Hovedtall 1. kvartal 2020

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 33,9 mrd kr
Innskudd fra kunder 16,5 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 37,3 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 3,4 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 2,9 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 17,4 prosent
Kjernekapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 18,3 prosent
Kapitaldekning (forholdsmessig konsolidert) 20,1 prosent
Årsverk 175,3 stk
Herav morbank 147,3 stk
Antall kontor 7 stk