God vekst og stabil lønnsomhet for Sparebanken Telemark


Konsernet Sparebanken Telemark hadde et ordinært resultat før tap og skatt på 362 millioner kroner mot 339 millioner kroner for 2017. Resultat etter tap og skatt ble på 291 millioner kroner, som er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med 2017.

12.02.2019


Resultatet gir en egenkapitalavkastning på 9,7 prosent for 2018.

Styret i banken foreslår et utbytte på 5,50 kroner per egenkapitalbevis. Styrets forslag innebærer at 54 prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet deles ut som utbytte. Bankens mål er 50 prosent. 

God innskudds- og utlånsvekst gir økte netto renteinntekter og økte provisjonsinntekter fra kredittforetak, til tross for marginpress gjennom året. Banken har i fjerde kvartal hatt økte driftskostnader blant annet i forbindelse med børsnoteringen 3.oktober og sluttpakker.

Banken hadde god utlånsvekst i 2018. Totale utlån økte med 2.196 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 7,7 prosent. Innskuddene økte i 2018 med 985 millioner kroner tilsvarende 7 prosent. Utlånsveksten fordeler seg med henholdsvis 6 prosent i privatmarkedet og 13 prosent i bedriftsmarkedet. 

- Regnskapet bekrefter bankens sterke posisjon i Telemark og fortsatt gode kundetilstrømning. Vi er godt fornøyd med resultatet for 2018 i et historisk år for banken: den 3. oktober 2018 ble vi notert på hovedlisten på Oslo Børs, noen som har gitt oss et skikkelig «løft», meddeler Administrerende banksjef Per Halvorsen.

- Det har vært god utvikling med høy kvalitet i utlånsporteføljen vår med minimale tap i 2018. Dette viser at det er bra fart i næringslivet i Telemark. Den gode utviklingen medfører også lav arbeidsledighet og økende yrkesdeltagelse. Både husholdninger og bedrifter hadde god betalingsevne i fjor. Boligprisene i Telemark hadde også en positiv utvikling og steg med om lag 3 prosent. Dette viser at Telemark har fortsatt sin positive utvikling, noe som vi liker meget godt, understreker Halvorsen.

Om lag 70 prosent av bankens totale utlån på ca. 30 milliarder kroner er utlån til personmarkedet, hovedsakelig boliglån. De resterende 30 prosentene er til næringslivet stort sett i Telemark, samlet ca. 8 milliarder kroner. Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av 2018 på ca. 34 milliarder kroner. Bankens egenkapital var på 3 milliarder kroner. 

Hovedtrekk per. fjerde kvartal 2018 - konsern (tall i parentes gjelder for 2017): 

  • Ordinært resultat før tap og skatt 362 mnok. (339) mnok
  • Ordinært resultat etter skatt 291 (268) mnok 
  • Avkastning på egenkapitalen 9,7 (9,9) prosent
  • Resultat per. egenkapitalbevis 11,20 kroner (9,80)
  • Forholdsmessig konsolidert ren kjernekapitaldekning 16,5 prosent 
  • Forholdsmessig konsolidert kjernekapitaldekning 17,4 prosent
  • Forholdsmessig konsolidert kapitaldekning 19,3 prosent 
  • Vekst i utlån 7,7 (6,9) prosent og i innskudd 7,0 (6,6) prosent siste 12 måneder
  • Styret foreslår et utbytte på 5,50 kroner per egenkapitalbevis 

Pressekontakter

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360