Hovedtall 4. kvartal 2020

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 36,9 mrd kr
Innskudd fra kunder 17,7 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 41,1 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 3,7 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 3,2 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,2 prosent
Kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,9 prosent
Kapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 19,6 prosent
Årsverk 178,9 stk
Herav morbank 150,9 stk
Antall kontor 7 stk