Hovedtall 2. kvartal 2021

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 86,2 mrd kr
Innskudd fra kunder 46,9 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 98,9 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 9,3 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 8,9 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 18,0 prosent
Årsverk 540,6 stk
Herav morbank 383,8 stk
Antall kontor 17 stk

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Geir Årstein Hansen
Viseadministrerende direktør
+ 47 913 22 137