Proforma hovedtall 1. kvartal 2021

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 84,4 mrd kr
Innskudd fra kunder 43,7 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 95,7 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 9,1 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 7,8 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,6 prosent
Årsverk 533,5 stk
Herav morbank 384,5 stk
Antall kontor 17 stk