Hovedtall 2. kvartal 2019

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 31,5 mrd kr
Innskudd fra kunder 15,8 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 34,8 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 3,2 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 2,8 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 16,5 prosent
Kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,4 prosent
Kapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 19,2 prosent
Årsverk 175,4 stk
Herav morbank 146,9 stk
Antall kontor 7 stk