Hovedtrekk i 2020 - konsern (tall i parentes gjelder 2019):

 • Ordinært resultat før skatt og tap 456 (437) mnok
 • Ordinært resultat etter skatt 334 (339) mnok 
 • Resultat per egenkapitalbevis 14,74 (15,14) nok
 • Styrets forslag til utbytte er 5,50 (5,80) nok per egenkapitalbevis, totalt 60 (63) mnok.
 • I tillegg foreslås en avsetning på 5,5 (3,5) mnok til gaver.
 • Avkastning på egenkapital 9,3 (10,3) %
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2* (18,0) %
 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 541 (510) mnok
 • Tap på utlån og garantier 35 (13) mnok
 • Avkastning på finansielle investeringer på 66 (86) mnok herav gevinst på 26 (36) mnok fra salg av personrisikoprodukter (Fremtind transaksjon) til Fremtind Forsikring AS
 • Vekst i utlån 13,4 (6,3) % og i innskudd 10,1 (6,9) % siste 12 måneder

*Forholdsmessig konsolidert finansforetak

Hovedtrekk i fjerde kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019): 

 • Ordinært resultat etter skatt 96 (82) mnok
 • Rentenetto 120 mnok som er nominelt på samme nivå som tredje kvartal
 • Utlånsvekst 1,8 (1,4) %
 • Innskuddsvekst -0,2 (-0,2) %
 • Netto tilbakeføring av tap på utlån og garantier med 12 (2) mnok som følge av reversering av tidligere tapsavsetning på ett kundeengasjement
 • Positivt resultat fra SB1 Gruppen også i fjerde kvartal preget av et godt forsikringsresultat

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360