Fortsatt sterk vekst og stabil inntjening


Sparebanken Telemarks resultat for tredje kvartal 2020 ble på 90 millioner kroner, som er 16 millioner kroner bedre enn i tredje kvartal 2019. Resultatet er økt med 8 millioner kroner i forhold til resultat i andre kvartal i år. Sparebanken Telemark har sterk utlåns – og innskuddsvekst, stabil inntjening og fortsatt høy kapitaldekning med god buffer mot myndighetskrav.

30.10.2020

Sparebanken Telemark fikk et resultat før tap og skatt på 345 millioner kroner, og et resultat etter tap og skatt på 238 millioner kroner. Resultatet er 19 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor, men isolert for kvartalet er resultatet 16 millioner kroner høyere enn i fjor.

Egenkapitalavkastningen ble på 9,0 prosent.

Rentemarginen, som ble betydelig svekket i andre kvartal, er styrket i tredje kvartal som følge av full effekt av rentenedsettelse på innskudd og lavere fundingkostnad.

Økt utlåns- og innskuddsvolum er hovedårsaken til bedring av resultatet. I tillegg er det god resultatutvikling hos EiendomsMegler 1 Telemark med høy aktivitet etter sommeren, og et godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i tredje kvartal.
- Etter en dramatisk nedtur i andre kvartal, har den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere tatt seg kraftig opp. Usikkerheten om den fremtidige veksten er imidlertid stor, særlig knyttet til en ny smittebølge og om det kommer en tilfredsstillende vaksine mot Covid-19, men hovedscenarioet er at innhentingen i norsk økonomi fortsetter, sier administrerende banksjef Per Halvorsen.

Tapsavsetningene i bankens regnskap viser en kostnadsføring på 9 millioner kroner i inneværende kvartal, og 47 millioner kroner hittil i år. Tapskostnaden i tredje kvartal på 9 millioner kroner er 5 millioner kroner lavere enn andre kvartal. Økte tapskostnader i 2020 er i all hovedsak relatert til koronakrisen og en gjennomført endring i vektingen av sannsynligheten for at nedsidescenarioet inntreffer. Dette har en kostnadsmessig effekt på 11 millioner kroner.

- I en situasjon med stor usikkerhet om hvordan koronasituasjonen vil påvirke økonomien på kort og lang sikt er bankens budskap til kundene at vi er der for dem i både gode og onde dager, sier banksjef Per Halvorsen.

Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av kvartalet på 39,7 milliarder kroner. Tilsvarende var bankens egenkapital på 3,7 milliarder kroner.


Hovedtrekk per tredje kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

 • Ordinært resultat etter skatt 238 (257) mnok
 • Vekst i utlån 13,0 (6,6) % og i innskudd 10,1 (6,0) % siste 12 måneder og vekst i utlån på 11,4 (4,8) % og innskudd 10,3 (7,1) % hittil i år
 • Resultat per egenkapitalbevis 10,49 (11,52) nok
 • Avkastning på egenkapital 9,0 (10,5) %
 • Ren kjernekapitaldekning 16,9 (16,3) %
 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 390 (374) mnok
 • Tap på utlån og garantier 47 (15) mnok
 • Avkastning på finansielle investeringer på 57 (75) mnok herav gevinst på 26 (36) mnok fra salg av personrisikoprodukter (Fremtind transaksjon) til Fremtind Forsikring AS

Hovedtrekk i tredje kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

 • Ordinært resultat etter skatt 90 (74) mnok
 • Styrket rentenetto i kvartalet som følge av full effekt av rentenedsettelse på innskudd og ekstern funding
 • Utlånsvekst 3,1 (2,0) %
 • Innskuddsvekst -1,5 (1,9) %
 • Tapskostnad 9 (7) mnok
 • God resultatutvikling siden i sommer for EiendomsMegler 1 Telemark

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360