Hovedtall 3. kvartal 2019

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 32,1 mrd kr
Innskudd fra kunder 16,1 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 35,4 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 3,3 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 2,8 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 16,3 prosent
Kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,2 prosent
Kapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 18,9 prosent
Årsverk 176,5 stk
Herav morbank 146,5 stk
Antall kontor 7 stk