Sterk vekst og stabil inntjening i et krevende år


Sparebanken Telemark legger frem et solid årsresultat for 2020 med sterk vekst. Utlånsveksten var hele 13,4 prosent, mens innskuddene økte med 10,1 prosent. Dette til tross for flere rentenedsettelser og ringvirkningene av pandemien. Det gode resultatet og en solid kapitaldekning danner grunnlag for styrets forslag om et utbytte på 5,50 kroner per egenkapitalbevis.

11.02.2021

Banken rapporterer stabil inntjening og kapitaldekning som ligger godt over myndighetenes krav. Resultat etter skatt for fjerde kvartal 2020 ble på 96 millioner kroner, som er 15 millioner kroner bedre enn i fjerde kvartal 2019. For året som helhet endte resultatet før tap og skatt på solide 456 millioner kroner. Resultatet etter tap og skatt på 334 millioner kroner som nesten er uendret fra året før.

Styret i banken foreslår et utbytte på 5,50 kroner per egenkapitalbevis for 2020. Styrets forslag til utbytte tilsvarer en utbytteandel på ca. 42 prosent av resultatet per egenkapitalbevis. Det gir en direkte avkastning på 4,0 prosent målt mot sluttkursen på Oslo Børs 31. desember 2020. Styrets vurderinger og anbefaling om utbytte for 2020 vil bli kommunisert til Finanstilsynet i henhold til gjeldende krav. Utbytteforslaget vil først være endelig etter dialog med Finanstilsynet og eventuell godkjenning i bankens representantskap i 25.mars.

Bankens egenkapitalavkastning for 2020 ble på 9,3 prosent. Rentemarginen ble betydelig svekket i første halvår. I annet halvår er rentemarginen styrket som følge av full effekt av rentenedsettelse på innskudd og lavere finansieringskostnader.

Økt utlåns- og innskuddsvolum er hovedårsaken til bedring av resultatet, samt stabile driftskostnader i tillegg til de positive effektene av et godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 2020.

- Takket være vår sterke merkevare kombinert med en kjempeinnsats fra våre  medarbeidere har vi vokst betydelig i et året preget av mange utfordringer. Vi har lovet kundene våre å være der for dem både i gode og onde dager. Derfor har vi vært tett på og tilgjengelige for kundene våre i en krevende tid, og slikt gir resultater, sier administrerende banksjef Per Halvorsen. 

Bankens kostnader knyttet til tap på utlån ble vesentlig høyere i 2020 enn året før og endte på  35 millioner kroner. Økningen er i all hovedsak relatert til de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av koronakrisen samt en gjennomført endring i vektingen av sannsynligheten for at et nedsidescenarioet inntreffer.

I forbindelse med koronapandemien har banken tilbudt og innvilget avdragsutsettelser til flere av sine lånekunder. Avdragsfrihet har ikke ført til økning i andelen misligholdte lån med tilhørende økte tapskostnader. 

Bankens forvaltningskapital inkl. kredittforetak var ved utgangen av 2020 på 41,1 milliarder kroner, mens egenkapitalen beløp seg til 3,7 milliarder kroner.

Styrene i Sparebanken Telemark og SpareBank 1 BV inngikk 30. november 2020 en intensjonsavtale om en sammenslåing av de to bankene i den hensikt å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge. Informasjon om en eventuell sammenslåing er positivt mottatt blant både kunder og ansatte i begge bankene. Etter planen skal fusjonsavtalen godkjennes i bankenes representantskap i 25. mars 2021. Formell gjennomføring av fusjonen er 1. juni 2021, forutsatt at nødvendige godkjenninger fra myndighetene foreligger.  


Hovedtrekk i 2020 - konsern (tall i parentes gjelder 2019):

 • Ordinært resultat før skatt og tap 456 (437) mnok
 • Ordinært resultat etter skatt 334 (339) mnok 
 • Resultat per egenkapitalbevis 14,74 (15,14) nok
 • Styrets forslag til utbytte er 5,50 (5,80) nok per egenkapitalbevis, totalt 60 (63) mnok.
 • I tillegg foreslås en avsetning på 5,5 (3,5) mnok til gaver.
 • Avkastning på egenkapital 9,3 (10,3) %
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2* (18,0) %
 • Netto renteinntekter inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 541 (510) mnok
 • Tap på utlån og garantier 35 (13) mnok
 • Avkastning på finansielle investeringer på 66 (86) mnok herav gevinst på 26 (36) mnok fra salg av personrisikoprodukter (Fremtind transaksjon) til Fremtind Forsikring AS
 • Vekst i utlån 13,4 (6,3) % og i innskudd 10,1 (6,9) % siste 12 måneder

Hovedtrekk i fjerde kvartal 2020 - konsern (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019): 

 • Ordinært resultat etter skatt 96 (82) mnok
 • Rentenetto 120 mnok som er nominelt på samme nivå som tredje kvartal
 • Utlånsvekst 1,8 (1,4) %
 • Innskuddsvekst -0,2 (-0,2) %
 • Netto tilbakeføring av tap på utlån og garantier med 12 (2) mnok som følge av reversering av tidligere tapsavsetning på ett kundeengasjement
 • Positivt resultat fra SB1 Gruppen også i fjerde kvartal preget av et godt forsikringsresultat

*Forholdsmessig konsolidert finansforetak

 


Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Administrerende banksjef
934 07 441
Roar Snippen
Banksjef Økonomi og Finans
97610360