Hovedtrekk for første kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

  • Ordinært resultat etter skatt 65 (100) mnok
  • Avkastning på egenkapital 7,6 (12,7) %
  • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 132 (120) mnok. God rentenetto i inneværende kvartal, men to renteendringer i andre kvartal vil svekke rentenettoen
  • Stabile driftskostnader 85 (84) mnok
  • Svekket finansresultat 16 (47) mnok
  • Økte tapsavsetninger 24,0 (-1,4) mnok
  • Utlånsvekst på 4,2 (0,6) % og innskuddsvekst 2,7 (-0,3) % i kvartalet
  • Ren kjernekapitaldekning 17,4 (16,2) %

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360