Godt kvartalsresultat fra Sparebanken Telemark


Sparebanken Telemark rapporterer om et godt resultat etter tredje kvartal 2019 med styrket rentenetto og fortsatt god innskudds- og utlånsvekst.  

31.10.2019

Sparebanken Telemark har et ordinært resultat etter skatt på 257 millioner
kroner, en økning på 21 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Dette er et resultat vi er godt fornøyd med i et marked med pressede marginer og sterk konkurranse, sier administrerende banksjef Per Halvorsen. - Det er gledelig å se at bankens fokus på effektivisering av verdikjeden, samt implementering av digitale verktøy gir resultater i den daglig driften. - Dette tror jeg også våre kunder merker i form av bl.a. enklere og mer effektive låneprosesser understreker han.

Innskudds- og utlånsvekst

Sparebanken Telemark har et langsiktig mål om en egenkapitalavkastning på 9 prosent, mens den annualiserte avkastningen for konsernet ved utgangen av kvartalet var på 10,5 prosent. I tillegg til forbedret underliggende drift er resultatet positivt påvirket av Fremtind Forsikring-transaksjonen og verdiregulering av eiendom i SpareBank 1 Forsikring AS. 

God innskudds- og utlånsvekst gav økning i netto renteinntekter inkludert provisjonsinntekter fra kredittforetak på 10 prosent fra 339 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 374 millioner kroner i tredje kvartal 2019. 

Bankens underliggende drift er forbedret til tross for økte driftskostnader sammenlignet med fjoråret. Økningen i driftskostnadene mot fjoråret skyldes i
hovedsak inntektsføring av tilbakebetalt formuesskatt i 2018 på 9 millioner
kroner. Hensyntatt dette har kostnadene økt med 2,3 millioner kroner (1,0 %). Økning skyldes hovedsakelig høyere lønnskostnader og kostnader knyttet til bankens 175 års jubileum. 

Utlånsveksten siste 12 måneder i konsernet, inkludert overføring til kredittforetak, ble på nesten 2,0 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 6,6 prosent. Utlånsveksten siste 12 måneder fordeler seg med henholdsvis 6,1 prosent i privatmarkedet og 8,0 prosent i bedriftsmarkedet. Innskuddene har økt med 918 millioner kroner tilsvarende 6,0 prosent.

Det er fortsatt lav risiko i porteføljen hvor kostnadsførte tap i perioden utgjør i overkant av 15 millioner kroner eller 0,07 prosent av brutto utlån. Om lag 75 prosent av bankens utlån er til personmarkedet, hovedsakelig boliglån.

Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av kvartalet på 35,4 milliarder kroner. Tilsvarende var bankens egenkapital på 3,3 milliarder kroner.

Bankens gode vekst i bedriftsmarkedet er et godt speilbilde av en god og spennende utvikling i næringslivet i regionen. Innenfor dette området har banken tatt en viktig rolle, og har en klar ambisjon om å være en god bidragsyter til verdiskapningen i regionen, avslutter Halvorsen.

 

Hovedtrekk i tredje kvartal 2019 konsern (tall i
parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018):  

 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 374 (339) mnok
 • Ordinært resultat etter skatt 257 (236) mnok
 • Avkastning på egenkapital 10,5 (10,8) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis 11,52 (8,41) nok
 • Forholdsmessig konsolidert ren kjernekapitaldekning 16,3 (15,8)
  prosent
 • Vekst i utlån 6,6 (7,7) prosent og i innskudd 6,0 (10,3) prosent siste 12 måneder

Hovedtrekk i tredje kvartal 2019:

 • Ordinært resultat etter skatt 74 (75) mnok
 • Renteøkning utlån og innskudd med effekt fra 8. august
 • Tap på utlån viser en kostnadsføring på 7,0 (-4,1) mnok
 • Utlånsvekst 2,0 (1,9) prosent
 • Finansdepartementet foreslår nye kapitalkrav for bankene

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441