Hovedtrekk for fjerde kvartal 2019 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018):  

 • Ordinært resultat etter skatt 82 (55) mnok
 • Renteøkning utlån og innskudd med effekt fra 8. november
 • Tap på utlån viser en tilbakeføring på - 2 (- 3) mnok
 • Utlånsvekst 1,4 (1,7) prosent
 • Finansdepartementet vedtar økning av systemrisikobuffer og innføring av SMB rabatt
 • Innhenting av kundeidentifikasjon på ca. 14.000 kunder som følge av antihvitvaskingsregelverket

Hovedtrekk i foreløpig årsregnskap for 2019: 

 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 510 (460) mnok
 • Ordinært resultat etter skatt 339 (291) mnok
 • Årets resultat påvirkes av engangseffekter knyttet til Fremtind transaksjon samt oppskrivning av eiendomsverdier i SpareBank 1 Forsikring AS
 • Avkastning på egenkapital 10,3 (9,7) %
 • Resultat per egenkapitalbevis 15,14 (11,20) nok
 • Styret foreslår et kontantutbytte på 7,80 (5,50) nok per egenkapitalbevis, totalt 85 (60) mnok. I tillegg foreslås en avsetning på 3,5 (3,5) mnok til gaver.
 • Ren kjernekapitaldekning 18,0 (16,5) %Vekst i utlån 6,3 (7,7) % og i innskudd 6,9 (7,0) %


Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Video placeholder image

Administrerende banksjef Per Halvorsen og Banksjef Økonomi og finans Roar Snippen presenterer regnskapet for 4. kvartal 2019 på Kapitalmarkedsdag i Oslo 14. februar.

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360