Historiens beste halvårsresultat for Sparebanken Telemark


Etter et første halvår med høy aktivitet i Sparebanken Telemark lander det ordinære resultatet etter skatt på 183 millioner kroner, en økning på 22 millioner kroner fra samme periode i fjor.

14.09.2019

- Det går godt i Telemark og for telemarkinger, og Sparebanken Telemark er et speilbilde av økonomien i regionen. Banken hadde en solid underliggende drift i første halvår, samtidig som utlånene har steget med nesten 2 milliarder kroner det siste året og vi fortsatt har lave tap. Rentehevninger fra Norges Bank vil kunne gi noe lavere økonomisk vekst fremover, men vi forventer fortsatt positiv utvikling i Telemark, sier administrerende banksjef Per Halvorsen.

 

Innskudds- og utlånsvekst

Sparebanken Telemark har et langsiktig mål om en egenkapitalavkastning på 9 prosent, mens den annualiserte avkastningen for konsernet ved utgangen av første halvår var på 11,4 prosent. I tillegg til forbedret underliggende drift er resultatet positivt påvirket av Fremtind Forsikring-transaksjonen med ca. 36 millioner kroner i første kvartal samt et godt halvårsresultat fra SpareBank 1 Gruppen, primært knyttet til verdiregulering av eiendom.

God innskudds- og utlånsvekst gav økning i netto renteinntekter inkludert provisjonsinntekter fra kredittforetak på 7,5 prosent fra 225 millioner kroner første halvår i 2018 til 242 millioner kroner første halvår i 2019.

Bankens underliggende drift er forbedret til tross for økte driftskostnader i første halvår 2019 sammenlignet mot fjoråret. Økningen i driftskostnadene mot fjoråret skyldes i hovedsak inntektsføring av tilbakebetalt formuesskatt i 2018 på 9,4 millioner kroner. Hensyntatt dette har kostnadene økt med 6,0 millioner kroner (3,9 %). Økning skyldes hovedsakelig høyere lønnskostnader og kostnader knyttet til jubileumsåret 175 år.

Utlånsveksten siste 12 måneder i konsernet, inkludert overføring til kredittforetak, ble på nesten 1,9 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 6,4 prosent. Utlånsveksten siste 12 måneder fordeler seg med henholdsvis 5,7 prosent i privatmarkedet og 8,5 prosent i bedriftsmarkedet. Innskuddene har økt med 751 millioner kroner tilsvarende 5 prosent. 

Det er fortsatt lav risiko i porteføljen hvor kostnadsførte tap i perioden utgjør i overkant av 8 millioner kroner eller 0,04 prosent av brutto utlån på balansen. Om lag 75 prosent av bankens utlån er til personmarkedet, hovedsakelig boliglån.

Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av kvartalet på 34,8 milliarder kroner. Tilsvarende var bankens egenkapital på 3,2 milliarder kroner. 

 - Næringsutviklingen i Telemark er i vekst, både med hensyn til produksjon og investeringer. I tillegg har vi en stabil boligprisutvikling i regionen, og det forventes at arbeidsledigheten fortsatt vil være lav. Vi forventer som andre i vår bransje at markedsrentene vil øke svakt fremover i tråd med at styringsrenten gradvis settes opp. Banken legger til grunn et hovedscenario med noe lavere økonomisk vekst, men fortsatt positiv utvikling i Telemark. I et scenario med svakt stigende renter forventer banken at det fremdeles vil være sterk konkurranse om boliglån, sier Per Halvorsen.

 

Hovedtrekk for første halvår 2019 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018):

 

 •  Ordinært resultat etter skatt 183 (161) millioner kroner
 • Avkastning på egenkapitalen 11,4 (11,3) prosent
 • Netto renteinntekter inkludert provisjonsinntekter fra kredittforetak 242 (225) millioner kroner
 • Resultat per. egenkapitalbevis 8,18 (5,75) kroner
 • Forholdsmessig konsolidert ren kjernekapitaldekning 16,5 (16,0) prosent
 • Vekst i utlån 6,4 (7,5) prosent og i innskudd 5,0 (9,4) prosent siste 12 måneder

Hovedtrekk i andre kvartal 2019: 

 • Ordinært resultat etter skatt 83 (85) millioner kroner
 • Renteøkning utlån og innskudd med effekt fra medio mai 
 • Tap på utlån viser en kostnadsføring på 5,3 (5,9) millioner kroner
 • Tilfredsstillende utlånsvekst 2,0 (2,5) prosent
 • Direkte eierskap i BN Bank ASA, hvor eierandel på 2,46 prosent er uendret

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360