Utbyttepolitikk

På denne siden finner du informasjon om utbyttepolitikken til SpareBank 1 Telemark.

Det er et mål å forvalte bankens ressurser på en slik måte at egenkapitalbeviseierne oppnår en god avkastning. Årsoverskuddet blir fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav, samt konsernets mål og strategiske planer. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er bankens mål at om lag halvparten av årets resultat etter skatt tilhørende egenkapitalbeviseierne deles ut som utbytte.

Oversikt over utbytte de siste tre regnskapsårene

År Utbytte per EKB Dato for forslag Dato for vedtak Dato for utbetaling
2019 5,50 kroner 8. februar 28. mars 10. april