Hovedtall 3. kvartal 2020

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 36,3 mrd kr
Innskudd fra kunder 17,7 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 39,7 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 3,6 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 3,0 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 16,9 prosent
Kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,7 prosent
Kapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 19,4 prosent
Årsverk 176,9 stk
Herav morbank 148,9 stk
Antall kontor 7 stk