Funding


Fundingstrategi

SpareBank 1 Sørøst-Norge utsteder senior gjeld (ord. og SNP), ansvarlig lån og hybridkapital. Disse gjøres som både offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

Funding

SpareBank 1 Sørøst-Norge har offisiell rating A2 fra Moodys.

Prospekter

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.