Hovedtrekk per første halvår 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019): 

 • Ordinært resultat etter skatt 147 (183) mnok
 • Vekst i utlån 11,8 (6,4) % og i innskudd 13,8 (5,0) % siste 12 måneder og vekst i utlån på 8,0 (2,7) % og innskudd 12,0 (5,1) % hittil i år
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,50 (8,18) nok
 • Avkastning på egenkapital 8,5 (11,4) %
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2 (16,5) %
 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 242 (242) mnok
 • Tap på utlån og garantier 39 (8) mnok
 • Avkastning på finansielle investeringer på 45 (71) mnok herav gevinst på 25,9 (36,0) mnok fra salg av personrisikoprodukter (Fremtind transaksjon) til Fremtind Forsikring AS

 

Hovedtrekk i andre kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

 • Ordinært resultat etter skatt 82 (83) mnok
 • Utlånsvekst i kvartalet på 3,7 (2,0) %
 • Innskuddsvekst i kvartalet 9,0 (5,4) %
 • Svekkede rentemarginer som følge av to rentenedganger på utlån i inneværende kvartal med effekt fra april og mai. Rentenedgangen på innskudd kom først ultimo mai og medio juni
 • Stabile driftskostnader 79 (78) mnok
 • Økte tapsavsetninger 14 (4) mnok  

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360