Utbyttepolitikk


SpareBank 1 Sørøst-Norge har som målsetning å oppnå økonomiske resultater som gir eierne av egenkapitalbevis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene. Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierandels - og grunnfondskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. 

SpareBank 1 Sørøst-Norge legger til grunn at om lag 50 % av eierkapitalens andel av årsoverskuddet utbetales som kontantutbytte. For å opprettholde en stabil eierbrøk over tid skal som hovedregel utbyttemidler tilsvarende om lag 50 % av grunnfondskapitalens andel av årsoverskuddet tilføres SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland.

Ved fastsettelse av utbyttenivå skal konsernets soliditet hensyntas - herunder forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, fremtidig kapitalbehov, eksterne rammevilkår, konsernets mål og strategiske planer.