Investor


God vekst, lønnsomhet og høy soliditet for SpareBank 1 Telemark

  • God innskudds- og utlånsvekst gir økte netto renteinntekter og økte provisjonsinntekter fra kredittforetak, til tross for et relativt stort marginpress gjennom året.
  • Konsernresultat etter skatt på 291 millioner kroner, som er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med 2017. Bankens driftskostnader har økt i 2018 til 324 millioner kroner. Økningen skyldes i all hovedsak engangskostnader knyttet til børsnoteringen og sluttpakker, men også økte kostnader knyttet til flere ansatte i meglervirksomheten.
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 9,7 prosent for 2018.
  • Styret i banken foreslår et utbytte på 5,50 kr per egenkapitalbevis som gir en direkteavkastning på 4,70 prosent i forhold til sluttkursen per 31.12.2018. Styrets forslag innebærer at 54 prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet deles ut som utbytte. Bankens mål er 50 prosent.
  • Utlånsveksten i konsernet inkludert overføring til kredittforetak ble på 2.196 millioner kroner tilsvarende en vekst på 7,7 prosent.  Innskuddene økte i 2018 med 985 mnok tilsvarende 7,0 prosent. Utlånsveksten fordeler seg med henholdsvis 6 prosent i privatmarkedet og 13 prosent i bedriftsmarkedet. Dette bekrefter bankens sterk posisjon i markedet med fortsatt god kundetilstrømning. Det er fortsatt lav risiko i porteføljen med en tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger på 1 millioner kroner i 2018. Om lag 70 prosent av utlånene på bankens balanse er utlån til personmarkedet, hovedsakelig boliglån. Av bedriftsmarkedsporteføljen er ca. 20 prosent mot borettslag.
  • Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av 2018 på 33,7 milliarder kroner. Tilsvarende var bankens egenkapital på 3,0 milliarder kroner. 
  • Høy soliditet med en ren kjernekapitaldekning på 16,5 prosent. 

Foreløpig årsrapport til godkjenning i representantskapet 28. mars.

Roar Snippen - Banksjef Økonomi og finans.


Investorkontakt

Roar Snippen
Banksjef Økonomi og finans
+47 976 10 360