Hovedtall 2. kvartal 2020

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 35,2 mrd kr
Innskudd fra kunder 18,0 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 39,1 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 3,5 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 3,0 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,2 prosent
Kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 18,1 prosent
Kapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 19,8 prosent
Årsverk 174,9 stk
Herav morbank 146,9 stk
Antall kontor 7 stk