Hovedtrekk per tredje kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

 • Ordinært resultat etter skatt 238 (257) mnok
 • Vekst i utlån 13,0 (6,6) % og i innskudd 10,1 (6,0) % siste 12 måneder og vekst i utlån på 11,4 (4,8) % og innskudd 10,3 (7,1) % hittil i år
 • Resultat per egenkapitalbevis 10,49 (11,52) nok
 • Avkastning på egenkapital 9,0 (10,5) %
 • Ren kjernekapitaldekning 16,9 (16,3) %
 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 390 (374) mnok
 • Tap på utlån og garantier 47 (15) mnok
 • Avkastning på finansielle investeringer på 57 (75) mnok herav gevinst på 26 (36) mnok fra salg av personrisikoprodukter (Fremtind transaksjon) til Fremtind Forsikring AS

Hovedtrekk i tredje kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

 • Ordinært resultat etter skatt 90 (74) mnok
 • Styrket rentenetto i kvartalet som følge av full effekt av rentenedsettelse på innskudd og ekstern funding
 • Utlånsvekst 3,1 (2,0) %
 • Innskuddsvekst -1,5 (1,9) %
 • Tapskostnad 9 (7) mnok
 • God resultatutvikling siden i sommer for EiendomsMegler 1 Telemark

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360