Sterk vekst og solide tall til tross for koronapandemien


Sparebanken Telemarks resultat for andre kvartal 2020 var 82 millioner kroner som er på samme nivå som for andre kvartal 2019. Resultatet er 17 millioner kroner bedre enn for første kvartal. Sparebanken Telemark rapporterer om sterk utlåns – og innskuddsvekst og fortsatt høy kapitaldekning med god buffer mot myndighetskravene.

12.08.2020

Sparebanken Telemark har et resultat før tap og skatt på 220 millioner kroner, og et resultat etter tap og skatt på 147 millioner kroner. Resultatet er 35 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor, men isolert for kvartalet på samme nivå. 

Egenkapitalavkastningen ble på 8,5 prosent. 

Konsernets resultat påvirkes av koronakrisen gjennom lavere rentemarginer, finansresultat og nedskrivninger på utlånsporteføljen. Den høye utlånsveksten bidrar til at netto renteinntekter inkludert provisjonsinntekter fra kredittforetak er på samme nominelle nivå som i 2019, men marginen er svekket spesielt som følge av store og raske rentenedsettelser på utlån.

Norsk økonomi er i en fase med innhenting etter at myndighetene gradvis åpner samfunnet opp igjen, men situasjonen er fortsatt krevende. Selv om arbeidsledigheten er halvert siden toppen i april, er det er fortsatt mange som er permitterte og bedrifter som kjemper for å få endene til å møtes. Men norsk økonomi ser lysere ut enn ved utgangen av forrige kvartal, sier administrerende banksjef Per Halvorsen.

 Tapsavsetningene i bankens regnskap viser en kostnadsføring på 14 millioner kroner i inneværende kvartal, og 39 millioner kroner hittil i 2020. Økte tapskostnader i 2020 er i all hovedsak relatert til koronakrisen og en gjennomført endring i vektingen av sannsynligheten for at nedsidescenarioet inntreffer. Dette har en kostnadsmessig effekt på 11 millioner kroner. 

I en situasjon med stor usikkerhet om hvordan koronasituasjonen vil påvirke økonomien på kort og lang sikt er bankens budskap til kundene at vi er der for dem i både gode og onde dager, sier banksjef Per Halvorsen. 

Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av kvartalet på 39,1 milliarder kroner. Tilsvarende var bankens egenkapital på 3,5 milliarder kroner.


Hovedtrekk per første halvår 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

 • Ordinært resultat etter skatt 147 (183) mnok
 • Vekst i utlån 11,8 (6,4) % og i innskudd 13,8 (5,0) % siste 12 måneder og vekst i utlån på 8,0 (2,7) % og innskudd 12,0 (5,1) % hittil i år
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,50 (8,18) nok
 • Avkastning på egenkapital 8,5 (11,4) %
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2 (16,5) %
 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 242 (242) mnok
 • Tap på utlån og garantier 39 (8) mnok
 • Avkastning på finansielle investeringer på 45 (71) mnok herav gevinst på 25,9 (36,0) mnok fra salg av personrisikoprodukter (Fremtind transaksjon) til Fremtind Forsikring AS

Hovedtrekk i andre kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

 • Ordinært resultat etter skatt 82 (83) mnok
 • Utlånsvekst i kvartalet på 3,7 (2,0) %
 • Innskuddsvekst i kvartalet 9,0 (5,4) %
 • Svekkede rentemarginer som følge av to rentenedganger på utlån i inneværende kvartal med effekt fra april og mai. Rentenedgangen på innskudd kom først ultimo mai og medio juni
 • Stabile driftskostnader 79 (78) mnok
 • Økte tapsavsetninger 14 (4) mnok  

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360