Eierandelskapitalen

SpareBank 1 Telemark ble en egenkapitalbevisbank i 2012. Denne siden forklarer bankens konvertering av deler av grunnfondet til eierandelskapital, samt børsnoteringen av egenkapitalbevisene høsten 2018.


Konverteringen av grunnfondet

SpareBank 1 Telemarks egenkapital består av overskuddene fra over 170 år med bankvirksomhet. Frem til 2012 utgjorde grunnfondet bankens egenkapital. Grunnfondet var samfunnskapital og underlagt styringsprinsippene angitt i bankens vedtekter og i sparebankloven. Representantskapet, som er bankens høyeste organ, bestod av medlemmer valgt av kunder, ansatte og det offentlige. Bankens egenkapital var eierløs i den forstand at ingen eide bankens egenkapital.

I forbindelse med fusjonen av SpareBank 1 Telemark og Holla og Lunde Sparebank i 2012, ble 38,8 % av bankens grunnfond konvertert til eierandelskapital og egenkapitalbevisene ble overført vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde.

Eierandelskapitalen ble ytterligere utvidet ved børsnoteringen høsten 2018. En oppdatert oversikt over eierandelskapitalen i prosent av bankens egenkapital er tilgjengelig i bankens kvartalsrapporter.

Børsnotering

7. mars 2018 offentliggjorde SpareBank 1 Telemark sine planer om å gjennomføre et offentlig tilbud av bankens egenkapitalbevis og notere bevisene på Oslo Børs, og den 3. oktober 2018 ble SpareBank 1 Telemarks egenkapitalbevis notert på Oslo Børs med tickeren SBTE.

Bankens registrerte eierandelskapital er NOK 1 089 863 000, fordelt på 10 898 630 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100. Banken har kun én klasse av egenkapitalbevis, og hvert egenkapitalbevis gir én stemme i egenkapitalbeviseiermøtet.

Banken har ingen egenholdning av egenkapitalbevis.

Prospekt

Kontofører

Kontofører for egenkapitalbevisene er DNB Bank ASA, adresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo.