Kapitaldekning

SpareBank 1 Telemark er en "standard bank", og benytter enkle standard metoder for beregning av risikovektet balanse. Ved utgangen av 2020 var bankens soliditet forholdsmessig konsolidert uttrykt ved følgende nøkkeltall:

 • Ren kjernekapitaldekning på 17,2 prosent.
 • Kjernekapitaldekning på 17,9 prosent.
 • Kapitaldekning på 19,6 prosent.
 • Leverage ratio 7,9 prosent.

EUs nye direktiv for kapitaldekning ble innført i Norge fra 1. januar 2007. Regelverket bygger på en standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS).

Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring og forvaltning av risiko. Formålet med kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom:

 • Mer risikosensitivt kapitalkrav
 • Bedre risikostyring og kontroll
 • Tettere tilsyn
 • Mer informasjon til markedet

Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer:

 • Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
 • Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging
 • Pilar 3: Krav til offentliggjøring av informasjon

En nærmere beskrivelse av de ulike pilarene er gitt i egen pilar 3 rapportering for SpareBank 1 Telemark.