SpareBank 1 Telemark vurderer børsnotering


Skal styrke fremtidig konkurransekraft.

07.03.2018


SpareBank 1 Telemark vurderer en mulig børsnotering av bankens egenkapitalbevis. Det forventes at bankens styre vil ta stilling til en eventuell søknad om notering på Oslo Børs i løpet av andre halvår 2018.

SpareBank 1 Telemark har hatt en solid utvikling gjennom de senere år, og kan vise til gode resultater og sterk soliditet. Bankens resultat før skatt i 2017 var 352 millioner kroner mot 286 millioner kroner året før. Kapitaldekningen var på 19,6 prosent mot 18,1 prosent i 2016, og egenkapitalavkastningen var i 2017 på 10,9 prosent. 

En eventuell børsnotering vil åpne dørene til et profesjonelt kapitalmarked. Dette vil kunne øke bankens finansielle fleksibilitet til å skape fortsatt lønnsom vekst.

 

Vil være best i Telemark 

Markedet for banktjenester er preget av hard konkurranse, både om personkundene og bedriftskundene. Behovstilpassede produkter og tjenester, effektiv distribusjon, digitalisering, kvalifisert rådgivning og geografisk nærhet til kundene er faktorer som påvirker konkurransebildet og de ulike bankenes posisjoner. SpareBank 1 Telemark har en sterk posisjon i Telemark og har ambisjoner om å være fremst i konkurransen om kundene i regionen.

En eventuell børsnotering vil kunne bidra til å styrke bankens konkurranseevne ytterligere. 

- Vår ambisjon er å være den beste banken for Telemark og for telemarkinger – det gjelder både personkundene og næringslivet. Vi har i dag god løfteevne som långiver til næringslivet i Telemark. Skal vi påta oss enda flere og større næringsengasjement i regionen kreves det mer kapital. En fremtidig børsnotering vil styrke våre muligheter til å videreføre bankens lønnsomme vekststrategi, sier administrerende banksjef Per Halvorsen i SpareBank 1 Telemark.

Kundene kan ta del i verdiskapingen

Dagens eierskap i SpareBank 1 Telemark er fordelt på Sparebankstiftelsen Telemark Holla & Lunde med en kapital på ca. 470 millioner kroner, Sparebankstiftelsen Telemark Grenland med ca. 470 millioner kroner og Sparebankens Fond med ca.1,7 milliarder kroner. 

- Gjennom stiftelsene og bankens fond er det kundene våre som i praksis eier banken. Dersom vi går på børs, vil stiftelsene være de største eierne av egenkapitalbevis i banken. I tillegg vil både kundene, ansatte og andre interesserte kunne bli direkte eiere, ved å kjøpe egenkapitalbevis med muligheter for avkastning gjennom utbytte og eventuell verdiøkning, fremholder Halvorsen.
 

Grundige vurderinger vil bli foretatt 

Banken vil nå bruke nødvendig tid på å vurdere alle forhold knyttet til en mulig børsnotering. En endelig beslutning vil bli tatt i løpet av andre halvår i år, etter at bankens styrende organer har tatt stilling til saken. En slik beslutning vil også være avhengig av markedsforholdene i kapitalmarkedet. Banken har i sakens anledning engasjert de nødvendige rådgivere.