Hovedtall 1. kvartal 2018

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 28,9 mrd kr
Innskudd fra kunder 14,3 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 32,2 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 2,8 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 2,4 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 15,6 prosent
Kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 16,6 prosent
Kapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 18,4 prosent
Årsverk 185,6 stk
Herav morbank 153,6 stk
Antall kontor 7 stk