Hovedtall 2. kvartal 2022

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 105,3 mrd kr
Innskudd fra kunder 57,1 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 121 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 11,8 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 11,1 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert)19,3 19,3 prosent
Årsverk626 626 stk
Herav morbank 436 stk
Antall kontor 21 stk