Kapitaldekning

SpareBank 1 Telemark er en "standard bank", og benytter enkle standard metoder for beregning av risikovektet balanse. Ved utgangen av 2017 var bankens soliditet uttrykt ved følgende nøkkeltall:

 • Ren kjernekapitaldekning på 18,0 prosent.
 • Kjernekapitaldekning på 18,5 prosent.
 • Kapitaldekning på 19,6 prosent.
 • Leverage ratio 10,0 prosent.

EUs nye direktiv for kapitaldekning ble innført i Norge fra 1. januar 2007. Regelverket bygger på en standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS).

Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring og forvaltning av risiko. Formålet med kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom:

 • Mer risikosensitivt kapitalkrav
 • Bedre risikostyring og kontroll
 • Tettere tilsyn
 • Mer informasjon til markedet

Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer:

 • Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
 • Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging
 • Pilar 3: Krav til offentliggjøring av informasjon

En nærmere beskrivelse av de ulike pilarene er gitt i egen pilar 3 rapportering for SpareBank 1 Telemark.


Endring i Basel II fra 1. januar 2011

Som følge av endringer i EU sitt kapitaldekningsdirektiv ble de norske forskriftene om beregning av kapitalkrav og ansvarlig kapital endret med virkning fra 1. januar 2011. De viktigste endringene omfatter strengere krav til hybridkapitalen (fondsobligasjonene), økt kapitalkrav for egenkapitalrisiko i handelsporteføljen samt økte kapitalkrav og strengere krav til risikostyringen relatert til verdipapiriseringsposisjoner.