Telemark forventes å være lav. I et scenario
med svakt stigende renter forventer banken at det fremdeles vil være sterk
konkurranse om boliglån.  Hovedtrekk for første kvartal 2019 - konsern (Tall i
parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018):

  • Regnskapsmessig effekt av Fremtind transaksjon/fusjon resultatført med ca. 36 mnok i inneværende kvartal
  • Ordinært resultat etter skatt 100 (76) mnok
  • Avkastning på egenkapitalen 12,7 (10,8) prosent
  • Resultat per. egenkapitalbevis 4,47 (2,70) nok
  • Forholdsmessig konsolidert ren kjernekapitaldekning 16,2 (15,6) prosent
  • Forholdsmessig konsolidert kjernekapitaldekning 17,1 (16,6) prosent
  • Forholdsmessig konsolidert kapitaldekning 19,0 (18,4) prosent
  • Vekst i utlån 6,9 (6,5) prosent og i innskudd 5,2 (8,3) prosent siste 12 måneder 


Investorkontakt

Roar Snippen
Banksjef Økonomi og finans
+47 976 10 360