Svekket resultat første kvartal påvirket av koronakrisen


Sparebanken Telemark rapporterer om et resultat for kvartalet med god rentenetto, moderat kostnadsvekst, fortsatt god innskudds- og utlånsvekst, men økte tapsavsetninger og svekket finansresultat. Sparebanken Telemark rapporterer om en fortsatt høy kapitaldekning med god buffer mot myndighetskravene inkludert management buffer.

07.05.2020

Sparebanken Telemark har et ordinært resultat før tap og skatt på 104 millioner kroner, og et ordinært resultat på 65 millioner kroner. Ordinært resultat er 35 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen ble på 7,6 prosent.

Konsernets resultat påvirkes av koronakrisen gjennom lavere finansresultat og nedskrivninger på utlånsporteføljen. God innskudds- og utlånsvekst gir økt netto renteinntekter i inneværende kvartal, men renteendringene som ble gjennomført i mars med effekt for april (utlån) og mai/juni (innskudd) vil redusere netto renteinntekter i 2020.

Tap på utlån viser en kostnadsføring på 25 millioner kroner i første kvartal. Økte tapskostnader i 2020 er i all hovedsak relatert til koronakrisen og en gjennomført endring i vektingen av sannsynligheten for at stress-scenario inntreffer. Dette har en kostnadsmessig effekt på 11 millioner kroner.

Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av året på 37,3 milliarder kroner. Tilsvarende var bankens egenkapital på 3,4 milliarder kroner.

Hovedtrekk for første kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019):

  • Ordinært resultat etter skatt 65 (100) mnok
  • Avkastning på egenkapital 7,6 (12,7) %
  • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 132 (120) mnok. God rentenetto i inneværende kvartal, men to renteendringer i andre kvartal vil svekke rentenettoen
  • Stabile driftskostnader 85 (84) mnok
  • Svekket finansresultat 16 (47) mnok
  • Økte tapsavsetninger 24,0 (-1,4) mnok
  • Utlånsvekst på 4,2 (0,6) % og innskuddsvekst 2,7 (-0,3) % i kvartalet
  • Ren kjernekapitaldekning 17,4 (16,2) %


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360