Hovedtall 4. kvartal 2018

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 30,6 mrd kr
Innskudd fra kunder 15,1 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 33,7 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 3,1 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 2,7 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 16,5 prosent
Kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,4 prosent
Kapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 19,3 prosent
Årsverk 179,3 stk
Herav morbank 150,8 stk
Antall kontor 7 stk