Solid årsresultat fra SpareBank 1 Telemark


SpareBank 1 Telemark rapporterer om et solid resultat for 2019 med styrket rentenetto, moderat kostnadsvekst og fortsatt god innskudds- og utlånsvekst.

06.02.2020

SpareBank 1 Telemark har et ordinært resultat før tap og skatt på 437 millioner kroner, og et årsresultat på 339 millioner kroner. Årsresultatet viser en økning på 48 millioner kroner fra i fjor.

Egenkapitalavkastningen ble på 10,3 prosent.

Styret foreslår et utbytte på 7,80 kroner per egenkapitalbevis for 2019. Styrets forslag til utbytte tilsvarer en utbytteandel på 54 prosent, og gir en direkte avkastning på 6,0 prosent målt mot børskurs 31.12.2019. 

- Vårt første hele år som børsnotert sparebank har vært lærerikt for hele organisasjonen. Dette har profesjonalisert oss ytterligere. Som børsnotert bank i et marked med sterk konkurranse har dette gjort at vi ytterligere har styrket vår kundefokus og effektivisert vår drift. Dette har gitt resultater som jeg tror våre kunder merker, våre eiere er tilfreds med og bankens ansatte er stolte av, sier administrerende banksjef Per Halvorsen.
- 2019 har samtidig vært et år preget av mye arbeid med innhenting av kundelegitimasjon. Det har vært et omfattende, men viktig arbeid for å sikre samfunnet vårt mot økonomisk kriminalitet, avslutter han. 

Innskudds- og utlånsvekst

SpareBank 1 Telemark har et langsiktig mål om en egenkapitalavkastning på 9 prosent, og leverer en egenkapitalavkastningen for året på 10,3 prosent. I tillegg til forbedret underliggende drift er resultatet positivt påvirket av Fremtind Forsikring-transaksjonen og verdiregulering av eiendom i SpareBank 1 Forsikring AS. 

God innskudds- og utlånsvekst gav økning i netto renteinntekter inkludert provisjonsinntekter fra kredittforetak på 11 prosent fra 460 millioner kroner 2018 til 510 millioner kroner i 2019. 

Utlånsveksten siste året i konsernet, inkludert overføring til kredittforetak, ble på nesten 2 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 6,3 prosent. Utlånsveksten fordeler seg med henholdsvis 6,5 prosent i privatmarkedet og 5,6 prosent i bedriftsmarkedet. Innskuddene har økt med i overkant av 1 milliard kroner tilsvarende 6,9 prosent. 

Det er fortsatt lav risiko i porteføljen hvor kostnadsførte tap i perioden utgjør i 13 millioner kroner eller 0,06 prosent av brutto utlån. Om lag 75 prosent av bankens utlån er til personmarkedet, hovedsakelig boliglån.

Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av året på 36,0 milliarder kroner. Tilsvarende var bankens egenkapital på 3,4 milliarder kroner.

 

Hovedtrekk for fjerde kvartal 2019 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018):

 • Ordinært resultat etter skatt 82 (55) mnok
 • Renteøkning utlån og innskudd med effekt fra 8. november
 • Tap på utlån viser en tilbakeføring på - 2 (- 3) mnok
 • Utlånsvekst 1,4 (1,7) prosent
 • Finansdepartementet vedtar økning av systemrisikobuffer og innføring av SMB rabatt
 • Innhenting av kundeidentifikasjon på ca. 14.000 kunder som følge av antihvitvaskingsregelverket

 

Hovedtrekk i foreløpig årsregnskap for 2019: 

 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 510 (4601) mnok
 • Ordinært resultat etter skatt 339 (291) mnok
 • Årets resultat påvirkes av engangseffekter knyttet til Fremtind transaksjon samt oppskrivning av eiendomsverdier i SpareBank 1 Forsikring AS
 • Avkastning på egenkapital 10,3 (9,7) %
 • Resultat per egenkapitalbevis 15,14 (11,20) nok
 • Styret foreslår et kontantutbytte på 7,80 (5,50) nok per egenkapitalbevis, totalt 85 (60) mnok. I tillegg foreslås en avsetning på 3,5 (3,5) mnok til gaver.
 • Ren kjernekapitaldekning 18,0 (16,5) %
 • Vekst i utlån 6,3 (7,7) % og i innskudd 6,9 (7,0) %

Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

 


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360